Vytvořte fakturu

TATRA - ALPINE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TATRA - ALPINE
IČO 00680885
TIN 2020313185
DIČ SK2020313185
Datum vytvoření 16 Srpen 1990
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TATRA - ALPINE
Trnavská cesta 66
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 199 666 €
Zisk 87 241 €
Kontaktní informace
Email tatraalp@tatraalpine.sk
Telefon(y) +421244645026, +421244453311
Fax(y) 0244456272, 0244456273
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,481,666
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 202,326
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 202,326
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 23,402
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 72,412
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 104,189
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,323
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,267,293
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 698,867
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 698,867
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,136,453
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,133,881
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,133,881
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,572
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 431,973
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,225
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 427,748
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12,047
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,047
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,481,666
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,018,576
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 332,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 332,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 100,145
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 100,145
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 197,449
2. Ostatní fondy (427, 42X) 197,449
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 301,741
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 301,741
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,241
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,463,090
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 843,148
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 839,084
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 839,084
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,503
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,561
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,595,889
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,529,134
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,529,134
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,251
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,036
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,468
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 24,053
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,053
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,198,081
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,199,666
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,159,559
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 38,522
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 208
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,377
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,110,347
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,103,839
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 79,315
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -7,097
D. Služby (účtová skupina 51) 398,828
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 529,605
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 389,159
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 6,200
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 123,080
4. Sociální náklady (527, 528) 11,166
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,061
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 46,758
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 46,758
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 627
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -76,203
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,614
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 89,319
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 623,196
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23,817
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 9,884
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 501
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 501
XII. Kurzové zisky (663) 13,432
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,866
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 13,277
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,545
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,044
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,951
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 92,270
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,029
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,400
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 629
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 87,241
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00680885 TIN: 2020313185 DIČ: SK2020313185
 • Sídlo: TATRA - ALPINE, Trnavská cesta 66, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Srpen 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Ježík predseda ul.Planét 3 Bratislava 09.05.2012
  Ing. Tomáš Kramer člen Zadunajská cesta 3685/6 Bratislava 851 01 09.05.2012
  Martin Machura člen Villenweg 40 Wien A-1190 Rakúska republika 09.05.2012
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.06.2014Nové predmety činnosti:
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   15.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava Vznik funkcie: 09.05.2012
   Ing. Tomáš Kramer - člen Zadunajská cesta 3685/6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.05.2012
   Martin Machura - člen Villenweg 40 Wien A-1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 09.05.2012
   14.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2000
   Ing. Tomáš Kramer - člen Zadunajská cesta 3685/6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.09.2002
   Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika Vznik funkcie: 19.04.2000
   20.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kramer - člen Zadunajská cesta 3685/6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.09.2002
   Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika Vznik funkcie: 19.04.2000
   19.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kramer - člen Nobelovo nám. 7 Bratislava Vznik funkcie: 26.09.2002
   Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Páričkova 18 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2000
   14.01.2006Nové sidlo:
   Trnavská cesta 66 Bratislava 821 02
   13.01.2006Zrušené sidlo:
   Páričková 18 Bratislava
   14.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kramer - člen Nobelovo nám. 7 Bratislava Vznik funkcie: 26.09.2002
   13.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr .Rudolf Zajac - člen Námestie Martina Benku 10 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2000
   13.08.2002Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s uvedeným materiálom: RTG filmy, RTG vyvolávacia technika, materiály a chemikálie pre RTG v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2000
   MUDr .Rudolf Zajac - člen Námestie Martina Benku 10 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2000
   Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Páričkova 18 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2000
   12.08.2002Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava
   MUDr .Rudolf Zajac - člen Námestie Martina Benku 10 Bratislava
   Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Páričkova 18 Bratislava
   12.03.2002Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   21.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava
   MUDr .Rudolf Zajac - člen Námestie Martina Benku 10 Bratislava
   Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Páričkova 18 Bratislava
   20.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava
   MUDr .Rudolf Zajac - člen Žarnovická 5 Bratislava
   Dr. Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Páričkova 18 Bratislava
   12.10.1995Nové predmety činnosti:
   očná optika
   10.08.1994Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   28.12.1992Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, balených trvanlivých potravín, ovocia a zeleniny, tabakových výrobkov, alkoholických a nealkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení, mäsa, mäsových výrobkov a rýb
   maloobchod s exotickým zvieratstvom, vtáctvom, akvarijnými rybkami
   prenájom motorových vozidiel, strojov, zariadení a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, vrátane elektronických zariadení na spracovanie dát.
   poradenstvo v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
   dodávky a poradenské služby ohľadom programov na spracovanie dát
   automatizované spracovanie dát a databanky
   spracovanie dát a súvisiacej činnosti
   činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - správa nehnuteľností
   veľkoobchod s chemickými výrobkami a medziproduktmi rôzneho druhu (priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty v primárnej forme, chemické vlákna), s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi vývoz zberového papiera z produkcie polygrafického priemyslu
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Páričkova 18 Bratislava
   27.12.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti novovzniknutej akciovej spoločnosti bude veľkoobchodná a maloobchodná činnosť zameraná na:
   obchodnú činnosť pri nákupe a predaji chemikálií, chemických výrobkov, strojov, zariadení, náhradných dielov a výrobkov pre textilný priemysel, výrobky výpočtovej techniky vrátane softwarov, spotrebnej elektroniky a unikátnych prístrojov hlavne pre výrobu nití, nitierského tovaru a iných textilných výrobkov, - služby v oblasti projekčnej a inžinierskej činnosti pre technický rozvoj v oblasti technológie výroby priadzí, nití a nitiarskych výrobkov vrátane služieb technického, servisného a propagačného typu v oblasti priemyselnej výroby textilného priemyslu
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha dňa 13. 9. 1990 pod č.j.: 13/8513/133/90, registr. č.: 108001933 v tomto rozsahu: 1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí. 2. Vývoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 3. Dovoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou servisu, projektovej a inžinierskej činnosti na technický rozvoj v oblasti výroby priadzí a nití a v oblasti výroby textilného priemyslu.
   vývoz a dovoz programového vybavenia počítačov
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha dňa 13. 9. 1990 pod č.j.: 13/8513/133/90, registr. č.: 108001933 v tomto rozsahu: 1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí. 2. Vývoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 3. Dovoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou servisu, projektovej a inžinierskej činnosti na technický rozvoj v oblasti výroby priadzí a nití a v oblasti výroby textilného priemyslu.
   vývoz a dovoz programového vybavenia počítačov
   doplnenie zahraničnoobchodnej činnosti: Zmenu povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 30.10.1990 pod č.j. 13/13202/133/90 registr. č.108003539 tak, že sa rozsah povolenia dopľňa o body 5., 6., ktoré znejú: 5. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí 6. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 5. rozsahu povolenia. 7.výrobná činnosť zameraná na výrobu, kovových, chemických a elektronických výrobkov a zariadení 8.sprostredkovanie a zabezpčovanie základných a doplnkových služieb domáceho a aktívneho i pasívneho cestovného ruchu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika
   16.08.1990Nové obchodné meno:
   TATRA - ALPINE a. s.
   Nové sidlo:
   Páričková 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti novovzniknutej akciovej spoločnosti bude veľkoobchodná a maloobchodná činnosť zameraná na:
   obchodnú činnosť pri nákupe a predaji chemikálií, chemických výrobkov, strojov, zariadení, náhradných dielov a výrobkov pre textilný priemysel, výrobky výpočtovej techniky vrátane softwarov, spotrebnej elektroniky a unikátnych prístrojov hlavne pre výrobu nití, nitierského tovaru a iných textilných výrobkov, - služby v oblasti projekčnej a inžinierskej činnosti pre technický rozvoj v oblasti technológie výroby priadzí, nití a nitiarskych výrobkov vrátane služieb technického, servisného a propagačného typu v oblasti priemyselnej výroby textilného priemyslu
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha dňa 13. 9. 1990 pod č.j.: 13/8513/133/90, registr. č.: 108001933 v tomto rozsahu: 1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí. 2. Vývoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 3. Dovoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou servisu, projektovej a inžinierskej činnosti na technický rozvoj v oblasti výroby priadzí a nití a v oblasti výroby textilného priemyslu.
   vývoz a dovoz programového vybavenia počítačov
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha dňa 13. 9. 1990 pod č.j.: 13/8513/133/90, registr. č.: 108001933 v tomto rozsahu: 1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí. 2. Vývoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 3. Dovoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou servisu, projektovej a inžinierskej činnosti na technický rozvoj v oblasti výroby priadzí a nití a v oblasti výroby textilného priemyslu.
   vývoz a dovoz programového vybavenia počítačov
   doplnenie zahraničnoobchodnej činnosti: Zmenu povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 30.10.1990 pod č.j. 13/13202/133/90 registr. č.108003539 tak, že sa rozsah povolenia dopľňa o body 5., 6., ktoré znejú: 5. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí 6. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 5. rozsahu povolenia. 7.výrobná činnosť zameraná na výrobu, kovových, chemických a elektronických výrobkov a zariadení 8.sprostredkovanie a zabezpčovanie základných a doplnkových služieb domáceho a aktívneho i pasívneho cestovného ruchu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava
   MUDr .Rudolf Zajac - člen Žarnovická 5 Bratislava
   Dr. Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika