Vytvořte fakturu

Poľnohospodárske družstvo Budmerice - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Poľnohospodárske družstvo Budmerice
IČO 00190306
TIN 2020359396
DIČ SK2020359396
Datum vytvoření 01 Leden 1991
Company category Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo Budmerice
Budmerice
Financial information
Prodej a příjem 2 457 727 €
Zisk 40 714 €
Kontaktní informace
Email pd-budmerice@elnet.sk
Telefon(y) +421336448181
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,653,235
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,708,572
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,705,874
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 84,774
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,120,044
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 313,645
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 187,411
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,698
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 2,698
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 942,615
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 820,384
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 78,148
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 281,150
3. Výrobky (123) - /194/ 307,536
4. Zvířata (124) - /195/ 153,550
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 119,252
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 108,632
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,632
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,780
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 840
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,979
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,026
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,953
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,048
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 437
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,611
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,653,235
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,388,740
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 144,300
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 144,300
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 877,935
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 239,049
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 239,049
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 80,936
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 80,936
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,806
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 5,806
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,714
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,181,288
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 401,309
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 90,767
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 43,448
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 113,509
12. Odložený daňový závazek (481A) 153,585
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 745,493
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 429,997
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 429,997
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 173,584
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,376
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,391
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,349
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 92,796
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 34,486
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,486
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 83,207
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -4,538
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 87,745
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,322,169
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,457,727
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,852,925
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 58,304
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -59,842
V. Aktivace (účtová skupina 62) 116,367
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 43,182
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 446,791
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,376,339
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,051,708
D. Služby (účtová skupina 51) 313,913
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 579,674
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 407,049
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 150,478
4. Sociální náklady (527, 528) 22,147
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 52,668
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 259,474
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 259,474
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 32,934
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 812
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 85,156
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 81,388
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 602,133
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 95
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 73
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 73
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 22
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 22
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,767
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 22,032
2. Ostatní náklady (562A) 22,032
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,733
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,672
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 57,716
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 17,002
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,884
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 14,118
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 40,714
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00190306 TIN: 2020359396 DIČ: SK2020359396
 • Sídlo: Poľnohospodárske družstvo Budmerice, Budmerice
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Moravčík člen ul. J. Rášu 793 Budmerice 07.03.2003
  Ing. Alexander Baxa predseda 764 Budmerice 900 86 11.03.2005
  Margita Krajčovičová člen Č. armády 573 Budmerice 900 86 14.03.2008
  Milan Peško člen J. Holčeka 127 Budmerice 900 86 14.03.2008
  Ing. Ján Tibenský člen 488 Budmerice 900 86 22.03.2013
  Ján Rašlík člen 26 Budmerice 900 86 22.03.2013
  Pavol Macko člen Sládkovičova 530/7 Modra 900 01 22.03.2013
  Ing. Vladimír Sodoma člen Baštova 3 Modra 900 01 22.03.2013
  Jozef Salanci člen Domovina 409/42 Šenkvice 900 81 22.03.2013
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Tibenský - člen predstavenstva 488 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 22.03.2013
   Ján Rašlík - člen predstavenstva 26 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 22.03.2013
   Pavol Macko - člen predstavenstva Sládkovičova 530/7 Modra 900 01 Vznik funkcie: 22.03.2013
   Ing. Vladimír Sodoma - člen predstavenstva Baštova 3 Modra 900 01 Vznik funkcie: 22.03.2013
   Jozef Salanci - člen predstavenstva Domovina 409/42 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 22.03.2013
   16.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Beneš - člen predstavenstva Podhájska 191 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 14.03.2008
   Jozefína Kačeriaková - členka ul. Červenej armády 750 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Věra Šeborová - člen predstavenstva Poľná 607 Častá 900 89 Vznik funkcie: 14.03.2008
   Helena Tomašovičová - členka ul. Červenej armády 581 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Jozef Vaško - člen Podhájska 145 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   12.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Margita Krajčovičová - člen predstavenstva Č. armády 573 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 14.03.2008
   Milan Peško - člen predstavenstva J. Holčeka 127 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 14.03.2008
   Vladimír Beneš - člen predstavenstva Podhájska 191 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 14.03.2008
   Věra Šeborová - člen predstavenstva Poľná 607 Častá 900 89 Vznik funkcie: 14.03.2008
   11.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Bukovič - člen Č. armády 747 Budmerice
   Peter Císar - člen J. Rášu 506 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Vladimír Šalát - člen Revolučná 733 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Jozef Žuška - člen ul. J. Holčeka 110 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   20.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Baxa - predseda 764 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 11.03.2005
   19.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Korič - predseda Podhájska 189 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   09.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Moravčík - člen ul. J. Rášu 793 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Peter Císar - člen J. Rášu 506 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Jozefína Kačeriaková - členka ul. Červenej armády 750 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Marian Korič - predseda Podhájska 189 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Vladimír Šalát - člen Revolučná 733 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Helena Tomašovičová - členka ul. Červenej armády 581 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Jozef Vaško - člen Podhájska 145 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   Jozef Žuška - člen ul. J. Holčeka 110 Budmerice Vznik funkcie: 07.03.2003
   08.04.2003Zrušeny predmety činnosti:
   spracovanie gazdovského mlieka
   drevovýroba
   stavebníctvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Bakalár - predseda Hviezdoslavova 5 Modra Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Dušan Bartoš - člen Komenského 6 Modra Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Eduard Botťánek - člen J. Holčeka 257 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Alexander Bratek - člen J. Rašu 536 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Jozefína Buková - členka J. Rašu 536 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Milan Granec - člen J. Holčeka 254 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Marian Korič - člen Podhájska 189 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Ivan Matúšek - člen J. Rašu 496 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Ján Ochaba - člen Č. armády 605 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Ing. Vladimír Sodoma - člen Baštova 3 Modra Skončenie funkcie: 07.03.2003
   20.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Bakalár - predseda Hviezdoslavova 5 Modra Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Dušan Bartoš - člen Komenského 6 Modra Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Eduard Botťánek - člen J. Holčeka 257 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Alexander Bratek - člen J. Rašu 536 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Jozefína Buková - členka J. Rašu 536 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Pavol Bukovič - člen Č. armády 747 Budmerice
   Milan Granec - člen J. Holčeka 254 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Marian Korič - člen Podhájska 189 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Ivan Matúšek - člen J. Rašu 496 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Ján Ochaba - člen Č. armády 605 Budmerice Skončenie funkcie: 07.03.2003
   Ing. Vladimír Sodoma - člen Baštova 3 Modra Skončenie funkcie: 07.03.2003
   19.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Botťánek - člen J. Holčeka 257 Budmerice
   Alexander Bratek - člen J. Rašu 473 Budmerice
   Jozef Brezovský - člen Č. armády 748 Budmerice
   Miroslav Císar - podpredseda Č. adrmády 597 Budmerice
   Mária Dzíbelová - člen 42 Štefanová
   Božena Hurbanová - člen J. Rašu 476 Budmerice
   Marian Korič Podhájska 189 Budmerice
   Margita Krajčovičová - člen Č. armády 573 Budmerice
   Ladislav Mladenov - člen Č. armády 574 Budmerice
   Vladimír Nahálka - predseda J.Rašu 504 Budmerice
   Jozef Šabran - člen J. Rašu 567 Budmerice
   06.05.1996Nový štatutárny orgán:
   Marian Korič Podhájska 189 Budmerice
   05.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Dubovský - člen J. Rašu 473 Budmerice
   22.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Eduard Botťánek - člen J. Holčeka 257 Budmerice
   Alexander Bratek - člen J. Rašu 473 Budmerice
   Jozef Brezovský - člen Č. armády 748 Budmerice
   Miroslav Císar - podpredseda Č. adrmády 597 Budmerice
   Ing. Stanislav Dubovský - člen J. Rašu 473 Budmerice
   Mária Dzíbelová - člen 42 Štefanová
   Božena Hurbanová - člen J. Rašu 476 Budmerice
   Margita Krajčovičová - člen Č. armády 573 Budmerice
   Ladislav Mladenov - člen Č. armády 574 Budmerice
   Vladimír Nahálka - predseda J.Rašu 504 Budmerice
   Jozef Šabran - člen J. Rašu 567 Budmerice
   21.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Botťánek - člen J. Holčeka 257 Budmerice
   Alexander Bratek - člen J. Rašu 473 Budmerice
   Jozef Brezovský - člen Č. armády 748 Budmerice
   Miroslav Císar - podpredseda Č. armády 597 Budmerice
   Ing. Stanislav Dubovský - člen J. Rašu 473 Budmerice
   Mária Dzíbelová - člen 42 Štefanová
   Božena Hurbanová - člen J. Rašu 476 Budmerice
   Margita Krajčovičová - člen Č. armády 573 Budmerice
   Ladislav Mladenov - člen Č. armády 574 Budmerice
   Vladimír Nahálka - predseda Jána Rašu 504 Budmerice
   Školastika Pastuchová - člen Nerudova 10 Pezinok
   Daniela Pešková - člen J. Rašu 502 Budmerice
   Ján Rašlík - člen J. Holčeka 26 Budmerice
   Jozef Šabran - člen J. Rašu 567 Budmerice
   21.02.1995Nové predmety činnosti:
   mäsovýroba
   spracovanie gazdovského mlieka
   04.08.1993Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   opravy motorovvých vozidiel a poľnohospodárskych strojov
   cestná motorová doprava
   prenájom výrobných prostriedkov členom a iným subjektom
   zabezpečenie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom družstva, najmä poskytovanie naturálnych produktov z vlastnej produkcie, služieb mechanizačnými a dopravnými prostriedkami družstva
   obchodná činnosť mimo tovarom na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   drevovýroba
   stavebníctvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Eduard Botťánek - člen J. Holčeka 257 Budmerice
   Alexander Bratek - člen J. Rašu 473 Budmerice
   Jozef Brezovský - člen Č. armády 748 Budmerice
   Miroslav Císar - podpredseda Č. armády 597 Budmerice
   Ing. Stanislav Dubovský - člen J. Rašu 473 Budmerice
   Mária Dzíbelová - člen 42 Štefanová
   Božena Hurbanová - člen J. Rašu 476 Budmerice
   Margita Krajčovičová - člen Č. armády 573 Budmerice
   Ladislav Mladenov - člen Č. armády 574 Budmerice
   Vladimír Nahálka - predseda Jána Rašu 504 Budmerice
   Školastika Pastuchová - člen Nerudova 10 Pezinok
   Daniela Pešková - člen J. Rašu 502 Budmerice
   Ján Rašlík - člen J. Holčeka 26 Budmerice
   Jozef Šabran - člen J. Rašu 567 Budmerice
   03.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Družstvo poskytuje svojim členom práce,služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených členskou schôdzou.
   výroba a predaj výrobkov z kovu,dreva a iných materiálov
   obchodná činnosť,do ktorej patrí závodná jedáleň,predaj potravinárskych výrobkov
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Poľnohospodárske družstvo Budmerice (ďalej len "družstvo") je dobrovoľným združením občanov,ktorí spoločne vykonávajú poľnohospodársku a potravinársku výrobu,ďalšie hospodárske činnosti a iné činnosti.Družstvo slúži tiež k uspokojovaniu a podpore záujmov svojích členov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Dubovský - podpredseda 473 Budmerice
   Ing. Ján Krampl , CSc. - predseda Rača, Kirovova 232 Bratislava
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Budmerice
   Nové sidlo:
   Budmerice
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   Družstvo poskytuje svojim členom práce,služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených členskou schôdzou.
   výroba a predaj výrobkov z kovu,dreva a iných materiálov
   obchodná činnosť,do ktorej patrí závodná jedáleň,predaj potravinárskych výrobkov
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Poľnohospodárske družstvo Budmerice (ďalej len "družstvo") je dobrovoľným združením občanov,ktorí spoločne vykonávajú poľnohospodársku a potravinársku výrobu,ďalšie hospodárske činnosti a iné činnosti.Družstvo slúži tiež k uspokojovaniu a podpore záujmov svojích členov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Stanislav Dubovský - podpredseda 473 Budmerice
   Ing. Ján Krampl , CSc. - predseda Rača, Kirovova 232 Bratislava