Vytvořte fakturu

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.01.2017
Basic information
Obchodní název VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
IČO 00156752
TIN 2020480198
DIČ SK2020480198
Datum vytvoření 01 Leden 1989
Company category Štátny podnik
Sídlo VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2
84204
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 103 124 982 €
Zisk 2 142 671 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0906311111
Mobile(y) 0906311200
Date of updating data: 12.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,219,527,967
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,182,173,376
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,052,148
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,052,148
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,178,870,209
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 24,613,733
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 833,956,140
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 126,026,404
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 91,259,726
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 103,014,206
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,251,019
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,251,019
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,263,297
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 782,152
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 782,152
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,083,459
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 680
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 680
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,516
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,080,263
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 12,845,363
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,356,238
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 304,384
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,763,725
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,288,129
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,943,237
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 545,888
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,552,323
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 76,699
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22,475,624
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 91,294
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 28,515
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 62,377
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 402
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,219,527,967
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 451,053,807
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 307,406,758
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 307,406,758
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 147,142,265
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,873,535
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,873,535
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,926
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,926
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 251,451
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 1,200,797
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -949,346
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -22,764,799
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -22,764,799
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,142,671
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 484,575,808
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 220,688,133
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 103,888,291
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 103,888,291
6. Long-term advance payments received (475A) 54,133
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 309,182
12. Odložený daňový závazek (481A) 116,436,527
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 2,258,710
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 2,258,710
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 235,519,153
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 25,064,397
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 23,883,508
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,883,508
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 594,353
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 431,825
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 150,159
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,552
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,045,415
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 471,925
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 573,490
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 283,898,352
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 279,996,561
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,901,791
Date of updating data: 12.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 96,042,848
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 103,124,982
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,237,953
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 79,672,504
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,132,391
V. Aktivace (účtová skupina 62) 1,256,951
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 326,434
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,498,749
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 85,966,478
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,561,761
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 856,069
D. Služby (účtová skupina 51) 31,443,397
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,768,407
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,169,834
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,008,309
4. Sociální náklady (527, 528) 590,264
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 281,985
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 28,858,575
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 28,858,575
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 188,619
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,518
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,006,147
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,158,504
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,438,572
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 269,584
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 260,692
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 260,692
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8,885
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8,885
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,657,357
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,606,475
2. Ostatní náklady (562A) 5,606,475
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 114
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 50,768
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,387,773
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,770,731
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,628,060
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,301
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 9,624,759
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,142,671
Date of updating data: 12.01.2017
Date of updating data: 12.01.2017