Vytvořte fakturu

Poľnohospodárske družstvo Jablonec - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název Poľnohospodárske družstvo Jablonec
IČO 00613991
TIN 2020359385
DIČ SK2020359385
Datum vytvoření 01 Leden 1991
Company category Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo Jablonec
90086
Jablonec
Financial information
Prodej a příjem 586 486 €
Zisk 3 229 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421336488122, +421336488120, +421336488121
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 336,446
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 154,482
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 147,100
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 119,334
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 27,766
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 7,382
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 7,382
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 181,728
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 129,565
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,439
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 91,884
3. Výrobky (123) - /194/ 28,242
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 38,449
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 33,414
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,414
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,810
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 225
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,714
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,703
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,011
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 236
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 236
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 336,446
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,423
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 98,294
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 98,294
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 555,714
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 65,637
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 65,637
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -2,274
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -2,274
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -715,177
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -715,177
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,229
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 331,023
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 22,432
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 14,505
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,995
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,932
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 291,606
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 278,454
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 278,454
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,477
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,682
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,691
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,102
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -800
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,885
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,535
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,350
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 11,100
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 517,556
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 586,486
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 399,755
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,374
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 36,504
V. Aktivace (účtová skupina 62) 26,900
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,415
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 106,538
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 574,545
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 292,373
D. Služby (účtová skupina 51) 85,019
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 149,179
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 107,169
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 35,009
4. Sociální náklady (527, 528) 7,001
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19,208
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,875
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,875
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,332
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,559
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,941
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 99,141
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 51
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 51
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,883
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,191
2. Ostatní náklady (562A) 4,191
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,692
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,832
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,109
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,229
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016