Vytvořte fakturu

Villa Vino Rača - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.10.2016
Basic information
Obchodní název Villa Vino Rača
IČO 00190268
TIN 2020332138
DIČ SK2020332138
Datum vytvoření 02 Listopad 1949
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Villa Vino Rača
Pri vinohradoch 2
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 406 434 €
Zisk 1 669 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.villavinoraca.sk
Telefon(y) +421249202411, +421244883043, +421249202413, +421249202414, +421249202421, +421249202423, +421249202426, +421249202432
Date of updating data: 28.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,131,951
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,596,942
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 24,245
2. Software (013) - /073, 091A/ 24,245
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,894,247
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,343,478
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 577,562
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 527,148
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 396,765
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 25,756
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 23,538
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 678,450
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 678,450
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,519,041
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,381,744
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 158,468
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,030,797
3. Výrobky (123) - /194/ 192,079
4. Zvířata (124) - /195/ 400
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,049,427
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 820,109
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 820,109
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 229,318
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 87,870
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,033
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 82,837
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15,968
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,218
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 6,750
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,131,951
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,711,609
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,574,301
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,574,301
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,062,819
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 243,125
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 243,125
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 243,141
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 193,317
2. Ostatní fondy (427, 42X) 49,824
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 410,813
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -54,128
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 464,941
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 175,741
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 175,741
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,669
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,007,403
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,289,572
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,132,366
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 12,590
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 5,290
12. Odložený daňový závazek (481A) 139,326
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,601,630
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,062,493
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,062,493
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,638
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 58,501
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 59,968
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 83,459
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 326,571
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 46,197
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 46,197
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 70,004
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 412,939
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 55,199
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 357,740
Date of updating data: 28.10.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,406,434
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 2,756,190
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 157,337
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 365,400
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,051
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119,456
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,332,277
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,580,306
D. Služby (účtová skupina 51) 600,138
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 864,178
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 640,255
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 206,035
4. Sociální náklady (527, 528) 17,888
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 37,754
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 200,550
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 200,550
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,815
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,536
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 74,157
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,098,483
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 67,613
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 59,142
2. Ostatní náklady (562A) 59,142
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,301
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,170
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -67,613
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,544
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,875
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,524
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,351
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,669
Date of updating data: 28.10.2016
Date of updating data: 28.10.2016