Vytvořte fakturu

Narimex - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název Narimex
IČO 00679976
TIN 2020521712
DIČ SK2020521712
Datum vytvoření 31 Květen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Narimex
Jungmannova 6
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 058 353 €
Zisk 209 581 €
Kontaktní informace
Email info@narimex.sk
webové stránky http://www.narimex.sk
Telefon(y) +421267201411, +421267201428, +421267201430, +421267201432, +421267201444, +421267201445, +421267201449
Mobile(y) +421903458157
Fax(y) 0455331075, 0267201419
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,069,915
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,096,679
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,847
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,847
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 142,903
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,248
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 130,565
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 10,090
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 949,929
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 949,929
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,966,777
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 464,021
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 72,701
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 282,797
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 108,523
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 44,725
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 21,517
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,517
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 23,208
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,092,949
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,092,949
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,092,949
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 365,082
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 24,897
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 340,185
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,459
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 132
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,150
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 177
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,069,915
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,087,871
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 157,342
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 157,342
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 117,797
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 15,734
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,734
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 433,697
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 433,697
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,153,720
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,153,720
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 209,581
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 979,042
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,797
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 6,392
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,405
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 937,186
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 300,930
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 300,930
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 423,102
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 34,835
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,306
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 145,418
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,595
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 30,249
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,325
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,924
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 810
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,002
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 3,002
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,976,702
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,058,353
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,391,952
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 584,750
V. Aktivace (účtová skupina 62) 17,962
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63,689
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,661,678
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,288,723
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 235,712
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -3,545
D. Služby (účtová skupina 51) 417,668
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 648,141
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 464,807
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 162,886
4. Sociální náklady (527, 528) 20,448
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,178
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 48,764
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 48,764
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,274
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,763
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 396,675
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,056,106
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31,224
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 30,000
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 30,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,072
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,072
XII. Kurzové zisky (663) 152
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 125,884
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,281
2. Ostatní náklady (562A) 1,281
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 71
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 124,532
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -94,660
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 302,015
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 92,434
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 89,848
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,586
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 209,581
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016