Vytvořte fakturu

Špeciálne systémy a software - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.07.2016
Basic information
Obchodní název Špeciálne systémy a software
IČO 00679364
TIN 2020295838
DIČ SK2020295838
Datum vytvoření 14 Květen 1990
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Špeciálne systémy a software
Líščie údolie 29
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 641 248 €
Zisk 5 956 €
Kontaktní informace
Email 3s@special.sk
Telefon(y) 0265422488, 0265422529
Fax(y) 0265420768
Date of updating data: 08.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,116,801
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,008,725
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 10,777
2. Software (013) - /073, 091A/ 10,777
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 964,062
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 171,931
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 785,508
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,726
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,899
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 33,885
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 24,705
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 9,180
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 916,881
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 300,517
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 351
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 54,830
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 245,336
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 280,631
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 218,492
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,895
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 211,598
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 18,279
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,295
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 30,564
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 335,733
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,319
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 329,414
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 191,197
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 191,197
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,116,801
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 199,303
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 179,550
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 179,550
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 35,926
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 35,926
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -22,129
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 53,839
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -75,969
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,956
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,898,863
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,927
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,927
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,870,187
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 585,466
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,404
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 530,062
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,264,920
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,649
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,382
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,494
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 276
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,748
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,748
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 18,636
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 18,636
Date of updating data: 08.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,641,417
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,641,248
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 568,741
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,057,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,007
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,629,883
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 495,952
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 68,260
D. Služby (účtová skupina 51) 805,468
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 219,359
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 158,832
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 55,134
4. Sociální náklady (527, 528) 5,393
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,860
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,955
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,955
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -27,914
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,943
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,365
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 256,561
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 169
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 152
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 152
XII. Kurzové zisky (663) 17
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,549
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 930
2. Ostatní náklady (562A) 930
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,608
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,379
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,985
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 29
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 29
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,956
Date of updating data: 08.07.2016
Date of updating data: 08.07.2016