Vytvořte fakturu

Cosmotrade - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Cosmotrade
IČO 00585394
TIN 2020316034
DIČ SK2020316034
Datum vytvoření 23 Srpen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Cosmotrade
Sabinovská 8
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 921 366 €
Zisk 58 738 €
Kontaktní informace
Email tomas@bujnak.sk
Telefon(y) 0905601772
Mobile(y) 0905601772
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,665,839
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 437,969
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,545
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,060
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,485
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 417,424
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 2,500
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 414,924
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,223,368
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,220,996
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 51
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,978,850
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 242,095
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 4,243
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 4,243
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,885,856
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,494,306
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,494,306
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 130,284
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 192,189
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 69,077
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 112,273
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,505
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 108,768
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,502
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,488
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 14
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,665,839
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,426,237
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 38,242
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 38,242
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,824
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,824
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,325,433
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,698,568
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,373,135
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,738
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,239,602
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,296
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 8,287
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,009
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,376,761
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,549,376
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,549,376
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,500
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 806,947
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,569
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,858
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,224
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,287
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,412
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,412
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,845,133
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,910,070
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,921,366
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,909,900
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 170
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,796
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,907,468
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,335,652
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,291
D. Služby (účtová skupina 51) 395,404
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 113,372
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 81,121
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 27,645
4. Sociální náklady (527, 528) 4,606
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 931
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,103
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,103
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,715
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,898
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 161,723
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 159,590
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 181
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 87,300
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 87,300
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11,757
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11,757
XII. Kurzové zisky (663) 518
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 58,156
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,678
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 124,270
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 3,237
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 43,045
2. Ostatní náklady (562A) 43,045
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 24,296
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 20,264
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 33,428
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 35,320
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 49,218
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -9,520
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,354
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -12,874
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,738
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00585394 TIN: 2020316034 DIČ: SK2020316034
 • Sídlo: Cosmotrade, Sabinovská 8, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Srpen 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Daniela Bujňáková Pod Válkom 20 Bratislava 831 07 28.02.1996
  Ing. Tomáš Bujňák Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02 08.02.1999
  Ing. Andrej Londarev Jasovská 6 Bratislava 851 07 27.05.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Tomáš Bujňák 9 959 € (26%) Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02
  Ing. Andrej Londarev 5 345 € (14%) Jasovská 6 Bratislava 851 07
  Ing. Ján Bujňák 7 635 € (20%) Nad Jazierkom 4 Bratislava 831 07
  Ing. Vladimír Hodás 5 743 € (15%) Topoľčianska 19 Bratislava
  Daniela Lovecká 9 560 € (25%) Bratislava 831 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bujňák Nad Jazierkom 4 Bratislava 831 07
   Ing. Štefan Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 23.08.1990
   Ing. Vladimír Hodás Topoľčianska 19 Bratislava
   19.03.2005Noví spoločníci:
   Daniela Lovecká Pod Válkom 19 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Bujňák Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 08.02.1999
   Ing. Štefan Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 23.08.1990
   18.03.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Tomáš Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava
   25.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Hodás Topoľčianska 19 Bratislava
   Ing. Andrej Londarev Jasovská 6 Bratislava 851 07
   24.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Hodás Topoľčianska 19 Bratislava
   Ing. Andrej Londarev Jasovská 6 Bratislava 851 07
   15.07.2002Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bujňák Nad Jazierkom 4 Bratislava 831 07
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Andrej Londarev Jasovská 6 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Londarev Jasovská 6 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 27.05.2002
   14.07.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Bujňák Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Vladimír Hodás Topoľčianska 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bujňák Nad Jazierkom 4 Bratislava 831 07
   Ing. Tomáš Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava
   Ing. Vladimír Hodás Topoľčianska 19 Bratislava
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   28.02.1996Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Bujňáková Pod Válkom 20 Bratislava 831 07
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   27.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Blaško Fedinova 3/b Bratislava
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Tomáš Chrenek Pankúchova 3 Bratislava
   Ing. Ján Moder Líščie Nivy 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Daniela Bujňáková Bajzova 12 Bratislava
   08.09.1995Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   07.09.1995Zrušené sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 826 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Blaško Fedinova 3 Bratislava
   Ing. Tomáš Chrenek Pankúchova 3 Bratislava
   Ing. Ján Moder Líščie Nivy 10 Bratislava
   19.05.1995Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   03.02.1995Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Blaško Fedinova 3/b Bratislava
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Tomáš Chrenek Pankúchova 3 Bratislava
   Ing. Ján Moder Líščie Nivy 10 Bratislava
   02.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Cosmotrade chur Ottoplatz 19 7000 Chur Švédske kráľovstvo
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   03.08.1993Nové obchodné meno:
   Cosmotrade, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 826 03
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti, hlavne so zameraním na suroviny a výrobky metarulgického priemyslu
   činnosť ekonomického, účtovného a organizačného poradcu
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Blaško Fedinova 3 Bratislava
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Daniela Bujňáková Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Tomáš Chrenek Pankúchova 3 Bratislava
   Ing. Ján Moder Líščie Nivy 10 Bratislava
   02.08.1993Zrušené obchodné meno:
   Cosmotrade Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   5. Prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično- obchodnej činnosti zabezpečovať:
   5.1) Sprostredkovanie dovozov a vývozov materiálov pre metarulgický a strojárenský priemysel prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično-obchodnej činnosti t.j. zmluvnými partnermi zahr. firiem budú PZO, alebo organizácie oprávnené k výkonu ZO.
   5.2) Sprostredkovanie dovozov a vývozov strojov strojov, investičných zariadení a náhradných dielov prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično-obchodnej činnosti t.j. zmluvnými partnermi zahr. firiem budú PZO, alebo organizácie oprávnené k výkonu ZO
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 9.11.1990, Č.j.:13/ 10967/133/90, reg.č. 108003984 v tomto rozsahu:
   1. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 2522306, 5812519, 5816902, 2517,4415206, 7217, 7301 až 7326, 7201 až 7229, 2604001, 2618, 3102106, 3102211
   2. Dovoz vecí, čísla colného sadzobníka 2610, 2602,2601,2606,2818,7601,7604 až 7614, 7403,7502,7901,8001,7202,7204,7801,7203, 8101,8102,8108
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou sprostredkovateľskej činnosti v oblasti prenájmu strojov a zariadení a v odbore prepracovania železných a neželezných materiálov.
   4. Dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 3 rozsahu povolenia a prípadný spätný vývoz strojov a zariadení a hotových výrobkov.
   Zmena povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť Vydalo FMZO Praha dňa 3.12.1990, Č.j.:13/ 15306/133/90, reg.č.108004955 takto:
   5. Dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČVSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť
   Zmena povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť Vydalo FMZO Praha dňa 21.11.1990, Č.j.:13/ 14365/133/90, reg.č. 108004485 takto: V bode 1. rosahu povolenia sa doplňuje položka colného sadzobníka 2905311 V bode 2 rozsahu povolenia sa doplňujú položky colného sadzobníka 2701 a 7901 - zahranično-obchodná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Škodaexport, akciová spoločnosť Václavské nám. 56 Praha 1 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.08.1990Nové obchodné meno:
   Cosmotrade Bratislava
   Nové sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   5. Prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično- obchodnej činnosti zabezpečovať:
   5.1) Sprostredkovanie dovozov a vývozov materiálov pre metarulgický a strojárenský priemysel prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično-obchodnej činnosti t.j. zmluvnými partnermi zahr. firiem budú PZO, alebo organizácie oprávnené k výkonu ZO.
   5.2) Sprostredkovanie dovozov a vývozov strojov strojov, investičných zariadení a náhradných dielov prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično-obchodnej činnosti t.j. zmluvnými partnermi zahr. firiem budú PZO, alebo organizácie oprávnené k výkonu ZO
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 9.11.1990, Č.j.:13/ 10967/133/90, reg.č. 108003984 v tomto rozsahu:
   1. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 2522306, 5812519, 5816902, 2517,4415206, 7217, 7301 až 7326, 7201 až 7229, 2604001, 2618, 3102106, 3102211
   2. Dovoz vecí, čísla colného sadzobníka 2610, 2602,2601,2606,2818,7601,7604 až 7614, 7403,7502,7901,8001,7202,7204,7801,7203, 8101,8102,8108
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou sprostredkovateľskej činnosti v oblasti prenájmu strojov a zariadení a v odbore prepracovania železných a neželezných materiálov.
   4. Dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 3 rozsahu povolenia a prípadný spätný vývoz strojov a zariadení a hotových výrobkov.
   Zmena povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť Vydalo FMZO Praha dňa 3.12.1990, Č.j.:13/ 15306/133/90, reg.č.108004955 takto:
   5. Dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČVSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť
   Zmena povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť Vydalo FMZO Praha dňa 21.11.1990, Č.j.:13/ 14365/133/90, reg.č. 108004485 takto: V bode 1. rosahu povolenia sa doplňuje položka colného sadzobníka 2905311 V bode 2 rozsahu povolenia sa doplňujú položky colného sadzobníka 2701 a 7901 - zahranično-obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Cosmotrade chur Ottoplatz 19 7000 Chur Švédske kráľovstvo
   Škodaexport, akciová spoločnosť Václavské nám. 56 Praha 1 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia