Vytvořte fakturu

Poľnohospodárske družstvo v Tomášove - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.06.2016
Basic information
Obchodní název Poľnohospodárske družstvo v Tomášove
IČO 00190721
TIN 2020362751
DIČ SK2020362751
Datum vytvoření 01 Leden 1973
Company category Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo v Tomášove
Tomášov
Financial information
Prodej a příjem 1 790 049 €
Zisk -20 693 €
Kontaktní informace
Email pdtomasov@gmail.com
Telefon(y) 0245958180, 0905564504
Mobile(y) 0905564504
Date of updating data: 13.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,409,951
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,975,380
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,925
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,925
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,363,999
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,984
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 496,790
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 822,938
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 37,287
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 607,456
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 3,320
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 604,136
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,383,100
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 834,397
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 61,378
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 186,700
3. Výrobky (123) - /194/ 533,624
4. Zvířata (124) - /195/ 52,695
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 520,427
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 209,853
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 209,853
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 310,389
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 185
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 28,276
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 614
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,662
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 51,471
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,710
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 49,761
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,409,951
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,962,688
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 189,072
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 189,072
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,731,623
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 121,577
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 121,577
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -58,891
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -58,891
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,693
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 229,779
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 135,770
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 16,607
12. Odložený daňový závazek (481A) 119,163
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 61,046
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,319
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,319
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,730
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,315
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,682
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 32,963
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28,763
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,200
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 217,484
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 34,971
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 103,608
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 78,905
Date of updating data: 13.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,682,971
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,790,049
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,259,757
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 77,195
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -51,332
V. Aktivace (účtová skupina 62) 28,654
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 132,228
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 343,547
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,794,410
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 750,594
D. Služby (účtová skupina 51) 236,585
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 440,375
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 313,252
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 112,028
4. Sociální náklady (527, 528) 15,095
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 34,350
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 250,592
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 250,592
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 58,157
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -4,753
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,510
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,361
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 327,095
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,472
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,558
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,558
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 914
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,003
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 26,003
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,531
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,892
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -7,199
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,176
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -10,375
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,693
Date of updating data: 13.06.2016
Date of updating data: 13.06.2016
 • IČO :00190721 TIN: 2020362751 DIČ: SK2020362751
 • Sídlo: Poľnohospodárske družstvo v Tomášove, Tomášov
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1973
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Herics predseda Mlynská 28 Tomášov 900 44 29.04.2016
  Milan Majtán podpredseda Senecká 18 Tomášov 900 44 29.04.2016
  Silvia Méryová Kvetná 1 Tomášov 900 44 29.04.2016
  František Gavajda Mlynská 35 Tomášov 900 44 29.04.2016
  Marcel Múčka Slnečná 31 Nová Dedinka 900 29 29.04.2016
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.06.2016Nový štatutárny orgán:
   Jozef Herics - predseda predstavenstva Mlynská 28 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 29.04.2016
   Milan Majtán - podpredseda predstavenstva Senecká 18 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 29.04.2016
   18.05.2016Nový štatutárny orgán:
   Silvia Méryová Kvetná 1 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 29.04.2016
   František Gavajda Mlynská 35 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 29.04.2016
   Marcel Múčka Slnečná 31 Nová Dedinka 900 29 Vznik funkcie: 29.04.2016
   24.06.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   18.06.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie čerpacej stanice na zavlažovanie
   13.10.1993Nové predmety činnosti:
   stavebné práce - pokrývačské práce
   opravy poľnohospodárskych strojov
   zámočnícke práce
   obchodná činnosť-nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
   výroba a predaj poľnohospodárskych a potravinových výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.01.1973Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo v Tomášove
   Nové sidlo:
   Tomášov
   Nová právna forma:
   Družstvo