Vytvořte fakturu

DRUNA, výrobné družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DRUNA, výrobné družstvo
IČO 00167525
TIN 2020373454
DIČ SK2020373454
Datum vytvoření 12 Prosinec 1950
Company category Družstvo
Sídlo DRUNA, výrobné družstvo
Galvaniho 16
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 363 875 €
Zisk 59 474 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903475226, 0243295774
Mobile(y) 0903475226
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 610,465
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 171,998
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 171,668
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 10,587
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 157,561
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,520
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 330
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 330
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 432,817
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,757
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,662
3. Výrobky (123) - /194/ 95
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 26,041
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 26,030
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,030
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 404,019
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 603
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 403,416
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,650
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,137
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 4,513
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 610,465
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 581,958
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 286,954
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 286,954
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 235,010
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 235,010
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 520
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 520
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 59,474
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,116
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,020
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,020
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,896
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,790
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,790
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,401
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,756
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,602
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,431
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 916
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,391
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 155
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,236
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 377,937
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 363,875
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,130
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 335,927
V. Aktivace (účtová skupina 62) 23,954
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 167
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,697
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 300,319
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,024
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 35,593
D. Služby (účtová skupina 51) 24,423
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 165,276
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 120,029
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 39,666
4. Sociální náklady (527, 528) 5,581
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 37,319
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 27,755
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 27,755
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -6,227
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,156
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 63,556
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 299,971
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,062
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 14,062
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 14,062
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,513
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,513
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,549
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 76,105
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,631
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,631
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 59,474
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00167525 TIN: 2020373454 DIČ: SK2020373454
 • Sídlo: DRUNA, výrobné družstvo, Galvaniho 16, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Prosinec 1950
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Kalma predseda Majerníkova 9 Bratislava 30.05.2003
  Igor Štern podpredseda Ožvoldíkova 3 Bratislava 30.05.2003
  Ondrej Sanislo člen Česká 5 Bratislava 30.05.2003
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.12.2014Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prevádzkovanie parkovísk alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   čistiace a upratovacie služby
   03.12.2014Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   zámočníctvo
   výstavnícka činnosť /technická realizácia výstav/
   projektová činnosť v oblasti zariadenia interiérov
   poskytovanie služieb v odboroch: stolárstvo, čalunníctvo, rámovanie obrazov, zaobstarávanie doplňujúcich výrobkov a prác
   výroba v odbore: stlárstvo, čalúnníctvo, výstavníctvo, písmoliarstvo v odvetví drevospracujúcom
   maloobchodný predaj vlastných výrobkov a maloobchodná činnosť súvisiaca s poskytovanými službami v odboroch: stolárstvo, ča- lúnníctvo, rámovanie obrazov, zaobstarávanie doplňujúcich výrobkov a prác, písmomaliarstvo, projetková činnosť; oprávnenie sa vzťahuje na spracovanie dodávateľskej projekcie spojenej s dodávkou interiérov v úrovni jednotlivých kusov interiéru a dielenských výkresov interiérových komplexov.
   poskytovanie služieb v odboroch: vykonávanie opráv autočalúnenia
   10.11.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Kalma - predseda družstva Majerníkova 9 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.2003
   Igor Štern - podpredseda družstva Ožvoldíkova 3 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.2003
   Ondrej Sanislo - člen predstavenstva Česká 5 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.2003
   09.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kalma - predseda družstva Majerníkova 9 Bratislava
   Ondrej Sanislo Česká 5 Bratislava
   Igor Štern - podpredseda Ožvoldíkova 3 Bratislava
   Karol Úkropec Bezručova 26 Stupava Skončenie funkcie: 30.05.2003
   01.10.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami, obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   správa budov - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   30.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Szabo Závodná 24 Bratislava
   11.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   07.09.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Karol Úkropec Bezručova 26 Stupava Skončenie funkcie: 30.05.2003
   06.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Miroslav Zervan Mestská Bratislava
   29.05.1996Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   15.01.1996Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Sanislo Česká 5 Bratislava
   Jozef Szabo Závodná 24 Bratislava
   Igor Štern - podpredseda Ožvoldíkova 3 Bratislava
   Miroslav Zervan Mestská Bratislava
   14.01.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Aksamít 168 Chorvátsky Grob
   Katarína Bajiová A. Gwekovej 1 Bratislava
   Valéria Belajová Školská 36 Veľký Biel
   Františka Budaiová Nová cesta 711 Jelka
   Róbert Mullner Hollého 752 Senica nad Myjavou
   Samuel Šefčík - podpredseda družstva Veľkomoravská 2349/84 Malacky
   21.12.1993Nové obchodné meno:
   DRUNA, výrobné družstvo
   Nové sidlo:
   Galvaniho 16 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   stolárstvo
   čalúnnictvo vrátane autočalúnnictva
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   zámočníctvo
   výstavnícka činnosť /technická realizácia výstav/
   projektová činnosť v oblasti zariadenia interiérov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Aksamít 168 Chorvátsky Grob
   Katarína Bajiová A. Gwekovej 1 Bratislava
   Valéria Belajová Školská 36 Veľký Biel
   Ing. Ján Kalma - predseda družstva Majerníkova 9 Bratislava
   Samuel Šefčík - podpredseda družstva Veľkomoravská 2349/84 Malacky
   20.12.1993Zrušené obchodné meno:
   "Druna, nábytkárske výrobné družstvo, Bratislava"
   Zrušené sidlo:
   Laurinská 4/III Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Durec - predseda Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Ján Kalma - podpredseda družstva Majerníkova 9 Bratislava
   Igor Štern Ožvoldíkova 3 Bratislava
   Karol Úkropec Jilemnického 1567 Stupava
   12.12.1950Nové obchodné meno:
   "Druna, nábytkárske výrobné družstvo, Bratislava"
   Nové sidlo:
   Laurinská 4/III Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v odboroch: stolárstvo, čalunníctvo, rámovanie obrazov, zaobstarávanie doplňujúcich výrobkov a prác
   výroba v odbore: stlárstvo, čalúnníctvo, výstavníctvo, písmoliarstvo v odvetví drevospracujúcom
   maloobchodný predaj vlastných výrobkov a maloobchodná činnosť súvisiaca s poskytovanými službami v odboroch: stolárstvo, ča- lúnníctvo, rámovanie obrazov, zaobstarávanie doplňujúcich výrobkov a prác, písmomaliarstvo, projetková činnosť; oprávnenie sa vzťahuje na spracovanie dodávateľskej projekcie spojenej s dodávkou interiérov v úrovni jednotlivých kusov interiéru a dielenských výkresov interiérových komplexov.
   poskytovanie služieb v odboroch: vykonávanie opráv autočalúnenia
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Františka Budaiová Nová cesta 711 Jelka
   Ing. Igor Durec - predseda Bystrická 24 Pezinok
   Ing. Ján Kalma - podpredseda družstva Majerníkova 9 Bratislava
   Róbert Mullner Hollého 752 Senica nad Myjavou
   Igor Štern Ožvoldíkova 3 Bratislava
   Karol Úkropec Jilemnického 1567 Stupava