Vytvořte fakturu

ALLMEDIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Obchodní název ALLMEDIA
IČO 00681270
TIN 2020352169
DIČ SK2020352169
Datum vytvoření 21 Červen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALLMEDIA
Pod gaštanmi 4
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 924 405 €
Zisk 64 219 €
Kontaktní informace
Email agylanikova@allmedia.sk
webové stránky http://www.allmedia.sk
Mobile(y) +421917628970
Fax(y) 0262413041
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,065,679
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 914,793
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 19,295
2. Software (013) - /073, 091A/ 19,295
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 895,498
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 107,323
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 688,590
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 99,316
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 269
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,143,613
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 576,584
3. Výrobky (123) - /194/ 26,029
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 550,555
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 18,643
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 18,643
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 542,458
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 506,670
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 506,670
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 35,788
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,928
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,599
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,329
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,273
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,273
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,065,679
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 382,486
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 50,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 50,000
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 272,000
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 272,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,733
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 40,794
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -44,527
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 64,219
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,654,020
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 476,936
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 20,142
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 456,794
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 2,100
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 2,100
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 754,583
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 476,884
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 476,884
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 100,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 49,305
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 43,950
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,253
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,191
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 23,699
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,199
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,500
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 396,702
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 29,173
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 11,617
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 17,556
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,926,906
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,924,405
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,544,729
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 310,362
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 27,520
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 13,605
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 267
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,922
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,825,238
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,313,348
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 380,133
D. Služby (účtová skupina 51) 203,255
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 755,979
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 545,592
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 191,973
4. Sociální náklady (527, 528) 18,414
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,071
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 71,216
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 71,216
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 87,236
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 99,167
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 999,480
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,501
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2,500
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,125
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 15,063
2. Ostatní náklady (562A) 15,063
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,642
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,420
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29,624
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 69,543
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,324
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,444
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 64,219
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016