Vytvořte fakturu

Slovenský spisovateľ, akciová Slovenský spisovateľ /v skratke/ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.06.2016
Basic information
Obchodní název Slovenský spisovateľ, akciová Slovenský spisovateľ /v skratke/
IČO 00419737
TIN 2020295376
DIČ SK2020295376
Datum vytvoření 01 Leden 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Slovenský spisovateľ, akciová Slovenský spisovateľ /v skratke/
Vajnorská 128
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 695 206 €
Zisk 120 707 €
Kontaktní informace
Email slovenskyspisovatel@slovenskyspisovatel.sk
webové stránky http://www.slovenskyspisovatel.sk
Telefon(y) +421244453020
Fax(y) 0244441239
Date of updating data: 02.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,044,680
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 46,765
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 46,765
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 18,255
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 24,159
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,351
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 994,931
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 454,046
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 56
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 24,249
3. Výrobky (123) - /194/ 429,741
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 192,015
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 192,010
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 192,010
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 348,870
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 706
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 348,164
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,984
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,984
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,044,680
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 922,611
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 332,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 332,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 469,904
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,400
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 403,504
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 120,707
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 122,069
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,929
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,929
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 117,517
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 59,694
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,694
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,918
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,030
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,271
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 604
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,623
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,623
Date of updating data: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 652,289
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 695,206
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 622,620
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 29,669
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 42,917
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 552,148
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 163,279
D. Služby (účtová skupina 51) 177,113
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 190,608
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 129,430
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 49,878
4. Sociální náklady (527, 528) 11,300
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,943
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,683
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,683
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,522
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 143,058
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 354,814
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 32
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 32
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 791
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 791
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -759
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 142,299
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 21,592
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 21,592
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 120,707
Date of updating data: 02.06.2016
Date of updating data: 02.06.2016