Vytvořte fakturu

Poľnohospodárske družstvo BLATNÉ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.07.2016
Basic information
Obchodní název Poľnohospodárske družstvo BLATNÉ
IČO 00190195
TIN 2020362410
DIČ SK2020362410
Datum vytvoření 01 Leden 1991
Company category Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo BLATNÉ
Družstevná 2
90082
Blatné
Financial information
Prodej a příjem 1 856 110 €
Zisk -555 486 €
Kontaktní informace
Email pdblatne@stonline.sk
Telefon(y) +421336459251
Date of updating data: 11.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,879,768
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 738,375
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 726,027
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 115,917
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 258,143
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 351,967
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 12,348
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 12,348
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,093,600
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 844,122
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,056
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 380,805
3. Výrobky (123) - /194/ 371,395
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 80,642
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 2,224
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 740
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 740
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 203,610
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 199,332
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 199,332
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,983
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 295
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 45,128
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,467
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 40,661
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 47,793
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,836
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 39,957
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,879,768
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,089,940
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 325,523
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 325,523
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,071,352
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 70,964
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 70,964
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 214,374
2. Ostatní fondy (427, 42X) 214,374
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -36,787
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -36,787
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -555,486
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 789,828
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 128,193
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 109,037
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 14,177
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 4,979
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 619,216
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 523,187
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 523,187
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,560
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,096
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,931
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,507
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 54,935
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 40,019
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 26,048
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,971
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,400
Date of updating data: 11.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,971,263
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,856,110
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,834
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,459,861
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 186,310
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -237,998
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 96,339
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 347,764
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,452,833
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,049
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,132,008
D. Služby (účtová skupina 51) 308,809
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 586,500
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 424,299
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 144,992
4. Sociální náklady (527, 528) 17,209
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 40,837
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 243,516
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 243,516
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 62,183
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,394
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 67,537
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -596,723
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -32,859
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,052
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,115
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,115
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) -63
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,480
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,858
2. Ostatní náklady (562A) 8,858
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 208
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,414
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,428
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -609,151
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -53,665
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -56,545
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -555,486
Date of updating data: 11.07.2016
Date of updating data: 11.07.2016