Vytvořte fakturu

Poľnohospodárske družstvo Vajnory - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.08.2016
Basic information
Obchodní název Poľnohospodárske družstvo Vajnory
IČO 00190284
TIN 2020341246
DIČ SK2020341246
Datum vytvoření 29 Říjen 1949
Company category Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo Vajnory
Hospodárska 9
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 061 188 €
Zisk -157 567 €
Kontaktní informace
Email pdvajnory@stonline.sk
webové stránky http://www.pdvajnory.sk
Telefon(y) +421243639054, +421243711279, +421243711100, +421243711834, +421243712200, +421243712309, +421243712404, +421243712482, +421243711870
Mobile(y) +421905965367
Date of updating data: 09.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,887,786
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,411,112
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,347,187
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 790,488
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 877,643
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 559,956
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 88,520
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 42,656
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 597
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 987,327
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 63,925
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 63,925
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,362,616
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,925,004
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 173,521
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 91,531
3. Výrobky (123) - /194/ 1,571,783
4. Zvířata (124) - /195/ 77,958
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,210
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 419,959
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 88,345
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,345
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 307,750
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23,864
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 17,654
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,124
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 530
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 114,057
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 101,269
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 12,788
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,887,786
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,780,746
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 276,132
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 276,132
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,577,897
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 409,858
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 409,858
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -14,680
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -14,680
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,310,624
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,310,624
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -157,837
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,771,518
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 44,113
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 12,897
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 15,184
12. Odložený daňový závazek (481A) 16,033
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,425,371
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 906,734
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 906,734
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 966,995
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,955
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 49,172
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 151,081
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 344,434
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 27,488
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 27,488
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 274,546
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 335,522
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,030
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 334,492
Date of updating data: 09.08.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,061,188
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 138,071
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,070,453
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 415,213
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 163,679
V. Aktivace (účtová skupina 62) 782,975
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 110,392
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 380,405
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,143,503
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 107,826
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,556,364
D. Služby (účtová skupina 51) 332,591
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 640,711
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 464,671
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 154,513
4. Sociální náklady (527, 528) 21,526
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 77,805
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 352,607
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 352,607
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 39,784
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,463
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,354
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -82,316
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 573,610
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 71,576
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 66,204
2. Ostatní náklady (562A) 66,204
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,372
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -71,574
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -153,890
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,677
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 797
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -157,567
Date of updating data: 09.08.2016
Date of updating data: 09.08.2016