Vytvořte fakturu

TERRASTROJ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.10.2016
Basic information
Obchodní název TERRASTROJ
IČO 00643581
TIN 2020327848
DIČ SK2020327848
Datum vytvoření 13 Únor 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERRASTROJ
Vlčie hrdlo 90/A
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 330 960 €
Zisk 479 009 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245241214, 0455361234, 0524782826, 0903700799, 0245242542
Fax(y) 0245243124
Date of updating data: 13.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,824,857
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 429,839
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 429,839
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 423,149
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 6,690
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,356,401
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 928,908
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,066
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 896,132
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 31,710
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 75,748
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 75,748
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,174,866
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,169,411
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,576
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,165,835
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 100
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,355
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 176,879
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,346
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 169,533
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 38,617
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 34,899
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,718
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,824,857
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 611,972
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 128,082
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 128,082
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,400,254
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 24,797
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 24,797
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,420,170
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,420,170
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 479,009
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,204,827
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,005,617
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 1,000,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,617
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 18,109
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 18,109
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,043,425
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,214,460
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,678,095
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 536,365
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 7,145
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 49,935
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 25,984
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 731,174
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,727
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 137,676
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,424
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 104,252
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 8,058
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 4,349
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,709
Date of updating data: 13.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,242,781
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,330,960
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,308,086
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 598,237
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 336,458
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88,179
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,778,408
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 10,237,383
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 164,125
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -14,842
D. Služby (účtová skupina 51) 867,815
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 942,223
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 700,417
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 216,638
4. Sociální náklady (527, 528) 25,168
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,328
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 89,896
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 89,896
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 281,138
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 67,262
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 135,080
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 552,552
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,651,842
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XII. Kurzové zisky (663) 77
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,777
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,900
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 7,145
2. Ostatní náklady (562A) 755
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,810
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,067
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,700
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 539,852
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 60,843
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 44,646
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 16,197
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 479,009
Date of updating data: 13.10.2016
Date of updating data: 13.10.2016