Vytvořte fakturu

COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.06.2016
Basic information
Obchodní název COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo
IČO 00168823
TIN 2020371639
DIČ SK2020371639
Datum vytvoření 28 Březen 1957
Company category Družstvo
Sídlo COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo
Hálkova 1
83008
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 511 487 €
Zisk 62 948 €
Kontaktní informace
Email sekretariat@jednotavidiek.sk
Telefon(y) 0244450352, 0244458864, 0244451959
Fax(y) 0244458864
Date of updating data: 21.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,879,168
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,935,202
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,696,353
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,117,910
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,357,689
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 96,718
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,335
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,111,701
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 238,849
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 94,087
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 144,762
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 920,336
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 64
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 64
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 7,254
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 7,254
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 497,278
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 496,829
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 496,829
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 449
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 157,614
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 157,614
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 258,126
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,447
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 254,679
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 23,630
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,802
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 13,828
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,879,168
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,690,616
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 672,366
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 672,366
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 427,924
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,517,087
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,517,087
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 181,695
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 5,261
2. Ostatní fondy (427, 42X) 176,434
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 82,287
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 49,093
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 33,194
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,746,309
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,746,309
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 62,948
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 174,322
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,913
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,913
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 147,621
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 73,860
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,860
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,069
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,991
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,273
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,428
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 23,788
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,828
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 960
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 14,230
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 14,063
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 167
Date of updating data: 21.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,537,976
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,511,487
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,460,032
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51,455
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,425,552
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 47,062
D. Služby (účtová skupina 51) 172,340
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 460,003
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 300,240
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 38,512
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 111,949
4. Sociální náklady (527, 528) 9,302
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 49,659
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 448,769
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 448,769
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 195,628
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52,091
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 85,935
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,240,630
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43,772
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 23,245
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 2,196
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 2,196
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,904
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,904
XII. Kurzové zisky (663) 3,264
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 11,163
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,107
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 19,190
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,830
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 5,818
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,269
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 11,665
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 97,600
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 34,652
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 34,652
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 62,948
Date of updating data: 21.06.2016
Date of updating data: 21.06.2016