Vytvořte fakturu

Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ
IČO 00117731
TIN 2020327760
DIČ SK2020327760
Datum vytvoření 01 Leden 1991
Company category Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ
Domové role
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 324 604 €
Zisk -12 410 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243637609, +421243637619, +421243637759, +421243425676, +421243410020
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 383,258
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 74,879
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 36,334
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 295
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 35,691
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 348
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 38,545
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 38,545
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 307,977
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 31,234
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,347
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 27,312
3. Výrobky (123) - /194/ 575
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 206,228
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 200,351
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,351
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,877
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 70,515
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 633
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 69,882
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 402
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 402
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 383,258
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 325,953
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 12,282
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 12,282
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 184,444
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 268,002
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 268,002
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 17,925
2. Ostatní fondy (427, 42X) 17,925
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 664
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -144,954
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 30,748
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -175,702
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,410
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,712
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,266
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,266
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 22,446
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,513
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,513
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,626
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,748
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,559
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 29,593
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 29,593
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 324,604
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 47,522
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 241,419
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,171
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,784
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,050
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 336,017
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 78,639
D. Služby (účtová skupina 51) 59,804
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 134,142
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 97,556
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,846
4. Sociální náklady (527, 528) 5,740
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 41,079
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,766
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,766
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,241
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 346
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,413
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 149,327
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,672
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 67
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 67
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,605
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,709
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,709
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -37
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,450
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,410
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00117731 TIN: 2020327760 DIČ: SK2020327760
 • Sídlo: Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ, Domové role, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Emil Pažický predseda Ľanová 2 Bratislava 08.08.2008
  Ing. Veronika Hrdličková podpredseda Kláštorská 24 Bratislava 08.08.2008
  Peter Turanský člen Čiližská 6 Bratislava 08.08.2008
  Imrich Bugár člen Kríková 5 Bratislava 09.10.1997
  Štefan Mišík člen Sološnická 41 Bratislava 08.08.2008
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   Štefan Mišík - člen Sološnická 41 Bratislava
   07.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   Štefan Mišík - člen Sološnická 41 Bratislava
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   09.10.1997Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností:
   pozemkov /zasklenené plochy/
   nebytové priestory-sklady a kancelárie iba so základnými službami
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Bugár - člen Kríková 5 Bratislava
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   Štefan Mišík - člen Sološnická 41 Bratislava
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   08.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Bugár - člen Kríková 5 Bratislava
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   JUDr. Július Laitman - člen Rovná 18 Bratislava
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   25.10.1993Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   opravy poľnohospodárskych strojov a motorových vozidiel
   obchodná činnosť-nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov a záhradkárskych potrieb
   poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Imrich Bugár - člen Kríková 5 Bratislava
   Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava
   JUDr. Július Laitman - člen Rovná 18 Bratislava
   Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava
   24.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   obchodná činnosť
   kovovýroba
   parkové úpravy
   stavebno-montážne činnosti
   práce a služby pre členov a občanov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ
   Nové sidlo:
   Domové role Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   obchodná činnosť
   kovovýroba
   parkové úpravy
   stavebno-montážne činnosti
   práce a služby pre členov a občanov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava