Vytvořte fakturu

MBL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MBL
IČO 00681903
TIN 2020293066
DIČ SK2020293066
Datum vytvoření 02 Červenec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MBL
Pezinská 901/5
90025
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 199 574 €
Zisk -265 104 €
Kontaktní informace
Email marcela@azsk.sk
Telefon(y) 0245943938
Mobile(y) +421911909880, +421911909882
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,344,149
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,136,318
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,129,015
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 68,003
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 560,543
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 260,679
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 7,243
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,971
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 223,325
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 105
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 2,146
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 7,303
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 7,303
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,204,601
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 351,004
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,900
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 89,858
3. Výrobky (123) - /194/ 185,343
4. Zvířata (124) - /195/ 64,093
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 810
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 841,701
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 812,419
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 812,419
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -13,681
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 42,963
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,896
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,830
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,066
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,230
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,230
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,344,149
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 767,877
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 552,614
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 552,614
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,009,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,851
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,851
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 14,307
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 14,307
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -546,791
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -546,791
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -265,104
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,598,676
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,359
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,359
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,416,161
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,282,467
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,282,467
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,384
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,337
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,758
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 67,215
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,283
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,283
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 200,088
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -30,215
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -22,404
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) -22,404
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,154,129
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,199,574
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,139
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 768,006
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,534
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -8,613
V. Aktivace (účtová skupina 62) 35,285
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 37,843
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 335,380
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,429,702
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,111
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 400,690
D. Služby (účtová skupina 51) 122,402
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 206,049
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 146,270
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 50,425
4. Sociální náklady (527, 528) 9,354
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 35,431
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 582,626
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 582,626
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,735
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 74,658
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -230,128
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 299,148
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 627
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 627
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,363
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 12,092
2. Ostatní náklady (562A) 12,092
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 44
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,227
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,736
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -249,864
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,240
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,240
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -265,104
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00681903 TIN: 2020293066 DIČ: SK2020293066
 • Sídlo: MBL, Pezinská 901/5, 90025, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Červenec 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Čambál Ružová 1749/12 Ivanka pri Dunaji 02.04.1997
  Slavomír Magál Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25 02.04.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Čambál 276 307 € (50%) Ružová 1749/12 Ivanka pri Dunaji
  Slavomír Magál 276 307 € (50%) Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.03.2008Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   07.09.2007Nové predmety činnosti:
   budovanie golfových ihrísk v rozsahu voľnej živnosti
   jazda na koni
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   11.01.2006Nové sidlo:
   Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25
   10.01.2006Zrušené sidlo:
   Roľnícka 142 Bratislava 831 07
   30.10.2004Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat - koní
   Nový štatutárny orgán:
   Slavomír Magál Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 02.04.1997
   29.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   11.03.2002Nové predmety činnosti:
   požičovňa a prenájom dopravných prostriedkov, strojov a zariadení
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
   02.11.2000Noví spoločníci:
   Jozef Čambál Ružová 1749/12 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25
   01.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   04.11.1998Noví spoločníci:
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   03.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   02.04.1997Nové sidlo:
   Roľnícka 142 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Čambál Ružová 1749/12 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   01.04.1997Zrušené sidlo:
   Fučíkova 10 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   19.05.1994Nové obchodné meno:
   MBL, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov
   ekologická činnosť a údržba zelene
   kompletizácia, prenájom a predaj filmových rekvizít
   prenájom zvierat pre filmové účely
   Noví spoločníci:
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   18.05.1994Zrušené obchodné meno:
   M B L - spol.s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   3. Výroba a predaj audiovizuálnych programov.
   4. Konzultačná a poradenská činnosť pri audiovizuálnych programoch.
   5. Prenájom pristorov, zvierat a zariadení.
   6. Poriadanie výcvikových kurzov a školení v povolených predmetoch činnosti.
   7. Ekologická činnosť.
   8. Strážna a detektívna činnosť.
   9. Nákladná autodoprava.
   10. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a zvukových záznamov.
   11. Konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestovného ruchu.
   2. Výroba, predaj a prenájom rekvizít.
   1. Zastupovanie účinkujúcich autorov poradenská činnosť pri ochrane ich práv v zmysle autorského zákona
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.07.1990Nové obchodné meno:
   M B L - spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fučíkova 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   3. Výroba a predaj audiovizuálnych programov.
   4. Konzultačná a poradenská činnosť pri audiovizuálnych programoch.
   5. Prenájom pristorov, zvierat a zariadení.
   6. Poriadanie výcvikových kurzov a školení v povolených predmetoch činnosti.
   7. Ekologická činnosť.
   8. Strážna a detektívna činnosť.
   9. Nákladná autodoprava.
   10. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a zvukových záznamov.
   11. Konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestovného ruchu.
   2. Výroba, predaj a prenájom rekvizít.
   1. Zastupovanie účinkujúcich autorov poradenská činnosť pri ochrane ich práv v zmysle autorského zákona
   Noví spoločníci:
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia