Vytvořte fakturu

SBD-P Pezinok - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SBD-P Pezinok
IČO 00596787
TIN 2020663964
DIČ SK2020663964
Datum vytvoření 19 Prosinec 1988
Company category Družstvo
Sídlo SBD-P Pezinok
Majakovského 35
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 744 879 €
Zisk 3 023 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.sbdpk.sk
Telefon(y) +421336443347, +421336441113, +421336441114
Mobile(y) +421903716657
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,045,304
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 582,365
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 532,641
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 381,886
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 150,755
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 49,724
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 49,724
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,424,058
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,814
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,814
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 42,026
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 41,216
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,216
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 258
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 552
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 369,448
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 369,448
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,002,770
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 996
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,001,774
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 38,881
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 518
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 38,363
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,045,304
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 833,999
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,980
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,980
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 780,534
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,004
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,004
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 40,458
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 48,570
2. Ostatní fondy (427, 42X) -8,112
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 0
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 0
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,023
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,204,800
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -1,948,739
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) -1,954,712
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,973
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,351,571
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 407,607
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 363,806
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 363,806
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,029
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,621
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,490
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,661
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,947
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,947
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 383,414
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 6,505
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 6,505
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 706,031
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 744,879
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 17
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 705,735
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 15,820
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 280
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,027
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 738,277
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 362,246
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 56,348
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 262,186
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 185,382
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 8,800
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 62,292
4. Sociální náklady (527, 528) 5,712
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,246
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 50,400
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 50,400
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,851
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,602
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 302,978
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 46
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 46
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,710
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,710
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,664
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,938
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,915
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,915
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,023
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00596787 TIN: 2020663964 DIČ: SK2020663964
 • Sídlo: SBD-P Pezinok, Majakovského 35, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 19 Prosinec 1988
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Benčát predseda SNP 46 Pezinok 10.09.2009
  Ing. Vladimír Rajek podpredseda Družstevná 19 Modra 900 01 10.09.2009
  Ing. Viera Kolozsváriová člen Nám. 1. mája 36 Senec 903 01 10.09.2009
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.08.2012Nové obchodné meno:
   SBD-P Pezinok
   Nové predmety činnosti:
   výroba tepla, rozvod tepla
   31.07.2012Zrušené obchodné meno:
   "SBD-P Pezinok"
   15.12.2011Nové sidlo:
   Majakovského 35 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   správa bytového a nebytového fondu
   údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Benčát - predseda predstavenstva SNP 46 Pezinok Vznik funkcie: 10.09.2009
   Ing. Vladimír Rajek - podpredseda predstavenstva Družstevná 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 10.09.2009
   Ing. Viera Kolozsváriová - člen predstavenstva Nám. 1. mája 36 Senec 903 01 Vznik funkcie: 10.09.2009
   14.12.2011Zrušené sidlo:
   Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Benčát SNP 46 Pezinok Vznik funkcie: 10.09.2009
   Ing. Viera Kolozsváriová Nám. 1. mája 36 Senec 903 01 Vznik funkcie: 10.09.2009
   Ing. Vladimír Rajek Družstevná 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 10.09.2009
   25.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Benčát SNP 46 Pezinok Vznik funkcie: 10.09.2009
   Ing. Viera Kolozsváriová Nám. 1. mája 36 Senec 903 01 Vznik funkcie: 10.09.2009
   Ing. Vladimír Rajek Družstevná 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 10.09.2009
   24.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Benčat - predseda SNP 46 Pezinok
   Ing. Viera Kolozsváriová Nám. 1. mája 36 Senec
   Ing. Emil Pažický - člen Ľanová 2 Bratislava
   Marián Prizbul Novomeského 40 Pezinok
   Ing. Vladimír Rajek - podpredseda Družstevná 19 Modra
   Ing. Jaroslav Štrba - člen Gorkého 12 Pezinok
   Ľubomír Weiss Jilemnického ul. č. 14 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 15.05.2003
   06.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Weiss Jilemnického ul. č. 14 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 15.05.2003
   05.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Foltýn - člen Jilemnického 14 Stupava
   19.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Kolozsváriová Nám. 1. mája 36 Senec
   18.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Podolský - člen Nám.1.mája Senec
   21.12.1999Nový štatutárny orgán:
   Marián Prizbul Novomeského 40 Pezinok
   20.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdena Kavjaková - člen Bernoláková 40 Pezinok
   19.08.1998Nové obchodné meno:
   "SBD-P Pezinok"
   18.08.1998Zrušené obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo poľnohospodárske Bratislava a Bratislava-vidiek
   11.10.1993Nové sidlo:
   Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   predmet činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním;
   stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov, nebytových priestorov a rodinných domov, ktoré prenajíma svojim členom alebo odpredáva do vlastníctva;
   prideľuje družstevné byty, rodinné domy a nebytové priestory do nájmu svojím členom alebo budúcim vlastníkom;
   vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukcie a modernizáciu bytov, nebytových spoločných priestorov ako i technickej vybavenosti;
   poskytuje, prípadne zabezpečuje plnenia poskytované s užívaním bytov, nebytových a spoločných priestorov v nájme ako i vo vlastníctve občanov;
   vykonáva aj inú hospodársku činnosť podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva - Zhromaždenia delegátov;
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Benčat - predseda SNP 46 Pezinok
   Ing. Branislav Foltýn - člen Jilemnického 14 Stupava
   Zdena Kavjaková - člen Bernoláková 40 Pezinok
   Ing. Emil Pažický - člen Ľanová 2 Bratislava
   Ing. Robert Podolský - člen Nám.1.mája Senec
   Ing. Vladimír Rajek - podpredseda Družstevná 19 Modra
   Ing. Jaroslav Štrba - člen Gorkého 12 Pezinok
   10.10.1993Zrušené sidlo:
   Pezinok
   Zrušeny predmety činnosti:
   c/ Družstvo vykonáva aj ďalšiu činnosť a poskytuje služby na uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva. Ak tak stanoví zvláštny predpis, musí mať družstvo povolenie alebo súhlas iných orgánov.
   poskytuje dopravné výkony;
   poskytuje pomoc pri účelovej investičnej výstavbe pre členské organizácie a bytové družstvá;
   rozvíja materiálno-výrobnú základňu pre výstavbu, údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním pre svojich členov a za poplatok pre občanov a socialistické organizácie;
   poskytuje služby spojené s bývaním za odplatu občanom aj organizáciam;
   poskytuje služby spojené s bývaním svojim členom;
   zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových objektov;
   prideľuje družstevné byty, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva;
   organizuje prípravu a realizáciu výstavby bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, vrátane miestností neslúžiacich na bývanie; pre členské organizácie za podmienok uvedených v hopodárskej zmluve o vzájomnej spolupráci, ktorej vzor tvorí prílohu týchto stanov;
   b/V rámci predmetu činnosti družstvo:
   a/Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Benčát - predseda Za Hradbami 13 Pezinok
   Ing. Ivan Benko Športová Vysoká pri Morave
   Ing. Teodor Čechovič - podpredseda Budyšínska 12 Bratislava
   Ing. Ľubomír Fischer Obrancov mieru 525 Pezinok
   JUDr. Mária Hanzlíková Trnavská 53 Pezinok
   Ing. Viliam Magula Mierové námestie 16 Senec
   Ing. Vladimír Rajek Družstevná 19 Modra
   Irena Somorovská Fándlyho 21 Častá
   Pavol Svrček Fándlyho 24 Častá
   19.12.1988Nové obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo poľnohospodárske Bratislava a Bratislava-vidiek
   Nové sidlo:
   Pezinok
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   c/ Družstvo vykonáva aj ďalšiu činnosť a poskytuje služby na uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva. Ak tak stanoví zvláštny predpis, musí mať družstvo povolenie alebo súhlas iných orgánov.
   poskytuje dopravné výkony;
   poskytuje pomoc pri účelovej investičnej výstavbe pre členské organizácie a bytové družstvá;
   rozvíja materiálno-výrobnú základňu pre výstavbu, údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním pre svojich členov a za poplatok pre občanov a socialistické organizácie;
   poskytuje služby spojené s bývaním za odplatu občanom aj organizáciam;
   poskytuje služby spojené s bývaním svojim členom;
   zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových objektov;
   prideľuje družstevné byty, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva;
   organizuje prípravu a realizáciu výstavby bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, vrátane miestností neslúžiacich na bývanie; pre členské organizácie za podmienok uvedených v hopodárskej zmluve o vzájomnej spolupráci, ktorej vzor tvorí prílohu týchto stanov;
   b/V rámci predmetu činnosti družstvo:
   a/Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Benčát - predseda Za Hradbami 13 Pezinok
   Ing. Ivan Benko Športová Vysoká pri Morave
   Ing. Teodor Čechovič - podpredseda Budyšínska 12 Bratislava
   Ing. Ľubomír Fischer Obrancov mieru 525 Pezinok
   JUDr. Mária Hanzlíková Trnavská 53 Pezinok
   Ing. Viliam Magula Mierové námestie 16 Senec
   Ing. Vladimír Rajek Družstevná 19 Modra
   Irena Somorovská Fándlyho 21 Častá
   Pavol Svrček Fándlyho 24 Častá