Vytvořte fakturu

Podielnicke družstvo DUNAJ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Podielnicke družstvo DUNAJ
IČO 00190667
TIN 2020358835
DIČ SK2020358835
Datum vytvoření 01 Leden 1976
Company category Družstvo
Sídlo Podielnicke družstvo DUNAJ
Vývojová 852
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 730 609 €
Zisk -222 243 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421262859526, +421267202811, +421262528154, +421262528155, +421267202812, +421267202813, +421267202814, +421267202815, +421267202816, +421267202817, +421267202818, +421267202822, +421267202825, +421262859200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,400,738
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,936,458
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,936,425
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 918,833
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,439,497
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,479,951
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 98,144
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 33
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 33
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,431,074
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,195,886
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 539,729
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 781,072
3. Výrobky (123) - /194/ 871,765
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,320
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 848,815
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 848,815
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,273,693
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 378,913
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 273,204
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 105,709
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 589,251
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 132,678
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 172,851
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 112,680
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,794
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 107,886
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 33,206
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 33,206
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,400,738
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,217,391
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,051,537
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,051,537
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,882,903
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 787,462
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 787,462
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 72,076
2. Ostatní fondy (427, 42X) 72,076
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -776,280
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -776,280
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,421,936
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,421,936
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -222,243
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,078,612
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 740,777
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 613,700
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 22,597
12. Odložený daňový závazek (481A) 104,480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,011,237
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 936,782
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 250,537
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 686,245
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,030
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 28,140
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,247
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,642
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,396
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 57,720
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 57,720
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,233,081
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 35,797
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 104,735
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 91,643
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 13,092
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,364,441
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,730,609
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 4,078,912
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 150,529
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -487,655
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 135,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 853,823
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,938,403
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,240,446
D. Služby (účtová skupina 51) 818,253
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 738,818
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 551,508
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 181,095
4. Sociální náklady (527, 528) 6,215
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 156,374
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 785,440
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 785,440
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 129,675
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 69,397
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -207,794
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 683,087
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31,372
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 7
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 31,365
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 31,365
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93,395
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 85,244
2. Ostatní náklady (562A) 85,244
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 17
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,134
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -62,023
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -269,817
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -47,574
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,886
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -50,460
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -222,243
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00190667 TIN: 2020358835 DIČ: SK2020358835
 • Sídlo: Podielnicke družstvo DUNAJ, Vývojová 852, 85110, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1976
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tibor Szabo predseda Matúškovo 105 Matúškovo 925 01 21.11.2007
  Ing. Peter Czirák podpredseda 828 Matúškovo 925 01 21.11.2007
  Ing. Ladislav Róka člen Hlavná 47 Galanta 924 01 21.11.2007
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.06.2014Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností
   11.10.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   10.10.2012Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   murárstvo
   opravárensko-servisná činnosť pre motorové vozidlá a poľnohospodársku techniku
   prípravné práce k realizácii stavby
   automatizované spracovanie dát
   činnosť účtovných a ekonomických poradcov
   11.11.2011Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   31.07.2010Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prípravné práce k realizácii stavby
   27.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Szabo - predseda predstavenstva Matúškovo 105 Matúškovo 925 01 Vznik funkcie: 21.11.2007
   Ing. Peter Czirák - podpredseda predstavenstva 828 Matúškovo 925 01 Vznik funkcie: 21.11.2007
   Ing. Ladislav Róka - člen predstavenstva Hlavná 47 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 21.11.2007
   26.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ľudovít Varga - člen Pohraničníkov 511 Bratislava-Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   31.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava-Čunovo 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   Ľudovít Varga - člen Pohraničníkov 511 Bratislava-Rusovce 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2007
   30.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce Vznik funkcie: 09.04.1999
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   13.09.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   marketing a prieskum trhu
   automatizované spracovanie dát
   činnosť účtovných a ekonomických poradcov
   10.05.2006Nové obchodné meno:
   Podielnicke družstvo DUNAJ
   Nové sidlo:
   Vývojová 852 Bratislava - Rusovce 851 10
   09.05.2006Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo DUNAJ
   Zrušené sidlo:
   Kovácsova 484 Bratislava - Rusovce 851 10
   16.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce Vznik funkcie: 09.04.1999
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo Vznik funkcie: 09.04.1999
   15.10.2003Zrušeny predmety činnosti:
   mäsiarstvo a údenárstvo
   drevárska výroba
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   18.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce
   Ing. Peter Matus - člen Záhumenná 297 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Vlasta Nagyová - člen Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   17.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bokor - člen Kovácsová 466 Bratislava - Rusovce
   Štefan Brosz - člen Hraničiarska 28 Bratislava - Čuňovo
   Teodor Fodor - člen Balkánska 25 Bratislava - Rusovce
   Štefan Hegyi - člen Holíčska 1 Bratislava
   Michal Rabb - člen Petržalská 217 Bratislava - Čuňovo
   Igor Rehák - člen Kovácsová 319/44 Bratislava - Rusovce
   Peter Šimo - člen Balkánska 276 Bratislava - Rusovce
   07.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Štefan Brosz - člen Hraničiarska 28 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   Igor Rehák - člen Kovácsová 319/44 Bratislava - Rusovce
   06.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Basti - člen Hraničiarska 14 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   04.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Jozef Basti - člen Hraničiarska 14 Bratislava - Čuňovo
   Ján Bokor - člen Kovácsová 466 Bratislava - Rusovce
   Teodor Fodor - člen Balkánska 25 Bratislava - Rusovce
   Štefan Hegyi - člen Holíčska 1 Bratislava
   Mária Kausichová - podpredseda Hraničiarska 150 Bratislava - Čuňovo
   Ing. Zdenko Nagy - predseda Záhumenná 325 Bratislava - Čuňovo
   Michal Rabb - člen Petržalská 217 Bratislava - Čuňovo
   Peter Šimo - člen Balkánska 276 Bratislava - Rusovce
   03.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Brozs - člen Hraničiarska 28 Bratislava - Čunovo
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce
   Ing. Vladimír Lukáčik - člen Karadžičova 57 Bratislava
   Ing. Anton Markovič - predseda Planckova 4 Bratislava
   Ján Novák - člen Rasltinná 11 Bratislava - Jarovce
   Martin Rudolf - člen Kovácsova 341 Bratislava - Rusovce
   Ing. Ján Tim - podpredseda Kovácsova 319 Bratislava - Rusovce
   Alexander Valentich - člen Na hrádzi 156 Bratislava - Čunovo
   03.06.1993Nové sidlo:
   Kovácsova 484 Bratislava - Rusovce 851 10
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely ich spracovania a ďalšieho predaja
   živnostenské podnikanie v odbore:
   kúpa a predaj spracovaných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   kúpa a predaj poľnohospodárskej techniky a technológie
   verejná cestná nákladná doprava
   murárstvo
   opravárensko-servisná činnosť pre motorové vozidlá a poľnohospodársku techniku
   mäsiarstvo a údenárstvo
   drevárska výroba
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Brozs - člen Hraničiarska 28 Bratislava - Čunovo
   Ing. Peter Frey - člen Vývojova 369 Bratislava - Rusovce
   Ing. Vladimír Lukáčik - člen Karadžičova 57 Bratislava
   Ján Novák - člen Rasltinná 11 Bratislava - Jarovce
   Martin Rudolf - člen Kovácsova 341 Bratislava - Rusovce
   Alexander Valentich - člen Na hrádzi 156 Bratislava - Čunovo
   02.06.1993Zrušené sidlo:
   Kovácsova 484 Bratislava - Rusovce
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť, ktorej predmetom je dovoz a vývoz výrobkov všetkého druhu s výnimkou tých, na ktorých vývoz a dovoz je potrebný súhlas podľa osobitných predpisov
   iná hospodárska a obchodná činnosť, ktorej predmetom je stavebná činnosť, drevovýroba, kovovýroba, opravárensko-servisná činnosť pre nákladné automobily, osobné automobily a poľnohospodárske stroje, dopravná činnosť, rozmnožovacie práce, predaj propagačných materiálov vlastnej výroby, dezinsekcia-povolenie
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.01.1976Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo DUNAJ
   Nové sidlo:
   Kovácsova 484 Bratislava - Rusovce
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť, ktorej predmetom je dovoz a vývoz výrobkov všetkého druhu s výnimkou tých, na ktorých vývoz a dovoz je potrebný súhlas podľa osobitných predpisov
   iná hospodárska a obchodná činnosť, ktorej predmetom je stavebná činnosť, drevovýroba, kovovýroba, opravárensko-servisná činnosť pre nákladné automobily, osobné automobily a poľnohospodárske stroje, dopravná činnosť, rozmnožovacie práce, predaj propagačných materiálov vlastnej výroby, dezinsekcia-povolenie
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Markovič - predseda Planckova 4 Bratislava
   Ing. Ján Tim - podpredseda Kovácsova 319 Bratislava - Rusovce