Vytvořte fakturu

TERNO Slovensko, spotrebné družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Obchodní název TERNO Slovensko, spotrebné družstvo
IČO 00500674
TIN 2020327639
DIČ SK2020327639
Datum vytvoření 01 Leden 1978
Company category Družstvo
Sídlo TERNO Slovensko, spotrebné družstvo
Ivánska cesta 12
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 54 383 905 €
Zisk -85 427 €
Kontaktní informace
Email sekretariat@ternosk.eu
Telefon(y) 0259307310
Mobile(y) 0908770841
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,918,033
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,026,636
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 12,483
2. Software (013) - /073, 091A/ 9,596
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 2,887
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,749,209
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,255,277
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,365,196
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 107,985
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 21,892
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ -1,141
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 264,944
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 264,944
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,872,331
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 55,743
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 55,517
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 226
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,695,547
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,856,015
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,856,015
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,985
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,837,547
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 121,041
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 203
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 120,838
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 19,066
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,442
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16,624
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,918,033
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,515,357
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,234,960
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,234,960
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 149,767
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,115,899
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,115,899
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 395,156
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 377,528
2. Ostatní fondy (427, 42X) 17,628
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 11,933
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 11,933
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,693,069
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,244,583
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,551,514
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -85,427
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,280,514
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 156,884
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 51,863
12. Odložený daňový závazek (481A) 105,021
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 157,930
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 157,930
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,515,137
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,284,730
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,284,730
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 110,970
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 33,308
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 21,793
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,336
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 36,060
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 29,217
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,843
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,395,772
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 18,731
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 122,162
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 2,956
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 119,206
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 40,607,468
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 54,383,905
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 33,332,090
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,543,363
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,692,195
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,816,257
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,664,239
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 27,416,522
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,480,676
D. Služby (účtová skupina 51) 3,853,946
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,946,069
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,706,551
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 28,500
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,050,391
4. Sociální náklady (527, 528) 160,627
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 235,132
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,431,144
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,431,144
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,645
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,299,105
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 719,666
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,816,504
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,497
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 9,724
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 9,724
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,741
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2,737
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,032
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 707,021
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 9,724
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 514,568
2. Ostatní náklady (562A) 514,568
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 182,729
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -693,524
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,142
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 111,569
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 108,688
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -85,427
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015