Vytvořte fakturu

Incheba, akciová - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.07.2016
Basic information
Obchodní název Incheba, akciová
IČO 00211087
TIN 2020451411
DIČ SK2020451411
Datum vytvoření 24 Listopad 1989
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Incheba, akciová
Viedenská cesta 3
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 299 502 €
Zisk 280 755 €
Kontaktní informace
Email hotel@incheba.sk
webové stránky http://www.incheba.sk
Telefon(y) +421267271111, +421267272400, +421267273106
Fax(y) 0262411838
Date of updating data: 18.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 21,743,900
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,199,760
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 6,357
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,357
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,156,102
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,661,302
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,801,366
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 431,594
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 6,062
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 65,415
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 164,369
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 25,994
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 37,301
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 37,301
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,384,131
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 186,582
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 34,856
3. Výrobky (123) - /194/ 149,454
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,272
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 406,844
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 356,453
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 69,578
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 286,875
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,143
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 49,248
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,790,705
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 87,971
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,702,734
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 160,009
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 27,561
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 132,448
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,743,900
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,820,083
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,881,011
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,881,011
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 5,648,797
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,572,753
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,572,753
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 4,985,681
2. Ostatní fondy (427, 42X) 4,985,681
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -4,639,878
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -4,639,878
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 90,964
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 90,964
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 280,755
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,838,286
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 81,197
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 426
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 21,488
12. Odložený daňový závazek (481A) 59,283
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,501,988
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,948,114
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,948,114
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 61,855
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 186,758
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 118,912
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 173,673
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,676
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 255,101
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 177,151
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 77,950
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 85,531
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,031
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 84,500
Date of updating data: 18.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,952,197
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,299,502
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,519
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,946,678
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 42,625
V. Aktivace (účtová skupina 62) 30,665
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 208,580
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 65,435
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,844,710
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,549
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,041,233
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 2,148
D. Služby (účtová skupina 51) 2,255,025
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,111,107
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,167,551
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 36,072
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 807,096
4. Sociální náklady (527, 528) 100,388
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 324,308
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,383,549
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,383,549
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 204,715
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 338,461
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 181,615
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 454,792
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,724,532
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 363,405
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 328,731
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 328,731
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10,807
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10,807
XII. Kurzové zisky (663) 23,867
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 371,790
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 7,763
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,183
2. Ostatní náklady (562A) 1,183
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 356,546
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,298
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,385
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 446,407
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 165,652
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 170,639
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -4,987
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 280,755
Date of updating data: 18.07.2016
Date of updating data: 18.07.2016