Vytvořte fakturu

Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.05.2016
Basic information
Obchodní název Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO
IČO 00681300
TIN 2020318256
DIČ SK2020318256
Datum vytvoření 01 Říjen 1992
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO
Ivanská cesta 22
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 26 605 199 €
Zisk 4 345 226 €
Kapitál 64 004 529 €
Vlastní kapitál 38 174 213 €
Date of updating data: 05.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 57,295,673
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 46,671,878
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 118,597
2. Software (013) - /073, 091A/ 118,597
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 46,553,281
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 18,184,426
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,508,808
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,528,598
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 331,449
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,349,573
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 713,317
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 709,791
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,526
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,904,155
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,862,151
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,075,062
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 787,089
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 42,004
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,732,101
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,019
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,724,082
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 274,222
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 274,222
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,295,673
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,097,341
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 31,777,380
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 31,777,380
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,693,907
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,248,552
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,248,552
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 32,276
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 32,276
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,345,226
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,051,459
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,629,165
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 26,917
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 503,651
12. Odložený daňový závazek (481A) 3,098,597
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 6,655,381
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,058,988
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,000,123
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,000,123
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 438,311
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 245,156
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 941,680
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 433,718
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 33,300
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,300
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,674,625
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 146,873
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 146,873
Date of updating data: 05.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 25,449,749
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 26,605,199
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 25,447,470
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,034,101
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 123,628
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,725,474
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,415,505
D. Služby (účtová skupina 51) 5,375,295
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,779,303
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,313,027
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 90,923
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,920,221
4. Sociální náklady (527, 528) 455,132
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 210,308
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,390,306
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,390,306
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,144
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 551,613
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,879,725
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,656,670
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,046
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 779
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 779
XII. Kurzové zisky (663) 1,267
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 366,817
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 360,997
2. Ostatní náklady (562A) 360,997
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 462
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,358
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -364,771
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,514,954
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,169,728
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 882,724
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 287,004
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,345,226
Date of updating data: 05.05.2016
Date of updating data: 05.05.2016