Vytvořte fakturu

Slovenské závody technického skla, š.p. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Slovenské závody technického skla, š.p.
Stav Zničeno
IČO 00012670
TIN 2020312173
DIČ SK2020312173
Datum vytvoření 01 Červenec 1990
Company category Štátny podnik
Sídlo Slovenské závody technického skla, š.p.
Agátova 22
84403
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 266 289 €
Zisk -1 388 453 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264369508, 0254435704
Mobile(y) 0905414576, 0905910961
Fax(y) 0264369001, 0264530931
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,049,026
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,800,082
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 889,456
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 758,969
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 91,080
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 39,407
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 910,626
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 190,736
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 719,890
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,247,906
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 773,770
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 726,972
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 726,972
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25,239
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,559
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 445,000
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 445,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,136
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,850
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,286
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,038
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,038
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,049,026
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,819,056
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,563,813
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,563,813
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 192,862
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,420,811
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,420,811
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 16,652
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 16,652
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -53,801
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -53,801
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -8,932,828
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,932,828
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,388,453
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,229,970
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,227,413
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,170,423
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,170,423
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,458
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,332
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,547
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,030
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46,623
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,557
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,557
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 251,937
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 266,289
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 36,171
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 4,891
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 210,875
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -296,318
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 171,517
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 139,153
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,332,800
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 28,026
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 85,460
D. Služby (účtová skupina 51) 315,900
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 53,210
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 38,553
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,434
4. Sociální náklady (527, 528) 2,223
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 49,897
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 596,385
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 596,385
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 15,478
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,650
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 181,794
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,066,511
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -473,767
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 393,804
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 345,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 48,804
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 48,804
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 712,866
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 704,050
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,844
2. Ostatní náklady (562A) 6,844
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,972
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -319,062
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,385,573
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,388,453
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00012670 TIN: 2020312173 DIČ: SK2020312173
 • Sídlo: Slovenské závody technického skla, š.p., Agátova 22, 84403, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Červenec 1990
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.02.1991Zrušené obchodné meno:
   Slovenské závody technického skla, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Agátova 22 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba technického, laboratórneho a sanitného skla a výrobkov z nich
   výroba slnečných kolektorov, sklenených guličiek, izolačného materiálu na báze sklenených vlákien, úžitkových teplomerov, lisovaného skla a skla pre domácnosť a výrobkov z nich
   služby a práce v oblasti výpočtovej techniky, strojné spracovanie dát
   montáž skleneného potrubia, výroba sklenených vlákien a výrobkov z nich
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Stanislav Beňa - riaditeľ Hradištná 25 Bratislava
   01.07.1990Nové obchodné meno:
   Slovenské závody technického skla, š.p.
   Nové sidlo:
   Agátova 22 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výroba technického, laboratórneho a sanitného skla a výrobkov z nich
   výroba slnečných kolektorov, sklenených guličiek, izolačného materiálu na báze sklenených vlákien, úžitkových teplomerov, lisovaného skla a skla pre domácnosť a výrobkov z nich
   služby a práce v oblasti výpočtovej techniky, strojné spracovanie dát
   montáž skleneného potrubia, výroba sklenených vlákien a výrobkov z nich
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Stanislav Beňa - riaditeľ Hradištná 25 Bratislava