Vytvořte fakturu

Vetebra - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název Vetebra
IČO 00603546
TIN 2020335163
DIČ SK2020335163
Datum vytvoření 03 Leden 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vetebra
Moyzesova 50
04001
Košice
Financial information
Prodej a příjem 2 690 194 €
Zisk -173 561 €
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 278,216
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 278,177
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 271,348
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 266,049
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 266,049
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,631
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,668
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,829
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,180
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,649
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 39
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 278,216
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,466
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 170,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -173,561
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 208,750
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 208,750
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 260,106
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 260,106
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,479
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -54,835
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,845,837
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,690,194
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,664
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,344,117
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 494,056
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 332,238
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 512,119
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,874,916
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,596
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 806,912
D. Služby (účtová skupina 51) 542,103
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 77,001
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 54,025
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,658
4. Sociální náklady (527, 528) 4,318
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,778
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 119,092
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 119,092
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 321,753
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -63,674
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,054,355
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -184,722
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 489,226
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 36,289
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 600
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,421
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,421
XII. Kurzové zisky (663) 12
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 32,256
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,248
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 5,500
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,284
2. Ostatní náklady (562A) 10,284
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,168
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,296
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 14,041
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -170,681
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -173,561
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015