Vytvořte fakturu

COMPRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název COMPRO
IČO 00584916
TIN 2020327793
DIČ SK2020327793
Datum vytvoření 10 Srpen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMPRO
Podzáhradná 19
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 439 010 €
Zisk 27 709 €
Kontaktní informace
Email compro@internet.sk
Telefon(y) 0255565240, 0255566526
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 510,099
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 81,103
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 81,103
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 81,103
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 424,906
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 141
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 141
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 393,722
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 316,852
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 316,852
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 42,532
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31,338
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,000
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 31,043
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,573
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 26,470
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,090
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 166
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,464
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,460
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 510,099
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 126,809
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,960
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,960
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 88,144
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 219,030
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -130,886
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,709
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 383,290
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,101
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,101
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 378,764
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 172,550
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 172,550
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 150,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 30,067
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,317
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,830
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,425
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,425
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,438,832
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,439,010
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,999,442
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 439,390
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 178
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,393,316
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,549,957
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,153
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 440,001
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 292,780
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 236,739
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 50,434
4. Sociální náklady (527, 528) 5,607
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,651
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 46,002
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 46,002
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,772
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 45,694
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 436,721
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 69
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 65
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,455
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 73
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,382
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,386
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 44,308
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,599
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,599
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 27,709
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00584916 TIN: 2020327793 DIČ: SK2020327793
 • Sídlo: COMPRO, Podzáhradná 19, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Srpen 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava 821 06 31.05.1994
  Ing. Marian Mečiar Novosvetská 33 Bratislava 811 04 12.12.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Gregor Pieš 4 980 € (50%) Podzáhradná 19 Bratislava 821 06
  Ing. Marian Mečiar 4 980 € (50%) Novosvetská 33 Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Majcher Mlynské Luhy 28A Bratislava 821 05
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Majcher Mlynské Luhy 28A Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 12.12.1994
   06.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.12.1994
   29.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.05.1994
   Ing. Marian Mečiar Novosvetská 33 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 12.12.1994
   Ing. Marian Majcher Mlynské Luhy 28A Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 12.12.1994
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.12.1994
   28.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Majcher Kupeckého 15 Bratislava
   Ing. Marian Mečiar Dudvážska 12 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava
   13.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava 821 06
   Ing. Marian Mečiar Novosvetská 33 Bratislava 811 04
   Ing. Marian Majcher Mlynské Luhy 28A Bratislava 821 05
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava 841 05
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Majcher Kupeckého 15 Bratislava
   Ing. Marian Mečiar Dudvážska 12 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava
   13.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marian Majcher Kupeckého 15 Bratislava
   Ing. Marian Mečiar Dudvážska 12 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava
   12.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Majcher Kupeckého 15 Bratislava
   Ing. Marian Mečiar Dudvážska 12 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava
   09.03.1995Noví spoločníci:
   Ing. Marian Majcher Kupeckého 15 Bratislava
   Ing. Marian Mečiar Dudvážska 12 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Majcher Kupeckého 15 Bratislava
   Ing. Marian Mečiar Dudvážska 12 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava
   08.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   07.06.1994Noví spoločníci:
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.06.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Jandek Mesačná 20 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Jandek Mesačná 20 Bratislava
   04.05.1993Nové obchodné meno:
   COMPRO spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   činnosť ekonomického a organizačného poradcu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti medzinárodnej prepravy
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. František Jandek Mesačná 20 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Jandek Mesačná 20 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   03.05.1993Zrušené obchodné meno:
   V M P S, spol. s r. o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom činnosti spoločnosti je poradenská, sprostredkovateľská, konzultačná a obstarávateľská činnosť, pri rozvoji obchodných vzťahov medzi čs. hospodárskymi subjektami, ďalej v oblasti prepravy tovarov, ako aj obchodné zastupovanie.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Michalco Kukoreliho 22 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Ing. Oskar Soták Čičerinova 9 Bratislava
   Ing. Ján Strapec Babuškova 5 Bratislava
   Ing. Vladimír Vladár Ho Či Minova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.08.1990Nové obchodné meno:
   V M P S, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Podzáhradná 19 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti spoločnosti je poradenská, sprostredkovateľská, konzultačná a obstarávateľská činnosť, pri rozvoji obchodných vzťahov medzi čs. hospodárskymi subjektami, ďalej v oblasti prepravy tovarov, ako aj obchodné zastupovanie.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Michalco Kukoreliho 22 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Ing. Oskar Soták Čičerinova 9 Bratislava
   Ing. Ján Strapec Babuškova 5 Bratislava
   Ing. Vladimír Vladár Ho Či Minova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia