Vytvořte fakturu

Roľnícke družstvo podielníkov - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Roľnícke družstvo podielníkov
IČO 00190586
TIN 2020362784
DIČ SK2020362784
Datum vytvoření 09 Červenec 1991
Company category Družstvo
Sídlo Roľnícke družstvo podielníkov
90046
Most pri Bratislave
Financial information
Prodej a příjem 2 988 360 €
Zisk 98 752 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.rdpmost.sk
Telefon(y) +421245951232, +421245951233
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,216,026
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,290,628
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,332
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,332
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,289,296
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,146,460
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,384,746
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 387,241
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 317,344
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 28,255
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 25,250
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,912,121
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,073,949
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 80,802
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 303,837
3. Výrobky (123) - /194/ 298,286
4. Zvířata (124) - /195/ 256,763
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 134,211
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 50
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 156,556
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 154,615
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 154,615
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 991
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 950
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 681,616
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 917
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 680,699
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,277
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,277
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,216,026
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,552,492
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 319,208
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 319,208
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,566,511
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 41,005
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 41,005
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 346,097
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 328,119
2. Ostatní fondy (427, 42X) 17,978
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,180,919
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,180,919
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 98,752
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 434,789
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 234,244
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 127,574
12. Odložený daňový závazek (481A) 106,670
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 164,583
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 64,518
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,518
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,902
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,647
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19,921
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,686
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,909
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 35,962
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 35,962
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 228,745
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 228,745
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,292,843
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,988,360
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 495,501
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,504,319
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 216,415
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -21,704
V. Aktivace (účtová skupina 62) 236,444
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100,108
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 457,277
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,807,276
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 195,578
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,075,953
D. Služby (účtová skupina 51) 358,797
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 657,649
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 464,064
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 168,306
4. Sociální náklady (527, 528) 25,279
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 54,436
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 377,995
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 377,995
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 81,496
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,372
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 181,084
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 800,647
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,589
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 972
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 972
XII. Kurzové zisky (663) 3
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 6,614
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 47,002
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 46,984
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -39,413
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 141,671
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 42,919
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 37,657
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 5,262
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 98,752
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00190586 TIN: 2020362784 DIČ: SK2020362784
 • Sídlo: Roľnícke družstvo podielníkov, 90046, Most pri Bratislave
 • Datum vytvoření: 09 Červenec 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Rudolf Horváth predseda Fedákova 6 Bratislava 841 02 01.03.2013
  Ing. Viera Glasnáková člen Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 01.03.2013
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.06.2013Nové predmety činnosti:
   údržba, montáž a prevádzkovanie závlahových systémov a melioračných zariadení
   04.05.2013Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   vedenie účtovníctva
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Horváth - predseda predstavenstva Fedákova 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.03.2013
   Ing. Viera Glasnáková - člen predstavenstva Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.03.2013
   03.05.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Axamit Družstevná 6 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Ambróz Bažány Ivánska cesta 49 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Zoltán Benovics Hydinárska 601 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Ing. Viera Glasnáková Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Ing. Rudolf Horváth - predseda družstva Fedákova 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 21.02.2008
   20.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Horváth - predseda družstva Fedákova 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 21.02.2008
   19.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Horváth Fedákova 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 21.02.2008
   03.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Axamit Družstevná 6 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Ambróz Bažány Ivánska cesta 49 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Zoltán Benovics Hydinárska 601 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Ing. Viera Glasnáková Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Ing. Rudolf Horváth Fedákova 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 21.02.2008
   02.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Axamit - člen Družstevná 6 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ambróz Bažány - podpredseda Ivánska cesta 49 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Viera Glasnáková - člen Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská 206 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Jozef Ryba - člen Budovateľská 205 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Štefan Smolica - člen Športová 461 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Michal Želonka - člen Športová 530 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   01.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Axamit - člen Družstevná 6 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ambróz Bažány - podpredseda Ivánska cesta 49 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Viera Glasnáková - člen Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská 206 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Jozef Ryba - člen Budovateľská 205 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Štefan Smolica - člen Športová 461 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Michal Želonka - člen Športová 530 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   31.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Axamit - člen Družstevná 6 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ambróz Bažány - podpredseda Ivánska cesta 49 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Viera Glasnáková - člen Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská 206 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Jozef Ryba - člen Budovateľská 205 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Štefan Smolica - člen Športová 461 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Michal Želonka - člen Športová 530 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   04.08.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Michal Axamit - člen Družstevná 6 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ambróz Bažány - podpredseda Ivánska cesta 49 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Viera Glasnáková - člen Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská 206 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Jozef Ryba - člen Budovateľská 205 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Štefan Smolica - člen Športová 461 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Michal Želonka - člen Športová 530 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   03.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Michal Axamit - člen Družstevná 6 Malinovo
   Miroslav Čuchor - člen Bratislavská 85 Most pri Bratislave Skončenie funkcie: 20.02.2003
   Ing. Viera Glasnáková - člen Sputnikova 21 Bratislava
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava
   Stanislav Hrkel - podpredseda Športová 450 Most pri Bratislave Skončenie funkcie: 20.02.2003
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská 206 Most pri Bratislave 900 46
   Jozef Kopp - člen Budovateľská 173 Most pri Bratislave Skončenie funkcie: 20.02.2003
   Štefan Smolica - člen Športová 461 Most pri Bratislave
   10.07.2002Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   05.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská 206 Most pri Bratislave 900 46
   04.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Vadóczová - člen Mlynská 36 Tomášov
   22.08.2000Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kopp - člen Budovateľská 173 Most pri Bratislave Skončenie funkcie: 20.02.2003
   21.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Oliver Hollý - člen Nálepkova 293 Most pri Bratislave
   30.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Axamit - člen Družstevná 6 Malinovo
   Miroslav Čuchor - člen Bratislavská 85 Most pri Bratislave Skončenie funkcie: 20.02.2003
   Ing. Viera Glasnáková - člen Sputnikova 21 Bratislava
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave
   Oliver Hollý - člen Nálepkova 293 Most pri Bratislave
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava
   Stanislav Hrkel - podpredseda Športová 450 Most pri Bratislave Skončenie funkcie: 20.02.2003
   Štefan Smolica - člen Športová 461 Most pri Bratislave
   Mária Vadóczová - člen Mlynská 36 Tomášov
   29.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ambróz Bažány - člen Ivánska cesta 49 Bratislava
   Miroslav Čuchor - člen Bratislavská 85 Most pri Bratislave
   Ing. Karol Ďuriga - podpredseda Krásnohorská 3 Bratislava
   Milan Furička - člen Športová 444 Most pri Bratislave
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave
   Oliver Hollý - člen Nálepkova 293 Most pri Bratislave
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská Most pri Bratislave
   Miroslav Miťko - člen Nálepkova 293 Most pri Bratislave
   12.10.1994Nové obchodné meno:
   Roľnícke družstvo podielníkov
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   zámočnícke práce a opravárenstvo
   autodoprava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ambróz Bažány - člen Ivánska cesta 49 Bratislava
   Miroslav Čuchor - člen Bratislavská 85 Most pri Bratislave
   Ing. Karol Ďuriga - podpredseda Krásnohorská 3 Bratislava
   Milan Furička - člen Športová 444 Most pri Bratislave
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave
   Oliver Hollý - člen Nálepkova 293 Most pri Bratislave
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská Most pri Bratislave
   Miroslav Miťko - člen Nálepkova 293 Most pri Bratislave
   11.10.1994Zrušené obchodné meno:
   Roľnícke družstvo Most pri Bratislave
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahraničná obchodná činnosť
   obchodná činnosť
   kovovýroba
   živočíšna výroba
   rastlinná výroba
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ambróz Bežány - podpredseda Ivanská cesta 49 Bratislava
   11.01.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava
   10.01.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Bartošovič - predseda Spútnikova 39 Bratislava
   09.07.1991Nové obchodné meno:
   Roľnícke družstvo Most pri Bratislave
   Nové sidlo:
   Most pri Bratislave 900 46
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   ťažba štrku
   spracovanie stavebnej sute
   zahraničná obchodná činnosť
   obchodná činnosť
   kovovýroba
   živočíšna výroba
   rastlinná výroba
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Bartošovič - predseda Spútnikova 39 Bratislava
   Ambróz Bežány - podpredseda Ivanská cesta 49 Bratislava