Vytvořte fakturu

VLAHO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.01.2016
Basic information
Obchodní název VLAHO
IČO 00606502
TIN 2020324834
DIČ SK2020324834
Datum vytvoření 14 Prosinec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VLAHO
Jilemnického 233/25
92901
Dunajská Streda
Financial information
Prodej a příjem 43 377 €
Zisk -22 287 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0315506441
Date of updating data: 04.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 36,277
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,496
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,496
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,496
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,597
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 23,426
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22,254
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,172
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,647
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,492
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 155
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,524
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 232
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,292
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 184
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 184
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,277
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -230,847
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 642
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 642
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -215,842
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -215,842
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,287
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 267,124
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 60
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 60
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 251,230
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,255
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,255
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 244,233
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 366
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 212
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 164
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,834
Date of updating data: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 43,377
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 43,377
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 43,377
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 64,274
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,007
D. Služby (účtová skupina 51) 31,751
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,881
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,046
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,808
4. Sociální náklady (527, 528) 27
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 150
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,297
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,297
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,188
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -20,897
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -6,381
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,390
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,098
2. Ostatní náklady (562A) 1,098
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 20
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 272
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,390
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,287
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -22,287
Date of updating data: 04.01.2016
Date of updating data: 04.01.2016