Vytvořte fakturu

MEDIAL, družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDIAL, družstvo
IČO 00679143
TIN 2020327749
DIČ SK2020327749
Datum vytvoření 10 Květen 1990
Company category Družstvo
Sídlo MEDIAL, družstvo
Haanova 12/B
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 718 339 €
Zisk 149 490 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253416233
Fax(y) 0253416822
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,198,474
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,166,811
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,408,236
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 195,581
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,186,312
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,358
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 14,985
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,758,575
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,133,132
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 14,535
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 332
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 610,576
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,028,842
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 197
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 197
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,436,951
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,436,951
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 199,145
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,589
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,589
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 194,556
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 55,081
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 55,081
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 337,468
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 585
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 336,883
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,821
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,821
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,198,474
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,922,451
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,000,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,000,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 668,475
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,500,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,500,000
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,833,000
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,833,000
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 987,004
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 987,004
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 784,482
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 862,359
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -77,877
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 149,490
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,212,926
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 188,519
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 13,259
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 13,259
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 656
12. Odložený daňový závazek (481A) 174,604
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,769,680
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 30,318
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,075
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,075
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,758
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 981
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,689
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,770
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,045
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,129
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,064
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,065
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 221,280
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 63,097
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 63,097
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 717,913
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 718,339
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 717,913
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 426
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 564,342
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 73,662
D. Služby (účtová skupina 51) 95,238
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 155,608
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 120,897
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 31,978
4. Sociální náklady (527, 528) 2,733
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,937
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 216,292
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 216,292
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 302
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,303
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 153,997
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 549,013
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 312,234
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 231,699
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 39,079
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 39,079
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 4,400
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 4,400
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 36,255
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 36,255
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 801
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 278,186
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 231,638
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 38,470
2. Ostatní náklady (562A) 38,470
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 925
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 505
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,648
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 34,048
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 188,045
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 38,555
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,411
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 37,144
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 149,490
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00679143 TIN: 2020327749 DIČ: SK2020327749
 • Sídlo: MEDIAL, družstvo, Haanova 12/B, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Květen 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Uberal predseda Brančská 3 Bratislava 851 05 03.06.2002
  JUDr. Ondrej Štrigner podpredseda Most pri Bratislave 900 46 03.06.2002
  Ľuboš Sedlák Ľuda Zúbka 19 Bratislava 841 01 29.01.2004
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.10.2013Nové sidlo:
   Haanova 12/B Bratislava 851 04
   09.10.2013Zrušené sidlo:
   Haanova 10/a Bratislava 851 04
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Sedlák Ľuda Zúbka 19 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.01.2004
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Plavecká - podpredseda predstavenstva Hontianska 6 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 03.06.2002 Skončenie funkcie: 29.01.2004
   27.11.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájmom
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   upratovacie práce
   prenájom strojov a prístrojov
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   poradenstvo v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   26.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   revízie a opravy plynových zariadení
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   projektovanie elektrických zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   24.09.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Uberal - predseda predstavenstva Brančská 3 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 03.06.2002
   JUDr. Ondrej Štrigner - podpredseda predstavenstva Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 03.06.2002
   Helena Plavecká - podpredseda predstavenstva Hontianska 6 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 03.06.2002 Skončenie funkcie: 29.01.2004
   23.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martin Kolík - predseda Radvanská 21 Bratislava 811 01
   JUDr. Ondrej Štrigner - podpredseda 157 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Peter Uberal - podpredseda Brančská 3 Bratislava
   25.07.1997Nové obchodné meno:
   MEDIAL, družstvo
   Nové sidlo:
   Haanova 10/a Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kolík - predseda Radvanská 21 Bratislava 811 01
   JUDr. Ondrej Štrigner - podpredseda 157 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Peter Uberal - podpredseda Brančská 3 Bratislava
   24.07.1997Zrušené obchodné meno:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov
   Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kolík - podpredseda Drotárska cesta 43 Bratislava
   Július Kováč - predseda Školská 8 Malinovo
   Ing. Peter Uberal - podpredseda Brančská 3 Bratislava
   17.03.1994Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového fondu
   03.01.1994Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení
   staviteľ
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklama
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   elektroinštalácie
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   vedenie účtovnej a ekonomickej evidencie
   sprostredkovanie služieb
   revízie a opravy plynových zariadení
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   projektovanie elektrických zariadení
   02.01.1994Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   staviteľ
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklama
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   29.09.1993Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   staviteľ
   montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklama
   výroba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   28.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   šitie paplónov, detských perových súprav
   čistenie peria, záclon, závesov
   stavebné opravárske a údržbárske práce
   oprava šijacích strojov
   výroba bytových doplnkov z dreva
   obchodná činnosť.
   výroba a servis elektronických zariadení
   výroba a distribúcia televíznych programov a reklám
   sprostredkovateľské služby
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu okrem tovaru na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie.
   montáž zabepečovacích zariadení a ich projektovanie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.05.1990Nové obchodné meno:
   MEDIAL, výrobné družstvo invalidov
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   šitie paplónov, detských perových súprav
   čistenie peria, záclon, závesov
   stavebné opravárske a údržbárske práce
   oprava šijacích strojov
   výroba bytových doplnkov z dreva
   obchodná činnosť.
   výroba a servis elektronických zariadení
   výroba a distribúcia televíznych programov a reklám
   sprostredkovateľské služby
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu okrem tovaru na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie.
   montáž zabepečovacích zariadení a ich projektovanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martin Kolík - podpredseda Drotárska cesta 43 Bratislava
   Július Kováč - predseda Školská 8 Malinovo
   Ing. Peter Uberal - podpredseda Brančská 3 Bratislava