Vytvořte fakturu

Poľnohospodárske družstvo Lozorno - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Poľnohospodárske družstvo Lozorno
IČO 00190527
TIN 2020479692
DIČ SK2020479692
Datum vytvoření 02 Leden 1991
Company category Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo Lozorno
90055
Lozorno
Financial information
Prodej a příjem 1 283 436 €
Zisk 51 544 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421265968112, +421265968212, +421265968413, +421264282242
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,909,691
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,078,316
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,075,295
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 53,902
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 739,496
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 120,521
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 161,376
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,021
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 3,021
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 830,341
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 454,595
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22,160
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 48,817
3. Výrobky (123) - /194/ 209,685
4. Zvířata (124) - /195/ 173,723
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 210
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 369,816
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 107,649
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 107,649
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 262,103
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 64
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,930
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,238
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,692
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,034
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,034
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,909,691
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,227,671
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 385,507
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 385,507
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 556,899
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 104,736
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 104,736
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 20,628
2. Ostatní fondy (427, 42X) 20,628
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 108,357
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 108,357
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,544
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 597,252
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,795
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,795
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 35,942
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 536,501
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 481,320
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 481,320
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,514
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,629
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,864
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,913
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 261
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 20,014
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,014
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 84,768
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 84,768
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 773,306
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,283,436
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 596,590
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 149,315
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 76,255
V. Aktivace (účtová skupina 62) 76,115
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 74,661
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 310,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,225,792
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 444,197
D. Služby (účtová skupina 51) 178,846
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 353,497
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 259,611
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 86,437
4. Sociální náklady (527, 528) 7,449
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20,337
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 161,478
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 161,478
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 48,632
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,805
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 57,644
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 275,232
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,221
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,834
2. Ostatní náklady (562A) 1,834
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,387
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,220
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 54,424
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51,544
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00190527 TIN: 2020479692 DIČ: SK2020479692
 • Sídlo: Poľnohospodárske družstvo Lozorno, 90055, Lozorno
 • Datum vytvoření: 02 Leden 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Branislav Hrica predseda Dlhá 824/15 Lozorno 900 55 06.06.2014
  Ing. Jaroslava Bojkovská podpredseda Športové námestie 655/20 Lozorno 900 55 15.05.2009
  Rudolf Lazar člen Družstevná 843/3 Lozorno 900 55 06.06.2014
  Ing. Ivan Hrica člen Dlhá 822/19 Lozorno 900 55 06.06.2014
  Jaroslava Dvoranová člen Kozinská 533/43 Lozorno 900 55 06.06.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.07.2014Nové sidlo:
   80 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Hrica - predseda Dlhá 824/15 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 06.06.2014
   Ing. Jaroslava Bojkovská - podpredseda Športové námestie 655/20 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Rudolf Lazar - člen Družstevná 843/3 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 06.06.2014
   Ing. Ivan Hrica - člen Dlhá 822/19 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 06.06.2014
   Jaroslava Dvoranová - člen Kozinská 533/43 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 06.06.2014
   07.07.2014Zrušené sidlo:
   Lozorno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslava Bojkovská - podpredseda Športové námestie 655/20 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Jaroslava Dvoranová - člen Kozinská 533/43 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Branislav Hrica - predseda 702 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Rudolf Lazar - člen 843 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   10.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Jančár - člen družstva poverený členskou schôdzou Novomeského 50/2747 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.06.2004 Skončenie funkcie: 04.12.2012
   29.06.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Jančár - člen družstva poverený členskou schôdzou Novomeského 50/2747 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.06.2004 Skončenie funkcie: 04.12.2012
   28.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Jančár - člen družstva poverený členskou schôdzou Novomeského 50/2747 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.06.2004
   10.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslava Bojkovská - podpredseda Športové námestie 655/20 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Jaroslava Dvoranová - člen Kozinská 533/43 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Branislav Hrica - predseda 702 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Rudolf Lazar - člen 843 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   09.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Hrica - predseda 702 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Rudolf Lazar - člen 843 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Antónia Malovcová - podpredseda 153 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Anna Matúšková - člen 507 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Anna Minarovičová - člen 321 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Ing. Antónia Štefániková - člen 825 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   30.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Branislav Hrica - predseda 702 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Rudolf Lazar - člen 843 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Antónia Malovcová - podpredseda 153 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Anna Matúšková - člen 507 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Anna Minarovičová - člen 321 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Ing. Antónia Štefániková - člen 825 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   29.06.2005Zrušeny predmety činnosti:
   klampiarstvo
   výroba kovových konštrukcií a ich častí
   výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   výroba strojov pre poľnohospodárstvo
   stavebné inštalácie
   predaj, údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   murárstvo
   stolárstvo
   zámočníctvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Hrica - predseda 702 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2004
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 04.01.2001
   Rudolf Lazar - člen 843 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2004
   Antónia Malovcová - podpredseda 153 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 02.06.2004
   Anna Matúšková - člen 507 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 11.08.1999
   Anna Minarovičová - člen 321 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 04.01.2001
   Ing. Antónia Štefániková - člen 825 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 04.01.2001
   14.10.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Branislav Hrica - predseda 702 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2004
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 04.01.2001
   Ing. Štefan Jančár - člen družstva poverený členskou schôdzou Novomeského 50/2747 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.06.2004
   Rudolf Lazar - člen 843 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2004
   Antónia Malovcová - podpredseda 153 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 02.06.2004
   Anna Matúšková - člen 507 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 11.08.1999
   Anna Minarovičová - člen 321 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 04.01.2001
   Ing. Antónia Štefániková - člen 825 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 04.01.2001
   13.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jarmila Gebauerová - predseda Robotnícka 441/7 Vysoká pri Morave
   Branislav Hrica - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 702 Lozorno
   Ing. Ivan Hrica - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za duržstvo 822 Lozorno
   Antónia Malovcová - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 153 Lozorno
   Anna Matúšková - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 507 Lozorno
   Anna Minarovičová - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 321 Lozorno
   Ing. Antónia Štefániková - v čase neprístomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 825 Lozorno
   20.09.2004Nové predmety činnosti:
   výroba kŕmnych zmesí pre vlastný chov z doplnkových kŕmnych zmesí.
   04.01.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Hrica - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za duržstvo 822 Lozorno
   Anna Minarovičová - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 321 Lozorno
   Ing. Antónia Štefániková - v čase neprístomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 825 Lozorno
   03.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Sonja Foltýnová - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 638 Lozorno
   Ján Hofer - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 480 Lozorno
   Ladislav Šurina - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 89 Lozorno
   Ing. Ján Šurina - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 545 Lozorno
   Anton Švejda - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo Pribinova 10/30 Malacky
   11.08.1999Nový štatutárny orgán:
   Branislav Hrica - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 702 Lozorno
   Anna Matúšková - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 507 Lozorno
   10.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Bašťovanský 60 Lozorno
   Ing. Alexander Baxa 656 Lozorno
   19.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Štefan Bašťovanský 60 Lozorno
   Ing. Alexander Baxa 656 Lozorno
   Sonja Foltýnová - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 638 Lozorno
   Ing. Jarmila Gebauerová - predseda Robotnícka 441/7 Vysoká pri Morave
   Ján Hofer - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 480 Lozorno
   Antónia Malovcová - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 153 Lozorno
   Ladislav Šurina - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 89 Lozorno
   Ing. Ján Šurina - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 545 Lozorno
   Anton Švejda - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo Pribinova 10/30 Malacky
   18.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Bašťovanská - člen 60 Lozorno
   Ing. Alexander Baxa - člen 656 Lozorno
   Soňa Foltýnová - člen 638 Lozorno
   Ján Hofer - člen 480 Lozorno
   Ing. Ivan Hrica - predseda 822 Lozorno
   Antónia Malovcová - člen 153 Lozorno
   Ladislav Šurina - člen 89 Lozorno
   Ing. Ján Šurina - člen 545 Lozorno
   Anton Švejda - člen Pribinova 10/30 Malacky
   16.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Mária Bašťovanská - člen 60 Lozorno
   Ing. Alexander Baxa - člen 656 Lozorno
   Soňa Foltýnová - člen 638 Lozorno
   Ján Hofer - člen 480 Lozorno
   Ing. Ivan Hrica - predseda 822 Lozorno
   Antónia Malovcová - člen 153 Lozorno
   Ladislav Šurina - člen 89 Lozorno
   Ing. Ján Šurina - člen 545 Lozorno
   Anton Švejda - člen Pribinova 10/30 Malacky
   15.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Soňa Foltýnová 638 Lozorno
   Viera Foltýnová 723 Lozorno
   Ing. Ivan Hrica - predseda 822 Lozorno
   Jozef Marek 674 Lozorno
   Svorad Svitnič 386 Lozorno
   Rudolf Šablica 56 Lozorno
   Miloš Šťasný 459 Lozorno
   Ladislav Šurina 89 Lozorno
   Aneška Želipská 166 Lozorno
   21.10.1993Nové predmety činnosti:
   výroba poľnohospodárskych výrobkov
   predaj poľnohospodárskych výrobkov
   prenájom priestorov
   veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami
   iný veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu s obchodným a neobchodným tovarom so zahraničím okrem tovaru, na ktorý sa vzťahujú osobitné predpisy
   sprostredkovanie obchodu
   nákup, predaj, dovoz a vývoz obchodného a neobchodného tovaru do zahraničia okrem tovaru, na ktorý sa vzťahujú osobitné predpisy
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi prevádzkovanie skladky inertného odpadu
   klampiarstvo
   výroba kovových konštrukcií a ich častí
   výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   výroba strojov pre poľnohospodárstvo
   stavebné inštalácie
   predaj, údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   murárstvo
   stolárstvo
   zámočníctvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Soňa Foltýnová 638 Lozorno
   Viera Foltýnová 723 Lozorno
   Ing. Ivan Hrica - predseda 822 Lozorno
   Jozef Marek 674 Lozorno
   Svorad Svitnič 386 Lozorno
   Rudolf Šablica 56 Lozorno
   Miloš Šťasný 459 Lozorno
   Ladislav Šurina 89 Lozorno
   Aneška Želipská 166 Lozorno
   20.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, dovoz a vývoz obchodného a neobchodného tovaru do zahraničia okrem tovaru na ktorý sa vzťahujú osobitné predpisy
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie obchodu s obchodným a neobchodným tovarom so zahraničím, okrem tovaru na ktorý sa vsťahujú osobitné predpisy
   iný veľkoobchod
   veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami
   prenájom priestorov
   predaj, údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   stavebné inštalácie
   výroba strojov pre poľnohospodárstvo
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   výroba nádrží, zásobníkov a kantajnerov
   výroba kovových konštrukcií
   klampiarstvo
   murárstvo
   stolárstvo
   zámočníctvo
   poskytovanie prác a techniky pre občanov a iné subjekty
   prevádzanie skládky inertného odpadu
   kovočinnosť a predaj výrobkov z kovu z vlastnej a cudzej výroby
   predaj ovocia, hrozna a zeleniny
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov potravinárského charakteru
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Hrica - predseda 822 Lozorno
   12.11.1992Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, dovoz a vývoz obchodného a neobchodného tovaru do zahraničia okrem tovaru na ktorý sa vzťahujú osobitné predpisy
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie obchodu s obchodným a neobchodným tovarom so zahraničím, okrem tovaru na ktorý sa vsťahujú osobitné predpisy
   iný veľkoobchod
   veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami
   prenájom priestorov
   predaj, údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   stavebné inštalácie
   výroba strojov pre poľnohospodárstvo
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   výroba nádrží, zásobníkov a kantajnerov
   výroba kovových konštrukcií
   klampiarstvo
   murárstvo
   stolárstvo
   zámočníctvo
   02.01.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Lozorno
   Nové sidlo:
   Lozorno
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie prác a techniky pre občanov a iné subjekty
   prevádzanie skládky inertného odpadu
   kovočinnosť a predaj výrobkov z kovu z vlastnej a cudzej výroby
   predaj ovocia, hrozna a zeleniny
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov potravinárského charakteru
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Hrica - predseda 822 Lozorno