Vytvořte fakturu

DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.07.2016
Basic information
Obchodní název DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo
IČO 00168017
TIN 2020316001
DIČ SK2020316001
Datum vytvoření 04 Únor 1969
Company category Družstvo
Sídlo DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo
Bajkalská cesta 31
82725
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 809 007 €
Zisk -26 126 €
Kontaktní informace
Email drudop@drudop.sk
Telefon(y) 0253417385, 0253417731
Mobile(y) 0905146932
Fax(y) 0253416088
Date of updating data: 14.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,897,681
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,813,689
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,813,689
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 38,390
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,736,308
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 38,991
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,550
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 22,502
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 18,776
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,726
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 52,626
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 48,941
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,941
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,685
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,422
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,407
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,442
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,442
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,897,681
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,629,098
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,660
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,660
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 896
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,720,621
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,720,621
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 5,602
2. Ostatní fondy (427, 42X) 5,602
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -73,555
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 25,793
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -99,348
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,126
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 268,583
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,734
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,734
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 47,600
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 180,008
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 85,321
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,321
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 42,132
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 23,636
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,514
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 405
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 36,241
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,241
Date of updating data: 14.07.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 809,007
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 25,469
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 87,148
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 500,329
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 161,163
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,898
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 813,038
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 22,582
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 206,708
D. Služby (účtová skupina 51) 121,925
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 355,285
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 258,540
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 88,180
4. Sociální náklady (527, 528) 8,565
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 30,569
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 68,527
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 68,527
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,046
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,352
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,044
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,031
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 261,731
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,216
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,354
2. Ostatní náklady (562A) 5,354
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 13,860
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,215
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,246
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,126
Date of updating data: 14.07.2016
Date of updating data: 14.07.2016