Vytvořte fakturu

INGOTTO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.11.2016
Basic information
Obchodní název INGOTTO
IČO 00609196
TIN 2020327837
DIČ SK2020327837
Datum vytvoření 12 Březen 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INGOTTO
Podunajská 25
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 295 251 €
Zisk 33 735 €
Kontaktní informace
Email ingotto@ingotto.sk
webové stránky http://www.ingotto.sk
Telefon(y) +421245257422
Mobile(y) +421903954217
Fax(y) 0245257423
Date of updating data: 30.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 530,511
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 259,616
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 259,616
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 185,766
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 73,850
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 269,448
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 171,736
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,504
3. Výrobky (123) - /194/ 189
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 164,043
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 92,250
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 84,816
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,816
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,784
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 650
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,462
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,932
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 530
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,447
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,447
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 530,511
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 254,197
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 46,471
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 46,471
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,647
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,647
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 169,344
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 169,344
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,735
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 276,314
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 53,541
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 871
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 52,670
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 10,675
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 126,262
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 117,219
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,219
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,058
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,093
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 100
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,772
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -980
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 586
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 586
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 85,250
Date of updating data: 30.11.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,295,251
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,219,676
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 753
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 64,537
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,848
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,437
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,245,924
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 794,103
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26,454
D. Služby (účtová skupina 51) 344,232
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 64,144
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 46,897
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,271
4. Sociální náklady (527, 528) 1,976
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 928
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,644
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,644
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 268
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,151
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 49,327
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 120,177
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,392
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,086
2. Ostatní náklady (562A) 4,086
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 352
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,954
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,392
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,935
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,200
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,200
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,735
Date of updating data: 30.11.2016
Date of updating data: 30.11.2016