Vytvořte fakturu

NESS Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.01.2017
Basic information
Obchodní název NESS Slovensko
IČO 00603783
TIN 2020486732
DIČ SK2020486732
Datum vytvoření 17 Leden 1991
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo NESS Slovensko
Galvaniho 15/C
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 17 608 945 €
Zisk 6 536 244 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258261000
Fax(y) 0258261777
Date of updating data: 05.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 20,862,929
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 116,951
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 14,800
2. Software (013) - /073, 091A/ 13,255
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 1,545
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 101,401
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,325
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 79,110
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,039
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 14,927
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 750
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 750
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,276,962
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,792
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,792
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 545,698
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 545,698
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,037,315
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,115,480
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,115,480
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 519,852
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 10,705,360
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 392,462
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 237,420
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 66,741
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,687,157
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,687,153
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 469,016
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 91,171
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 267,761
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 110,084
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,862,929
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,229,589
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,900
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,900
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,476
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,476
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,126,784
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,126,784
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,510,185
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,510,185
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,536,244
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,184,264
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,890
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,890
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,153,737
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,550,160
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,550,160
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,399,982
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 160,271
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 101,152
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 942,172
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,027,637
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 889,871
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 137,766
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 449,076
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 54,657
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 394,419
Date of updating data: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 17,608,945
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 17,608,945
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 10,445,971
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,989,142
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 173,832
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,551,924
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 106,101
D. Služby (účtová skupina 51) 13,052,044
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,581,817
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,663,876
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 859,964
4. Sociální náklady (527, 528) 57,977
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,727
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) -3,290,982
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) -3,290,982
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -46,425
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -1,854,358
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,057,021
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,276,968
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,964,908
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 10,705,360
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 884,880
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 884,880
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 994
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 994
XII. Kurzové zisky (663) 373,674
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,790,551
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 10,705,360
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,916
2. Ostatní náklady (562A) 1,916
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 72,425
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,850
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,174,357
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,231,378
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 695,134
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 287,232
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 407,902
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,536,244
Date of updating data: 05.01.2017
Date of updating data: 05.01.2017