Vytvořte fakturu

Západoslovenské cementárne a vápenky, š.p. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.12.2016
Basic information
Obchodní název Západoslovenské cementárne a vápenky, š.p.
Stav Zničeno
IČO 00214973
Datum vytvoření 01 Duben 1990
Company category Štátny podnik
Sídlo Západoslovenské cementárne a vápenky, š.p.
Rohožník
Financial information
Prodej a příjem 146 843 059 €
Zisk -1 795 593 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0347765111, 0259988111, 034, 0347765280, 0911051078
Fax(y) 0259988510
Date of updating data: 29.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 351,949,524
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 300,281,092
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 6,956,167
2. Software (013) - /073, 091A/ 500,836
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 25,215
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 6,342,752
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 87,364
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 276,550,306
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 17,027,449
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 108,078,865
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 128,302,892
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,812,494
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 17,643,528
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 1,685,078
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 16,774,619
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 16,772,493
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 2,126
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,253,145
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17,432,690
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,033,371
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,875,130
3. Výrobky (123) - /194/ 4,515,906
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,887
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 3,396
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 275,000
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 275,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 275,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28,830,128
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 17,135,136
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,827,788
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,307,348
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 10,069,266
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,437,931
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 187,795
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 4,268,916
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 4,268,916
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 446,411
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,461
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 432,950
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 415,287
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,223
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 155,172
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 258,892
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 351,949,524
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 286,895,780
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 283,319,497
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 283,319,497
A.II. Emisní ážio (412) 18,586,243
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 461,355
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,469,898
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,469,898
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 4,683,871
2. Ostatní fondy (427, 42X) 4,683,871
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -26,829,491
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -22,706,998
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -4,122,493
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,795,593
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,823,796
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 24,926,110
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 13,700,010
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 22,592
12. Odložený daňový závazek (481A) 11,203,508
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 3,448,511
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 1,926,930
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,521,581
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,801,116
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 25,395,602
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 19,447,198
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,290,003
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,157,195
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,323,454
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 198,811
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 757,379
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 371,500
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 215,433
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 81,827
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,170,559
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,983,748
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,186,811
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,081,898
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 229,948
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 40,058
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 155,841
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 34,049
Date of updating data: 29.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 128,722,245
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 146,843,059
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,893,878
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 105,645,246
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,183,121
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 291,949
V. Aktivace (účtová skupina 62) 5,634,859
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,894,027
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,299,979
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 150,365,748
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,734,485
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 55,751,224
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -91,066
D. Služby (účtová skupina 51) 37,851,453
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,937,387
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,506,497
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,143,351
4. Sociální náklady (527, 528) 1,287,539
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,089,460
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,272,814
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 25,570,019
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -1,297,205
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,139,765
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 122,795
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,557,431
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,522,689
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,402,957
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,505,093
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 4,603,500
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 4,000,434
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 4,000,000
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 434
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 60,886
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 60,883
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 830,273
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 10,000
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,584,229
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 4,325,161
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,058,777
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 7,901,375
2. Ostatní náklady (562A) 157,402
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,143,922
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 56,369
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,079,136
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,601,825
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -5,806,232
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,883
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,809,115
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,795,593
Date of updating data: 29.12.2016
Date of updating data: 29.12.2016
 • IČO :00214973
 • Sídlo: Západoslovenské cementárne a vápenky, š.p., Rohožník
 • Datum vytvoření: 01 Duben 1990
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.01.1992Zrušené obchodné meno:
   Západoslovenské cementárne a vápenky, š.p.-
   Zrušené sidlo:
   Rohožník
   01.04.1990Nové obchodné meno:
   Západoslovenské cementárne a vápenky, š.p.-
   Nové sidlo:
   Rohožník
   Nová právna forma:
   Štátny podnik