Vytvořte fakturu

Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice
IČO 00602281
TIN 2020327804
DIČ SK2020327804
Datum vytvoření 01 Leden 1991
Company category Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice
Lieskovská cesta 2
820 11
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 734 466 €
Zisk -419 116 €
Kontaktní informace
Email pdbiskupice@gmail.com
Telefon(y) 0245248054, 0245248122, 0245248431, 0245521862, 0245248402
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,731,893
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,664,684
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,556,120
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 583,076
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,046,794
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 813,652
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 112,598
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 108,564
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 108,564
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,049,587
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 952,451
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 58,223
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 355,029
3. Výrobky (123) - /194/ 409,444
4. Zvířata (124) - /195/ 128,100
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,655
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 76,364
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 72,052
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,052
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,312
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,772
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 528
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,244
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 17,622
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,270
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 6,352
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,731,893
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,073,893
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,085,780
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,085,780
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,576,138
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 140,717
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 140,717
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 416
2. Ostatní fondy (427, 42X) 416
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -310,042
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -310,042
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -419,116
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,365,771
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 185,250
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 156,317
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 5,453
12. Odložený daňový závazek (481A) 23,480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,115,867
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 913,402
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 913,402
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,087
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,361
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 25,324
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,734
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 125,959
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 64,371
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 40,068
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 24,303
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 283
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 292,229
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 352
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 206,930
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 84,947
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,574,624
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,734,466
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 17,412
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,792,411
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 216,576
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -25,818
V. Aktivace (účtová skupina 62) 80,855
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 72,580
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 580,450
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,102,779
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 14,038
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,258,931
D. Služby (účtová skupina 51) 354,338
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 841,617
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 568,948
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 13,216
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 215,690
4. Sociální náklady (527, 528) 43,763
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 123,974
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 394,900
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 394,900
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 82,268
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,713
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -368,313
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 454,129
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,148
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,670
2. Ostatní náklady (562A) 11,670
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,478
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,143
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -384,456
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 34,660
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 31,780
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -419,116
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00602281 TIN: 2020327804 DIČ: SK2020327804
 • Sídlo: Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice, Lieskovská cesta 2, 820 11, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1991
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Gabriela Farkašová člen Parcelná 19 Bratislava 821 06 17.04.2015
  Zoltán Szabó člen Ulica 8. Mája 12 Bratislava 821 06 17.04.2015
  Ing. Peter Šepeľák člen Rovniankova 1666/12 Bratislava 851 02 17.04.2015
  Mgr. Kristián Reicher podpredseda Máchova 57 Bratislava 821 06 17.04.2015
  Mgr. Marián Haško predseda Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 17.04.2015
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Farkašová - člen predstavenstva Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.04.2015
   Zoltán Szabó - člen predstavenstva Ulica 8. Mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.04.2015
   Ing. Peter Šepeľák - člen predstavenstva Rovniankova 1666/12 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 17.04.2015
   Mgr. Kristián Reicher - podpredseda predstavenstva Máchova 57 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.04.2015
   Mgr. Marián Haško - predseda predstavenstva Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.04.2015
   21.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kaiser - Predseda predstavenstva Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Mgr. Marián Haško - Podpredseda predstavenstva Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Ľudovít Csóka - Člen predstavenstva Rovniankova 20 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Zoltán Szabó - Člen predstavenstva Ulica 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Gabriela Farkašová - Člen predstavenstva Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   01.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kaiser - Predseda predstavenstva Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Mgr. Marián Haško - Podpredseda predstavenstva Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Ľudovít Csóka - Člen predstavenstva Rovniankova 20 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Zoltán Szabó - Člen predstavenstva Ulica 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Gabriela Farkašová - Člen predstavenstva Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   31.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Csóka Rovniankova 20 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Gabriela Farkašová Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Mgr. Marián Haško Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Ing. Jozef Kaiser Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Zoltán Szabó Ulica 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   08.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Csóka Rovniankova 20 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Gabriela Farkašová Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Mgr. Marián Haško Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Ing. Jozef Kaiser Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Zoltán Szabó Ulica 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2012
   07.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Farkašová - člen predstavenstva Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Mgr. Marián Haško - člen predstavenstva Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Ing. Jozef Kaiser - predseda predstavenstva Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Zoltán Szabó - podpredseda predstavenstva ul. 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Mikuláš Szász - člen predstavenstva ul. Padlých hrdinov 62 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   25.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Farkašová - člen predstavenstva Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Mgr. Marián Haško - člen predstavenstva Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Ing. Jozef Kaiser - predseda predstavenstva Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Zoltán Szabó - podpredseda predstavenstva ul. 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   Mikuláš Szász - člen predstavenstva ul. Padlých hrdinov 62 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.03.2008
   24.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Ing. Jozef Kaiser - predseda Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava 821 56 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   MVDr. Oto Orban - člen Ambrova 2 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Karol Szabó - člen Estónska 23 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Zoltán Szabó - podpredseda ul. 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Mikuláš Szász - člen ul. Padlých hrdinov 62 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   09.07.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Ing. Jozef Kaiser - predseda Orechová 17 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava 821 56 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   MVDr. Oto Orban - člen Ambrova 2 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Karol Szabó - člen Estónska 23 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Zoltán Szabó - podpredseda ul. 8. mája 12 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   Mikuláš Szász - člen ul. Padlých hrdinov 62 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.02.2004
   08.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľudovít Csóka - člen Rovniankova 20 Bratislava
   Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava
   Gabriela Farkašová - podpredseda Parcelná 19 Bratislava
   MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava
   Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava
   MVDr. Oto Orbán - člen Ambrova 2 Bratislava
   Marta Sármanyová - člen Vetvárska 13 Bratislava
   Karol Szabó - člen Estónska 23 Bratislava
   01.07.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   30.06.2004Zrušeny predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
   29.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava
   Gabriela Farkašová - podpredseda Parcelná 19 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava
   28.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava
   Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - podpredseda Pri trati 48 Bratislava
   30.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Csóka - člen Rovniankova 20 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - podpredseda Pri trati 48 Bratislava
   Marta Sármanyová - člen Vetvárska 13 Bratislava
   29.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hodál - člen Dudvážska 27 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava
   Zoltán Szabó - podpredseda ul. 8. mája 12 Bratislava
   07.10.1999Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj kŕmnych zmesí
   22.07.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   ťažba a predaj štrkov
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
   04.06.1997Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   22.05.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava
   Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava
   Ing. Peter Hodál - člen Dudvážska 27 Bratislava
   MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava
   Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava
   MVDr. Oto Orbán - člen Ambrova 2 Bratislava
   Karol Szabó - člen Estónska 23 Bratislava
   Zoltán Szabó - podpredseda ul. 8. mája 12 Bratislava
   21.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava
   Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava
   Ing. Peter Hodál - člen Dudvážska 27 Bratislava
   Ing. Lubomír Hrubý - podpredseda Ľanová 2 Bratislava
   Ing. Peter Longovič - člen Ľanová 2 Bratislava
   MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava
   Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava
   Zoltán Szabó - člen ul. 8. mája 12 Bratislava
   Ladislav Varga - člen Padlých hrdinov 46 Bratislava
   Ing. Jozef Mónosi - člen pobyt na území SR : Gazdovský rad 9 Šamorín
   23.08.1993Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice
   Nové sidlo:
   Lieskovská cesta 2 Bratislava 820 11
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja poľnohospodárskych produktov
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   mlynárstvo
   výroba mliečnych výrobkov
   mäsiarstvo a údenárstvo
   oprava a údržba nákladných a osobných automobilov a poľnohospodárskej techniky
   výroba a predaj pekárenských výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava
   Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava
   Ing. Peter Hodál - člen Dudvážska 27 Bratislava
   Ing. Lubomír Hrubý - podpredseda Ľanová 2 Bratislava
   Ing. Peter Longovič - člen Ľanová 2 Bratislava
   MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava
   Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava
   Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava
   Zoltán Szabó - člen ul. 8. mája 12 Bratislava
   Ladislav Varga - člen Padlých hrdinov 46 Bratislava
   Ing. Jozef Mónosi - člen pobyt na území SR : Gazdovský rad 9 Šamorín
   22.08.1993Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice - Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Lieskovská cesta 2 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   Zrušeny predmety činnosti:
   doprava pre cudzích
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   poskytovanie prác a služieb pre členov a pre cudzích
   výroba a montáž samonosných hál
   zámočnícke práce
   parkové úpravy
   opravárenská činnosť automobilov pre cudzích
   prevádzka ťažkých mechanizmov
   prevádzka skládky stavebného odpadu
   poradenská a konzultačná služba v oblasti poľnohospodárstva
   hlavná a pomocná stavebná výroba
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Hodál - podpredseda Dudvážska 27 Bratislava
   Ing. Ľubomír Hrubý - predseda Palkovičová 11 Bratislava
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice - Bratislava
   Nové sidlo:
   Lieskovská cesta 2 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   doprava pre cudzích
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   poskytovanie prác a služieb pre členov a pre cudzích
   výroba a montáž samonosných hál
   zámočnícke práce
   parkové úpravy
   opravárenská činnosť automobilov pre cudzích
   prevádzka ťažkých mechanizmov
   prevádzka skládky stavebného odpadu
   poradenská a konzultačná služba v oblasti poľnohospodárstva
   hlavná a pomocná stavebná výroba
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Hodál - podpredseda Dudvážska 27 Bratislava
   Ing. Ľubomír Hrubý - predseda Palkovičová 11 Bratislava