Vytvořte fakturu

SAT Systémy automatizačnej techniky - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Obchodní název SAT Systémy automatizačnej techniky
IČO 00603929
TIN 2020314153
DIČ SK2020314153
Datum vytvoření 14 Leden 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAT Systémy automatizačnej techniky
Lamačská cesta 3/A
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 792 685 €
Zisk 881 972 €
Kontaktní informace
Email sat.bva@sat-automation.com
Telefon(y) 0255577222
Mobile(y) +421908176654
Fax(y) 0255577011
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,476,770
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 654,806
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 286
2. Software (013) - /073, 091A/ 286
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 654,520
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 251,581
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 282,383
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 120,556
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,818,481
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 85,089
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25,844
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,686
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 56,559
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 84,138
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 84,138
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,123,720
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,185,499
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,185,499
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 1,022,887
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,903,264
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,175
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,895
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 525,534
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,064
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 524,470
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,483
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,483
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,476,770
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,127,548
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 77,741
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 77,741
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 16,699
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 51,100
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 51,100
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 114,430
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 114,430
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,985,606
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,985,606
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 881,972
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,349,222
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 29,891
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 29,891
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 120,996
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 120,996
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,311,767
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 967,485
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 967,485
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 1,623,526
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 429
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 297,100
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 107,834
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 244,804
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70,589
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 886,568
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 512,788
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 373,780
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 14,789,999
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,792,685
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 230,893
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,532,002
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 2,686
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,388
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,716
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,645,487
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 159,441
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,268,523
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 5,592
D. Služby (účtová skupina 51) 9,906,673
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,215,128
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,651,322
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 523,000
4. Sociální náklady (527, 528) 40,806
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,201
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 102,672
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 102,672
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -42,944
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,201
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,147,198
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,425,352
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,342
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,342
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,322
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,144,876
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 262,904
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 249,655
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 13,249
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 881,972
Date of updating data: 06.10.2016