Vytvořte fakturu

Družstvo podielnikov Devín - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.07.2016
Basic information
Obchodní název Družstvo podielnikov Devín
IČO 00190802
TIN 2020344436
DIČ SK2020344436
Datum vytvoření 01 Březen 1982
Company category Družstvo
Sídlo Družstvo podielnikov Devín
Čsl. tankistov 300/A
84353
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 087 749 €
Zisk -234 332 €
Kontaktní informace
Email dpdevin@dpdevin.sk
Telefon(y) 0911350023, 0265956120
Mobile(y) +421911350023
Date of updating data: 18.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,442,670
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,746,654
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 517
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 517
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,546,080
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,552
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,934,654
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 461,750
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 3,895
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 139,345
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,884
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 200,057
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 198,199
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 1,858
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,695,813
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,011,497
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 49,360
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 308,239
3. Výrobky (123) - /194/ 530,778
4. Zvířata (124) - /195/ 123,120
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 506,024
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 442,444
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 442,444
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,700
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 52,880
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 178,292
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,805
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 172,487
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 203
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 203
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,442,670
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -691,215
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,582
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 102,237
2. Změna základního kapitálu +/- 419 -2,655
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 824,853
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 441,579
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 441,579
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 9,389
2. Ostatní fondy (427, 42X) 9,389
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -105,197
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -105,197
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,727,089
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,727,089
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -234,332
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,825,946
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,974,376
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 3,830,346
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 19,504
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 124,526
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 836,897
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 673,285
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 673,285
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,130
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,853
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,541
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,860
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 114,228
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,673
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,673
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 307,939
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 289,466
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 18,473
Date of updating data: 18.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,792,123
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,087,749
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,569,817
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 185,834
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -203,854
V. Aktivace (účtová skupina 62) 113,255
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 33,895
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 388,802
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,208,487
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 901,763
D. Služby (účtová skupina 51) 492,570
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 417,405
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 298,884
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 102,424
4. Sociální náklady (527, 528) 16,097
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 43,235
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 297,048
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 297,048
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 41,414
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,052
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -120,738
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 270,719
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,724
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 6,829
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 6,829
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,903
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,903
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,992
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103,807
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 100,836
2. Ostatní náklady (562A) 100,836
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,970
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93,083
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -213,821
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,511
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 17,630
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -234,332
Date of updating data: 18.07.2016
Date of updating data: 18.07.2016