Vytvořte fakturu

KLIMA KONZULT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.04.2016
Basic information
Obchodní název KLIMA KONZULT
IČO 00602744
TIN 2020342203
DIČ SK2020342203
Datum vytvoření 20 Prosinec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KLIMA KONZULT
Trnavská 63
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 715 784 €
Zisk 3 873 €
Kontaktní informace
Email info@klimakonzult.sk
Telefon(y) 0243420557, 0243425397
Fax(y) 0243336549
Date of updating data: 26.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,044,062
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 28,723
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 10,733
2. Software (013) - /073, 091A/ 10,733
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,797
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,797
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 12,193
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 12,193
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,014,581
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 55,679
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 27,529
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 28,150
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 618,242
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 554,807
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 554,807
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 124
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 63,311
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 340,660
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,186
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 337,474
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 758
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 758
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,044,062
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 448,464
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 100,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 100,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,958
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 334,633
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 334,633
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,873
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 595,598
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,853
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,733
12. Odložený daňový závazek (481A) 120
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 575,288
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 426,164
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 426,164
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,014
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,561
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,549
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,307
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,618
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,689
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 150
Date of updating data: 26.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,620,014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,715,784
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 106,849
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,615,667
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -14,330
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 817
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,781
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,708,452
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 96,699
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 487,967
D. Služby (účtová skupina 51) 587,904
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 472,672
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 340,106
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 118,317
4. Sociální náklady (527, 528) 14,249
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,487
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,290
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,290
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 29,642
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,791
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,332
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 535,616
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,080
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 1,020
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 1,020
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 60
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 60
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,157
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 8
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,149
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -77
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,255
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,382
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,391
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -9
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,873
Date of updating data: 26.04.2016
Date of updating data: 26.04.2016