Vytvořte fakturu

SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.10.2016
Basic information
Obchodní název SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
IČO 00165506
TIN 2020295442
DIČ SK2020295442
Datum vytvoření 01 Leden 1991
Company category Štátny podnik
Sídlo SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
Kúpeľná 107
96271
Dudince
Financial information
Prodej a příjem 2 899 954 €
Zisk 48 216 €
Kontaktní informace
Email diamant@diamant.sk
Telefon(y) 0455502111, 0455502200
Fax(y) 0455583418
Date of updating data: 28.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,458,609
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,527,170
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 13,244
2. Software (013) - /073, 091A/ 13,244
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,513,926
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 292,501
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,783,616
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 199,538
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 130,904
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 107,367
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,918,340
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 28,067
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,748
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,319
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 141,282
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 140,283
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 92,931
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,352
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 999
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,748,991
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,965
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,747,026
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,099
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 298
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,784
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 17
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,458,609
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,966,353
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,669,494
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,669,494
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 5,214
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 243,429
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 243,429
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,216
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 485,763
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 315,041
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,204
12. Odložený daňový závazek (481A) 310,837
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 903
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 903
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 149,254
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 38,772
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,772
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 59,699
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 38,089
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,747
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 947
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 20,565
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,830
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,735
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 6,493
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 4
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 3,234
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,255
Date of updating data: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,896,048
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,899,954
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 139,322
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,756,726
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,906
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,893,270
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 66,136
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 773,856
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -887
D. Služby (účtová skupina 51) 183,882
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,365,521
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 938,970
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 35,040
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 348,857
4. Sociální náklady (527, 528) 42,654
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 34,824
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 282,073
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 282,073
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,623
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 185,242
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,684
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,873,061
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,249
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20,228
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 20,228
XII. Kurzové zisky (663) 2
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 19
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,650
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,645
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 9,599
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,283
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -31,933
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,978
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -38,911
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,216
Date of updating data: 28.10.2016
Date of updating data: 28.10.2016