Vytvořte fakturu

N I K É - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.12.2016
Basic information
Obchodní název N I K É
IČO 00603741
TIN 2020382056
DIČ SK2020382056
Datum vytvoření 25 Leden 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N I K É
Ilkovičova 34
81230
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 312 365 644 €
Zisk 8 590 697 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0544742570, 0556842971, 0556855863, 0556962933, 0587942161, 0903701183, 0260269131
Mobile(y) 0903701183, 0905900183
Date of updating data: 20.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 81,042,409
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,810,548
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,699,657
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,693,478
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 2,539
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 3,640
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,887,936
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 114,435
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 628,704
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 659,057
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 479,740
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 6,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,222,955
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,052,955
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 170,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 72,559,829
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 944,563
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 944,563
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 946,609
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 469,112
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 469,112
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 477,497
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 754,891
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 326,887
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 316,887
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 428,004
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 69,913,766
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,378,993
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 68,534,773
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 672,032
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 40,120
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 385,998
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 245,914
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 81,042,409
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 73,612,711
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,941
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,941
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 33,192
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,192
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 20,086
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 20,086
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 64,636,795
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 64,636,795
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,590,697
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,429,698
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 60,939
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 60,939
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,766,969
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,078,002
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,078,002
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 837,109
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 370,417
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 468,713
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,728
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,601,790
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 646,681
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,955,109
Date of updating data: 20.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 310,997,109
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 312,365,644
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 310,997,109
V. Aktivace (účtová skupina 62) 1,183,571
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 27,975
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 156,989
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 302,217,094
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,978,331
D. Služby (účtová skupina 51) 15,181,023
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,998,440
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,811,707
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,788,629
4. Sociální náklady (527, 528) 398,104
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,362,794
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,260,216
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,260,216
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 22,702
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 10,960
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 251,402,628
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,148,550
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 294,021,326
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,323,897
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 111,549
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 2,569
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 108,980
XII. Kurzové zisky (663) 1,212,348
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 401,365
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 185,799
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 215,566
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 922,532
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,071,082
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,480,385
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,551,087
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -70,702
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,590,697
Date of updating data: 20.12.2016
Date of updating data: 20.12.2016