Vytvořte fakturu

Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.01.2016
Basic information
Obchodní název Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach
IČO 00190705
TIN 2020360408
DIČ SK2020360408
Datum vytvoření 10 Květen 1972
Company category Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach
90081
Šenkvice
Financial information
Prodej a příjem 2 168 762 €
Zisk -210 640 €
Kontaktní informace
Email pdsenkvice@stonline.sk
Telefon(y) +421336496121
Date of updating data: 28.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,916,185
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,920,669
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,920,669
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 349,610
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,971,525
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 492,591
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 106,943
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 992,715
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 684,050
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 43,029
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 242,167
3. Výrobky (123) - /194/ 274,908
4. Zvířata (124) - /195/ 123,946
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 94,702
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 89,049
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,049
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,653
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 213,963
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,835
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 212,128
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,801
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,801
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,916,185
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,611,408
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 86,025
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 86,025
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,865,938
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 919,780
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 919,780
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -49,695
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -49,695
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -210,640
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,038,522
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 401,830
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 31,072
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 149,460
12. Odložený daňový závazek (481A) 221,298
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 140,820
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 463,642
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 349,643
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 349,643
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 74,515
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,951
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,691
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,576
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 266
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 32,230
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,230
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 266,255
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 34,054
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 232,201
Date of updating data: 28.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,665,173
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,168,762
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,513,571
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 110,708
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 56,804
V. Aktivace (účtová skupina 62) 69,539
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 43,041
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 375,099
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,344,651
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,023,052
D. Služby (účtová skupina 51) 251,562
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 606,903
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 443,529
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 144,055
4. Sociální náklady (527, 528) 19,319
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 43,755
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 307,196
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 307,196
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 43,293
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68,890
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -175,889
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 476,008
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 14
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,090
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 18,488
2. Ostatní náklady (562A) 18,488
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,602
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,076
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -198,965
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,675
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,883
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 8,792
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -210,640
Date of updating data: 28.01.2016
Date of updating data: 28.01.2016
 • IČO :00190705 TIN: 2020360408 DIČ: SK2020360408
 • Sídlo: Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach, 90081, Šenkvice
 • Datum vytvoření: 10 Květen 1972
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vincent Lacko podpredseda Poľná 60 Šenkvice 27.03.1997
  Ľuboš Tóth člen Glogovec 12 Šenkvice 28.06.1999
  Ing. Karol Motyka predseda Kozare 742/8 Šenkvice 900 81 27.01.2016
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.01.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Motyka - predseda Kozare 742/8 Šenkvice 900 81
   28.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Tóth - člen Glogovec 12 Šenkvice
   24.06.1997Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach
   27.03.1997Nové sidlo:
   Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vincent Lacko - podpredseda Poľná 60 Šenkvice
   21.07.1993Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.05.1972Nová právna forma:
   Družstvo