Vytvořte fakturu

L.S.M. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.02.2016
Basic information
Obchodní název L.S.M.
IČO 00613258
TIN 2020362663
DIČ SK2020362663
Datum vytvoření 22 Únor 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L.S.M.
90024
Kostolná Veľký Biel
Financial information
Prodej a příjem 666 237 €
Zisk -311 087 €
Kontaktní informace
Email lsm@lsm.sk
webové stránky http://www.lsm.sk
Telefon(y) +421245916308
Mobile(y) +421903447455, +421911452089, +421911457047
Fax(y) 025650732
Date of updating data: 12.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,551,161
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 835,556
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 835,556
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 167,114
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 668,442
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 712,180
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 578,022
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 79,796
3. Výrobky (123) - /194/ 355,677
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 142,549
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 117,496
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 117,235
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 117,235
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 261
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,662
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,372
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,290
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,425
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,425
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,551,161
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 797,673
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 11,784
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,531
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,531
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 7,744
2. Ostatní fondy (427, 42X) 7,744
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,080,062
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,080,062
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -311,087
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 624,424
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,635
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,635
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 23,391
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 594,327
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 151,698
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 151,698
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 403,879
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,539
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,943
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,476
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,792
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,071
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,071
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 129,064
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 129,064
Date of updating data: 12.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 544,425
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 666,237
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 137,503
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 384,429
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 22,494
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 77,873
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 11,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,438
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 973,483
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 120,211
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 367,935
D. Služby (účtová skupina 51) 59,091
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 212,485
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 149,021
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 52,373
4. Sociální náklady (527, 528) 11,091
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,272
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 199,859
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 199,859
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,630
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -307,246
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,062
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,843
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,486
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 3,486
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 357
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,840
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -311,086
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -311,087
Date of updating data: 12.02.2016
Date of updating data: 12.02.2016