Vytvořte fakturu

DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava
IČO 00167436
TIN 2020480264
DIČ SK2020480264
Datum vytvoření 17 Leden 1951
Company category Družstvo
Sídlo DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava
Trenčianska 57
82510
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 236 228 €
Zisk -105 157 €
Kontaktní informace
Email drutechna@drutechna.sk
Telefon(y) 0255574830, 0220862153, 0255425189
Mobile(y) +421911452040
Fax(y) 0220862150, 0220862154
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,468,500
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,347,429
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,340,138
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 798,013
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,359,019
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 181,053
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,053
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 7,291
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,961
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 330
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,555
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 19,175
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 16,008
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 677
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,490
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 68,299
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 65,615
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65,615
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,684
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,081
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,038
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,043
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,516
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,516
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,468,500
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,268,919
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 178,453
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,398,453
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,384,054
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 14,399
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 536,376
2. Ostatní fondy (427, 42X) 536,376
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 250,836
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 250,836
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -105,157
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,005,799
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 132,158
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 12,809
12. Odložený daňový závazek (481A) 119,349
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 199,746
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 126,039
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126,039
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,486
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,344
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,774
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,383
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 720
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 435,101
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 435,101
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 171,594
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 67,200
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 193,782
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 193,782
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,088,224
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,236,228
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 20,019
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,068,206
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -3,657
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 20,557
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 131,103
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,309,613
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 17,292
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 292,062
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 2,125
D. Služby (účtová skupina 51) 194,431
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 561,596
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 405,759
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 135,900
4. Sociální náklady (527, 528) 19,937
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 43,444
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 168,242
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 168,242
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 14,439
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,366
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,616
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -73,385
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 578,658
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,976
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,509
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,509
XII. Kurzové zisky (663) 464
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,946
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 14,402
2. Ostatní náklady (562A) 14,402
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 27
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,517
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,970
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -88,355
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,802
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 13,921
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -105,157
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00167436 TIN: 2020480264 DIČ: SK2020480264
 • Sídlo: DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, Trenčianska 57, 82510, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Leden 1951
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mária Krištofíková predseda Šášovská 6 Bratislava 851 06 01.06.2013
  Zlatica Janálová člen Koceľova 12 Bratislava 821 08 01.06.2013
  Ing. Rastislav Novák J. Stanislava 11 Bratislava 841 05 01.06.2013
  Ing. Štefan Gašparík podpredseda Mierová 10 Bratislava 825 10 03.06.2013
  Dag Heer člen Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05 24.04.2015
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Dag Heer - Člen predstavenstva Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 24.04.2015
   04.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Hollý - člen predstavenstva Veľké Leváre 995 Veľké Leváre 908 73 Vznik funkcie: 01.06.2013
   20.03.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gašparík - Podpredseda predstavenstva Mierová 10 Bratislava 825 10 Vznik funkcie: 03.06.2013
   19.03.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gašparík - podpredseda Trenčianska 57 Bratislava 825 10 Vznik funkcie: 03.06.2013
   13.02.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gašparík - podpredseda Trenčianska 57 Bratislava 825 10 Vznik funkcie: 03.06.2013
   12.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gašparík - člen predstavenstva Mierová 10 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 01.06.2013
   19.07.2013Nový štatutárny orgán:
   Mária Krištofíková - predseda predstavenstva Šášovská 6 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.06.2013
   Zlatica Janálová - člen predstavenstva Koceľova 12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.06.2013
   Ing. Rastislav Novák J. Stanislava 11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.06.2013
   Ing. Štefan Gašparík - člen predstavenstva Mierová 10 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 01.06.2013
   Miroslav Hollý - člen predstavenstva Veľké Leváre 995 Veľké Leváre 908 73 Vznik funkcie: 01.06.2013
   18.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gašparík - podpredseda Mierová 10 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 30.06.2003
   Miroslav Hollý Veľké Leváre 995 Veľké Leváre 908 73 Vznik funkcie: 02.04.2009
   Zlatica Janálová Koceľova 12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 02.04.2009
   Mária Krištofíková - predseda Šášovská 6 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 30.06.2003
   Vladimír Makovský Kráľová pri Senci č. 16 Kráľová pri Senci 925 24 Vznik funkcie: 30.06.2003
   07.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Kovačič Planét 6 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.06.2003
   12.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Hollý Veľké Leváre 995 Veľké Leváre 908 73 Vznik funkcie: 02.04.2009
   Zlatica Janálová Koceľova 12 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 02.04.2009
   11.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Pfitzner - člen Milana Marečka 12 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 26.05.2006
   Stanislav Welther - člen Vígľašská 8 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 06.05.2005
   11.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Čigáš - člen 319 Turecká 976 02 Vznik funkcie: 06.05.2005
   01.08.2006Nové sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 825 10
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie autoškoly
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Pfitzner - člen Milana Marečka 12 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 26.05.2006
   31.07.2006Zrušené sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Macko Hornádska 14 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.06.2003
   13.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Čigáš - člen 319 Turecká 976 02 Vznik funkcie: 06.05.2005
   Stanislav Welther - člen Vígľašská 8 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 06.05.2005
   12.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Hájek Adámiho 1 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.06.2003
   Peter Pfitzner Fedinova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.06.2003
   26.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Gašparík - podpredseda Mierová 10 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 30.06.2003
   Ing. Marián Hájek Adámiho 1 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.06.2003
   Ľuboš Kovačič Planét 6 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 30.06.2003
   Mária Krištofíková - predseda Šášovská 6 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 30.06.2003
   Miroslav Macko Hornádska 14 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.06.2003
   Vladimír Makovský Kráľová pri Senci č. 16 Kráľová pri Senci 925 24 Vznik funkcie: 30.06.2003
   Peter Pfitzner Fedinova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.06.2003
   25.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ernest Bukovčák Beňovského 8 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Rudolf Čigaš Romanova 19 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Miroslav Forro Macharova 7 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Stanislav Hrdlovič Táborská 20 Bratislava 821 04 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Tibor Khudoba Karpatské nám. 8 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Vladimír Koník Silvánska 5 Bratislava 841 04 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Mária Krištofíková Šášovská 6 Bratislava 851 06
   Ing. Vladislav Nováček - predseda Záhradnícka 28 Ivanka pri Dunaji 900 28 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Ing. Milan Pavlík - podpredseda Wolkrova 35 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Ing. Dušan Sokol Pečnianska 23 Bratislava 851 02 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Stanislav Šnirc Hlboká 6 Ivanka pri Dunaji 900 28 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   30.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Ernest Bukovčák Beňovského 8 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Tibor Khudoba Karpatské nám. 8 Bratislava 831 06 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Vladimír Koník Silvánska 5 Bratislava 841 04 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Ing. Milan Pavlík - podpredseda Wolkrova 35 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   29.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozefína Beňková Šintavská 1 Bratislava 851 01
   Ing. Marián Hájek Žalmanova 4 Bratislava 841 05
   Ing. Milan Pavlík Wolkrova 35 Bratislava 851 01
   Marián Tóth 61 Hrubá Borša 925 24
   09.07.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   montáž a opravy alternatívnych pohonov
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prevádzkovanie odstavných plôch a garáží, s poskytovaním iných než základných potrieb, alebo, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, pričom tieto patria inej osobe ako vlastníkovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a manipulačnej techniky
   zámočníctvo, kovoobrábanie
   29.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Jozefína Beňková Šintavská 1 Bratislava 851 01
   Rudolf Čigaš Romanova 19 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Miroslav Forro Macharova 7 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Ing. Marián Hájek Žalmanova 4 Bratislava 841 05
   Stanislav Hrdlovič Táborská 20 Bratislava 821 04 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Mária Krištofíková Šášovská 6 Bratislava 851 06
   Ing. Vladislav Nováček - predseda Záhradnícka 28 Ivanka pri Dunaji 900 28 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Ing. Milan Pavlík Wolkrova 35 Bratislava 851 01
   Ing. Dušan Sokol Pečnianska 23 Bratislava 851 02 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Stanislav Šnirc Hlboká 6 Ivanka pri Dunaji 900 28 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Marián Tóth 61 Hrubá Borša 925 24
   28.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Bóc L. Szantoa 83 Bratislava
   Ján Dinga Hraničná 73 Bratislava
   Vladimír Gašparík - predseda Šášovská 2 Bratislava
   František Hadviger Budovateľská 51 Trnava
   Ľubomír Láska M. Majerovej 30 Bratislava
   Miroslav Macko Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Nováček - podpredseda Zahradnícka 28 Bratislava
   Ing. Michal Radošinský Budatínska 37 Bratislava
   Ing. Lubomír Richter Trenčianska 46 Bratislava
   Stanislav Šnirc Hlboká 6 Ivanka pri Dunaji
   Marián Tóth 61 Hrubá Borša
   16.01.1995Nové predmety činnosti:
   leasing motorových vozidiel
   požičiavanie motorových vozidiel
   09.12.1993Nové sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Bóc L. Szantoa 83 Bratislava
   Ján Dinga Hraničná 73 Bratislava
   Vladimír Gašparík - predseda Šášovská 2 Bratislava
   František Hadviger Budovateľská 51 Trnava
   Ľubomír Láska M. Majerovej 30 Bratislava
   Miroslav Macko Hornádska 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Nováček - podpredseda Zahradnícka 28 Bratislava
   Ing. Michal Radošinský Budatínska 37 Bratislava
   Ing. Lubomír Richter Trenčianska 46 Bratislava
   Stanislav Šnirc Hlboká 6 Ivanka pri Dunaji
   Marián Tóth 61 Hrubá Borša
   08.12.1993Zrušené sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Fatul Repná 1 Bratislava
   Ing. Jozef Kebis Dunajská 19 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Ivan Majtán Svatoplukova 27 Bratislava
   Ing. Vladimír Nováček Záhradnícka 1 Ivanka pri Dunaji
   Karol Pavlačka Račianska 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Plaskura - predseda Schneidera-Trnavského 20 Bratislava
   Ing. Dušan Sokol - podpredseda Škovránčia 1 Bratislava
   Pavol Somorovský Myslenická 253 Pezinok
   Stanislav Šnirc Hlboká 6 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Emil Vaško Dubnická 2 Bratislava
   Jozef Vojtek Záhradnícka 87 Bratislava
   09.06.1993Nové predmety činnosti:
   autoopravárenstvo, výroba náhradných dielov, servisná odťahovacia služba, garážovanie, umývanie áut
   školiaca činnosť
   nákup a predaj osobných a úžitkových automobilov, nákup, predaj a oprava motocyklov a náhradných dielov, poľnohospodárskej techniky
   sprostredkovanie predaja ojazdených a poškodených motorových vozidiel a súčiastok
   výroba náhradných súčiastok a ich servisná služba, opravy strojárenských kovoobrábacích výrobkov a ich servis
   výroba a montáž, oprava lanových a kovových konštrukcií a výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   oprava a predaj motocyklov
   2. Zahranično-hospodárska činnosť súvisiaca s vykonávanými prácami, službami, výrobou
   1. a/ autoopravárenstvo, najmä poskytovanie služieb obyvateľstvu, výroba náhradných súčiastok, servisná a odťahovacia služba, garážovanie, b/ výroba náhradných súčiastok, servisná služba, bežné opravy, stredné opravy a generálne opravy strojárskych kovoobrábacích výrobkov, c/ výroba, montáž a opravy lanových a kovových konštrukcií a výrobkov, d/ predaj vlastných výrobkov a výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami, ako aj s vlastnou výrobou, opravárenskými a údržbárskymi prácami, sprostredkovanie predaja ojazdených a poškodených motorových vozidiel a náhradných súčiastok, e/ pohostinské služby vo vlastnom rekreačnom stredisku a poskytovanie občerstvenia v bufetoch prevádzkární, f/ revízna činnosť zdvíhacích a tlakových zariadení, g/ výkon metrologickej činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dušan Klinko Botevova 5 Bratislava
   František Kolláth Košická 10 Senec
   Štefan Kovačič Cerovská 54 Šenkvice
   Pavol Melichar Rajecká 10 Bratislava
   Anton Rehák Hakenova 8 Bratislava
   Ing. František Spáčil Palkovičova 9 Bratislava
   Ing. Pavol Šulek Kaštielska 41 Bratislava
   17.01.1951Nové obchodné meno:
   DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava
   Nové sidlo:
   Trenčianska 57 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   oprava a predaj motocyklov
   2. Zahranično-hospodárska činnosť súvisiaca s vykonávanými prácami, službami, výrobou
   1. a/ autoopravárenstvo, najmä poskytovanie služieb obyvateľstvu, výroba náhradných súčiastok, servisná a odťahovacia služba, garážovanie, b/ výroba náhradných súčiastok, servisná služba, bežné opravy, stredné opravy a generálne opravy strojárskych kovoobrábacích výrobkov, c/ výroba, montáž a opravy lanových a kovových konštrukcií a výrobkov, d/ predaj vlastných výrobkov a výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami, ako aj s vlastnou výrobou, opravárenskými a údržbárskymi prácami, sprostredkovanie predaja ojazdených a poškodených motorových vozidiel a náhradných súčiastok, e/ pohostinské služby vo vlastnom rekreačnom stredisku a poskytovanie občerstvenia v bufetoch prevádzkární, f/ revízna činnosť zdvíhacích a tlakových zariadení, g/ výkon metrologickej činnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milan Fatul Repná 1 Bratislava
   Ing. Jozef Kebis Dunajská 19 Ivanka pri Dunaji
   Dušan Klinko Botevova 5 Bratislava
   František Kolláth Košická 10 Senec
   Štefan Kovačič Cerovská 54 Šenkvice
   Ing. Ivan Majtán Svatoplukova 27 Bratislava
   Pavol Melichar Rajecká 10 Bratislava
   Ing. Vladimír Nováček Záhradnícka 1 Ivanka pri Dunaji
   Karol Pavlačka Račianska 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Plaskura - predseda Schneidera-Trnavského 20 Bratislava
   Anton Rehák Hakenova 8 Bratislava
   Ing. Dušan Sokol - podpredseda Škovránčia 1 Bratislava
   Pavol Somorovský Myslenická 253 Pezinok
   Ing. František Spáčil Palkovičova 9 Bratislava
   Stanislav Šnirc Hlboká 6 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Pavol Šulek Kaštielska 41 Bratislava
   Ing. Emil Vaško Dubnická 2 Bratislava
   Jozef Vojtek Záhradnícka 87 Bratislava