Vytvořte fakturu

IKAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.08.2016
Basic information
Obchodní název IKAR
IČO 00678856
TIN 2020313174
DIČ SK2020313174
Datum vytvoření 07 Květen 1990
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo IKAR
Miletičova 23
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 524 346 €
Zisk 167 918 €
Kontaktní informace
Email knihkupci@ikar.sk
webové stránky http://www.kniznyweb.sk;http://www.svetknihy.sk
Telefon(y) +420249104333, +421249104333
Mobile(y) +421905639567
Date of updating data: 12.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,037,503
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 467,712
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 17,459
2. Software (013) - /073, 091A/ 15,452
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 316
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 1,691
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 450,253
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 450,253
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,455,637
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,020,563
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,994
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 127,925
3. Výrobky (123) - /194/ 2,137,767
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 710,324
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 37,553
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,272,205
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 852,173
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,990
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 843,183
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 420,032
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,149,558
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,147,929
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,441
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,122,488
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,629
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,311
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,145
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,166
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 114,154
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,728
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 112,426
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,037,503
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,574,128
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 75,673
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 75,673
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,367,228
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 15,145
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,145
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,948,164
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,948,164
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 167,918
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,457,576
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,826
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,826
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,682,616
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,327,314
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 279,138
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,048,176
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 85,361
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 61,175
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 204,552
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,214
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 221,992
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,913
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 188,079
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,545,142
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,799
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 3,915
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,884
Date of updating data: 12.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,979,855
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,524,346
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,560,111
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 6,792,034
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 627,710
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 275,013
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 89,012
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180,466
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,238,468
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,220,206
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,513,998
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 152,766
D. Služby (účtová skupina 51) 3,907,904
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,972,143
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,455,444
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 463,318
4. Sociální náklady (527, 528) 53,381
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,837
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 176,060
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 176,060
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 22,796
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 167,946
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101,812
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 285,878
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,459,994
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,293
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 185
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 185
XII. Kurzové zisky (663) 22,108
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 67,901
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 24,661
2. Ostatní náklady (562A) 24,661
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 26,603
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 16,637
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -45,608
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 240,270
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 72,352
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 109,861
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -37,509
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 167,918
Date of updating data: 12.08.2016
Date of updating data: 12.08.2016