Vytvořte fakturu

Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.08.2015
Basic information
Obchodní název Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe
IČO 00190390
TIN 2020362443
DIČ SK2020362443
Datum vytvoření 01 Leden 1973
Company category Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe
Hlboká cesta 45/3681
90025
Chorvátsky Grob
Financial information
Prodej a příjem 3 400 629 €
Zisk -35 697 €
Date of updating data: 21.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,347,780
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,614,914
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,935
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,935
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,601,250
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 365,447
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 560,953
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 461,489
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 121,639
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 79,892
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 11,830
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 9,729
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 9,729
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,723,459
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 717,806
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 103,378
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 121,701
3. Výrobky (123) - /194/ 378,672
4. Zvířata (124) - /195/ 114,055
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 919,848
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 360,704
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 360,704
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 554,844
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,300
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 85,805
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,118
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 84,687
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,407
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,407
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,347,780
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,455,655
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 134,215
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 134,215
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,567,928
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 285,914
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 285,914
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -496,705
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -496,705
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,697
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 889,934
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 187,429
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 163,220
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 21,611
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,598
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 520,294
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 362,752
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 362,752
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,838
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,671
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,811
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,955
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 94,267
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 45,297
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 41,997
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,300
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 136,914
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,191
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,191
Date of updating data: 21.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,015,838
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,400,629
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 2,308,344
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 44,770
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 98,935
V. Aktivace (účtová skupina 62) 58,920
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 208,704
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 680,956
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,422,022
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,614,867
D. Služby (účtová skupina 51) 463,524
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 593,196
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 424,471
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 240
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 157,955
4. Sociální náklady (527, 528) 10,530
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 98,531
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 400,832
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 400,832
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 175,034
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76,038
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,393
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 432,578
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 42
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 42
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,340
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,089
2. Ostatní náklady (562A) 16,089
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,251
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,298
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -41,691
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -5,994
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,207
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -10,201
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -35,697
Date of updating data: 21.08.2015
Date of updating data: 21.08.2015
 • IČO :00190390 TIN: 2020362443 DIČ: SK2020362443
 • Sídlo: Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe, Hlboká cesta 45/3681, 90025, Chorvátsky Grob
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1973
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Satko predseda Štúrova 3330/54 Pezinok-Myslenice 902 03 Slovenká republika 18.06.2013
  Ing. Milan Jurčovič podpredseda Brezová 357/37 Viničné 900 23 18.06.2013
  Emil Suchý člen Národného oslobodenia 1309/1B Bernolákovo 900 27 18.06.2013
  Ing. Miroslav Janák člen Čapkova 4290/4 Bratislava 811 01 18.06.2013
  Ján Polgár člen Nálepkova 16/1077 Bernolákovo 900 27 18.06.2013
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.07.2013Nové sidlo:
   Hlboká cesta 45/3681 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Satko - Predseda predstavenstva Štúrova 3330/54 Pezinok-Myslenice 902 03 Slovenká republika Vznik funkcie: 18.06.2013
   Ing. Milan Jurčovič - Podpredseda predstavenstva Brezová 357/37 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 18.06.2013
   Emil Suchý - Člen predstavenstva Národného oslobodenia 1309/1B Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 18.06.2013
   Ing. Miroslav Janák - Člen predstavenstva Čapkova 4290/4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 18.06.2013
   Ján Polgár - člen Nálepkova 16/1077 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 18.06.2013
   24.07.2013Zrušené sidlo:
   Chorvátsky Grob 900 25
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Satko - Predseda predstavenstva Štúrova 3330/54 Pezinok-Myslenice 902 03 Slovenká republika Vznik funkcie: 04.04.2008
   Ing. Milan Jurčovič - Podpredseda predstavenstva Brezová 357/37 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Emil Suchý - Člen predstavenstva Národného oslobodenia 1309/1B Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Ing. Miroslav Janák - Člen predstavenstva Čapkova 4290/4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Emil Mráz - Člen predstavenstva Hlboká cesta 667/34 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Štefan Antalic - Člen predstavenstva Výhon 113/12 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Ing. Jaroslav Frindrich - Člen predstavenstva Hviezdoslavova 1583/12 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 04.04.2008
   06.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Satko - Predseda predstavenstva Štúrova 3330/54 Pezinok-Myslenice 902 03 Slovenká republika Vznik funkcie: 04.04.2008
   Ing. Milan Jurčovič - Podpredseda predstavenstva Brezová 357/37 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Emil Suchý - Člen predstavenstva Národného oslobodenia 1309/1B Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Ing. Miroslav Janák - Člen predstavenstva Čapkova 4290/4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Emil Mráz - Člen predstavenstva Hlboká cesta 667/34 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Štefan Antalic - Člen predstavenstva Výhon 113/12 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Ing. Jaroslav Frindrich - Člen predstavenstva Hviezdoslavova 1583/12 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 04.04.2008
   05.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Antalic - Člen predstavenstva Výhon 113/12 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Alena Barciová - Člen predstavenstva Bernolákova 243/62 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ján Fördöš - Člen predstavenstva Hlboká cesta 625/72 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ing. Jaroslav Frindrich - Člen predstavenstva Hviezdoslavova 1583/12 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ing. Milan Jurčovič - Podpredseda predstavenstva 357 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Emil Mráz - Člen predstavenstva Hlboká cesta 667/34 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ing. Peter Satko - Predseda predstavenstva Štúrova 3330/54 Pezinok - Myslenice 902 03 Vznik funkcie: 16.03.2004
   25.05.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Antalic - Člen predstavenstva Výhon 113/12 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Alena Barciová - Člen predstavenstva Bernolákova 243/62 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ján Fördöš - Člen predstavenstva Hlboká cesta 625/72 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ing. Jaroslav Frindrich - Člen predstavenstva Hviezdoslavova 1583/12 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ing. Milan Jurčovič - Podpredseda predstavenstva 357 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Emil Mráz - Člen predstavenstva Hlboká cesta 667/34 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ing. Peter Satko - Predseda predstavenstva Štúrova 3330/54 Pezinok - Myslenice 902 03 Vznik funkcie: 16.03.2004
   24.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Antalic Obilná 52 Bernolákovo
   Alena Barciová Bernolákova 62 Bernolákovo
   Ing. Štefan Farkaš Šancova 5 Pezinok
   Ján Fordoš Hlboká cesta 625/72 Chorvátsky Grob
   Ing. Jaroslav Frindrich Hviezdoslavova 12 Bernolákovo
   Ing. Miroslav Janák Čapková 4 Bratislava
   Ing. Matej Lopušný - predseda PD Kollárova 3 Senec
   Emil Mráz Hlboká cesta 667/34 Chorvátsky Grob
   Ján Polgár Nálepkova 16 Bernolákovo
   Ing. Peter Satko - podpredseda PD Štúrova 54 Pezinok
   Tibor Szalay Kollárova 434/34 Bernolákovo
   Ľudovít Szerencsés ul. Nár. oslobodenia 15 Bernolákovo
   Viliam Šimor Obilná 54 Bernolákovo
   Štefan Šupica Hlboká cesta 627/68 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová Hlboká cesta 677/20 Chorvátsky Grob
   11.06.2001Nové predmety činnosti:
   ťažba piesku a štrkopieskov vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín podľa zák.č. 51/1988 Zb.
   03.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 52 Bernolákovo
   Alena Barciová Bernolákova 62 Bernolákovo
   Ing. Štefan Farkaš Šancova 5 Pezinok
   Ján Fordoš Hlboká cesta 625/72 Chorvátsky Grob
   Ing. Jaroslav Frindrich Hviezdoslavova 12 Bernolákovo
   Ing. Miroslav Janák Čapková 4 Bratislava
   Emil Mráz Hlboká cesta 667/34 Chorvátsky Grob
   Ján Polgár Nálepkova 16 Bernolákovo
   Ing. Peter Satko - podpredseda PD Štúrova 54 Pezinok
   Tibor Szalay Kollárova 434/34 Bernolákovo
   Ľudovít Szerencsés ul. Nár. oslobodenia 15 Bernolákovo
   Štefan Šupica Hlboká cesta 627/68 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová Hlboká cesta 677/20 Chorvátsky Grob
   02.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 53 Bernolákovo
   Ing. Alžbeta Babulíková Družstevná 30 Bernolákovo
   Soňa Donáthová Železničná 5 Bernolákovo
   Ing. Štefan Farkaš Bernolákova 50 Bernolákovo
   Mária Galovičová 212 Chorvátsky Grob
   Ing. Anton Jendek Bernolákova 50 Bernolákovo
   Jozef Molnár 247 Chorvátsky Grob
   Emil Mráz 157 Chorvátsky Grob
   Ján Polgár - podpredseda PD Nálepkova 16 Bernolákovo
   Ing. Peter Satko D.Virgoviča 25 Pezinok
   Ľudovít Szerencsés Nár. Oslobodenia 15 Bernolákovo
   Emília Ševčíková 208 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová 163 Chorvátsky Grob
   30.04.1999Nové predmety činnosti:
   stravovanie závodné a iné účelové
   prevádzka závlah
   22.10.1996Nové sidlo:
   Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 53 Bernolákovo
   Soňa Donáthová Železničná 5 Bernolákovo
   Ing. Štefan Farkaš Bernolákova 50 Bernolákovo
   Mária Galovičová 212 Chorvátsky Grob
   Ing. Anton Jendek Bernolákova 50 Bernolákovo
   Ing. Matej Lopušný - predseda PD Kollárova 3 Senec
   Jozef Molnár 247 Chorvátsky Grob
   Emil Mráz 157 Chorvátsky Grob
   Ján Polgár - podpredseda PD Nálepkova 16 Bernolákovo
   Emília Ševčíková 208 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová 163 Chorvátsky Grob
   21.10.1996Zrušené sidlo:
   Chorvátsky Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 52 Bernolákovo
   Soňa Donáthová Železničná 5 Bernolákovo
   Ing. Štefan Farkaš Bernolákova 50 Bernolákovo
   Mária Galovičová 212 Chorvátsky Grob
   Ing. Matej Lopušný - predseda PD SNP 16 Modra
   Jozef Molnár 247 Chorvátsky Grob
   Emil Mráz 157 Chorvátsky Grob
   Ján Polgár - podpredseda PD Nálepkova 16 Bernolákovo
   Emília Ševčíková 208 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová 163 Chorvátsky Grob
   02.07.1996Nový štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 52 Bernolákovo
   Ing. Alžbeta Babulíková Družstevná 30 Bernolákovo
   Soňa Donáthová Železničná 5 Bernolákovo
   Ing. Štefan Farkaš Bernolákova 50 Bernolákovo
   Mária Galovičová 212 Chorvátsky Grob
   Ing. Matej Lopušný - predseda PD SNP 16 Modra
   Jozef Molnár 247 Chorvátsky Grob
   Emil Mráz 157 Chorvátsky Grob
   Ján Polgár - podpredseda PD Nálepkova 16 Bernolákovo
   Ing. Peter Satko D.Virgoviča 25 Pezinok
   Ľudovít Szerencsés Nár. Oslobodenia 15 Bernolákovo
   Emília Ševčíková 208 Chorvátsky Grob
   Viliam Šimor Obilná 54 Bernolákovo
   Ľudmila Turiničová 163 Chorvátsky Grob
   01.07.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 53 Bernolákovo
   Karol Donáth Cverglov rad 5 Bernolákovo
   Peter Drahoň Bernolákova 60 Bernolákovo
   Mária Galovičová 212 Chorvátsky Grob
   Daniel Gúnar Mierová 14 Bernolákovo
   Michal Jankovič Horný dvor 1 Bernolákovo
   Ing. Anton Jendek Bernolákova 50 Bernolákovo
   Karol Kotlár Nár. Oslob. 6 Bernolákovo
   Ing. Matej Lopušný - predseda PD SNP 16 Modra
   Jozef Molnár 247 Chorvátsky Grob
   Vladimír Palkovič Poštová 6 Bernolákovo
   Ján Polgár - podpredseda Nálepková 16 Bernolákovo
   Ľudovít Szerencsés Nár. Oslob. 15 Bernolákovo
   Emília Ševčíková 208 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová 163 Chorvátsky Grob
   25.04.1994Nový štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 53 Bernolákovo
   24.04.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Holzinger Fučíková 24 Ivanka pri Dunaji
   21.05.1993Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
   viazané remeselné a iné živnosti podľa prílohy č. 1 a 2 zákona č. 455/91 Zb. - skupina 201 - 214 a to:
   výroba náterových hmôt
   výroba obalov
   stavietľ - vykonávanie jednoduchých stavieb
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osob. povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Karol Donáth Cverglov rad 5 Bernolákovo
   Peter Drahoň Bernolákova 60 Bernolákovo
   Mária Galovičová 212 Chorvátsky Grob
   Daniel Gúnar Mierová 14 Bernolákovo
   Vojtech Holzinger Fučíková 24 Ivanka pri Dunaji
   Michal Jankovič Horný dvor 1 Bernolákovo
   Ing. Anton Jendek Bernolákova 50 Bernolákovo
   Karol Kotlár Nár. Oslob. 6 Bernolákovo
   Ing. Matej Lopušný - predseda PD SNP 16 Modra
   Jozef Molnár 247 Chorvátsky Grob
   Vladimír Palkovič Poštová 6 Bernolákovo
   Ján Polgár - podpredseda Nálepková 16 Bernolákovo
   Ľudovít Szerencsés Nár. Oslob. 15 Bernolákovo
   Emília Ševčíková 208 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová 163 Chorvátsky Grob
   20.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Predmetom činnosti družstva je:
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   obchodná činnosť s vlastnými poľnohospodárskymi,potravinárskymi výrobkami a iným nakúpeným tovarom
   iná hospodárska činnosť do ktorej patrí:
   drobná chemická výroba a predaj výrobkov tejto výroby
   drevospracujúca výroba
   stavebno-údržbárske práce
   poskytovanie prác a služieb pre členov,pre iné fyzické i právnické osoby a to nepravidelne,doprava,mechanizované poľné práce.
   Družstvo poskytuje svojim členom práce,služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených predstavenstvom.
   Činnosti,na ktoré je treba povolenie podľa osobitných predpisov môže družstvo vykonávať iba s týmto povolením.
   Družstvo vykonáva svoju činnosť samostatne a na vlastný účet a berie na seba primerané hospodárske riziko.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Matej Lopušný - predseda Púpavová 22 Bratislava
   Ján Polgár - podpredseda Nálepkova 16 Bernolákovo
   01.01.1973Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe
   Nové sidlo:
   Chorvátsky Grob
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Predmetom činnosti družstva je:
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   obchodná činnosť s vlastnými poľnohospodárskymi,potravinárskymi výrobkami a iným nakúpeným tovarom
   iná hospodárska činnosť do ktorej patrí:
   drobná chemická výroba a predaj výrobkov tejto výroby
   drevospracujúca výroba
   stavebno-údržbárske práce
   poskytovanie prác a služieb pre členov,pre iné fyzické i právnické osoby a to nepravidelne,doprava,mechanizované poľné práce.
   Družstvo poskytuje svojim členom práce,služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených predstavenstvom.
   Činnosti,na ktoré je treba povolenie podľa osobitných predpisov môže družstvo vykonávať iba s týmto povolením.
   Družstvo vykonáva svoju činnosť samostatne a na vlastný účet a berie na seba primerané hospodárske riziko.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Matej Lopušný - predseda Púpavová 22 Bratislava
   Ján Polgár - podpredseda Nálepkova 16 Bernolákovo