Vytvořte fakturu

MP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MP
IČO 00682497
TIN 2020362102
DIČ SK2020362102
Datum vytvoření 24 Červenec 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MP
Bernolákovská 65
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Prodej a příjem 604 192 €
Zisk -49 809 €
Kontaktní informace
Email gimmi@gimmi.sk
Telefon(y) +421245943612
Fax(y) 0244459797
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 379,004
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 62,124
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,450
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,450
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 50,404
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 601
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 31,218
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 18,585
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 10,270
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 10,270
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 315,375
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 27,228
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 27,228
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 196,962
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 191,428
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 191,428
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,152
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,382
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 91,185
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25,623
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 65,562
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,505
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,505
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 379,004
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -49,141
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 232,868
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -238,839
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,039
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -240,878
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -49,809
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 428,145
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,198
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,198
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 420,828
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 286,206
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 286,206
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 121,562
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,477
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,066
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,140
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 377
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,119
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,119
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 600,731
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 604,192
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 43,431
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 557,300
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 83
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,378
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 650,337
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 46,482
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 81,242
D. Služby (účtová skupina 51) 463,375
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 41,419
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 30,624
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,616
4. Sociální náklady (527, 528) 179
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 617
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,270
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,270
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 932
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -46,145
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,632
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 786
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 786
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -784
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -46,929
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -49,809
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00682497 TIN: 2020362102 DIČ: SK2020362102
 • Sídlo: MP, Bernolákovská 65, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Datum vytvoření: 24 Červenec 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Martin Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji 27.11.1998
  Anna Pondušová Malacká 53 Pezinok 27.11.1998
  Marie Pondušová konateľ Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 900 28 01.03.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Martin Ponduša 6 639 € (100%) Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.02.2007Nové sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 900 28
   27.02.2007Zrušené sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 915 01
   19.03.2004Nové sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 915 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marie Pondušová - konateľ Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.03.2004
   18.03.2004Zrušené sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji Skončenie funkcie: 11.07.2002
   27.11.1998Nové obchodné meno:
   MP spol. s r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji
   Anna Pondušová Malacká 53 Pezinok
   Ing. Karol Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji Skončenie funkcie: 11.07.2002
   26.11.1998Zrušené obchodné meno:
   MP spol. s. r. o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   4. Dovoz pre vlastnú potrebu organizácie.
   3. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na bod 1 rozsahu povolenia.
   2. Dovoz a vývoz vecí v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb.
   sprostredkovania v oblasti reklamy a inzercia
   propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem vrátane organizovania ich účasti na výstavách a veľtrhoch
   poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti obchodu
   obchodného zastupovania
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou :
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 30.8.1990 pod č.j. 13/9659/133/90, reistr. č.108001489 v tomto rozsahu:
   export a import tovaru všetkého druhu /okrem takého, ktorého predaj či nákup vyžaduje osobitné povolenie/
   Zrušeny spoločníci:
   UIng. Martin Podnuša Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.04.1992Nové predmety činnosti:
   iné služby polygrafického priemyslu
   vydavateľské činnosti
   iný veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu
   maloobchod mimo riadnej predajne
   výskum trhu a verejnej mienky
   podnikateľské poradenstvo
   reklamné činnosti
   fotografické služby
   veľtrhy a zábavné parky
   sekretárske služby a preklady /vr. tlmočníckych služieb/
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.04.1992Zrušeny predmety činnosti:
   komplexná reklamná a agentúrna činnosť
   zastupovania v rámci obchodných rokovaní
   agentúra činnosť pre tuzemsko v oblasti obchodných podnikateľských vzťahov
   prieskum trhu a poskutovanie informácií na trhu o vývojových trendoch trhu u vybranej skupiny tovarov a výrobkov
   poradenská služba podnikateľom a prispôsobovaní výrobkov dopytu na trhu v tuzemsku
   budovanie komunikačných kanálov cez reklamu, organizovaní stretnutí, kontaktov v rámci inzercie
   poskytovanie uzatvorenia obchodných kontaktov v tuzemsku
   pomoc pri komerčných jednaniach
   vykonáva ďaľšiu činnosť podľa želania v oblasti výskumu trhu
   zabezpečovanie kúpy a predaja reklamných práv
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.07.1990Nové obchodné meno:
   MP spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   4. Dovoz pre vlastnú potrebu organizácie.
   3. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na bod 1 rozsahu povolenia.
   2. Dovoz a vývoz vecí v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb.
   sprostredkovania v oblasti reklamy a inzercia
   propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem vrátane organizovania ich účasti na výstavách a veľtrhoch
   poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti obchodu
   obchodného zastupovania
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou :
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 30.8.1990 pod č.j. 13/9659/133/90, reistr. č.108001489 v tomto rozsahu:
   komplexná reklamná a agentúrna činnosť
   zastupovania v rámci obchodných rokovaní
   agentúra činnosť pre tuzemsko v oblasti obchodných podnikateľských vzťahov
   prieskum trhu a poskutovanie informácií na trhu o vývojových trendoch trhu u vybranej skupiny tovarov a výrobkov
   poradenská služba podnikateľom a prispôsobovaní výrobkov dopytu na trhu v tuzemsku
   budovanie komunikačných kanálov cez reklamu, organizovaní stretnutí, kontaktov v rámci inzercie
   poskytovanie uzatvorenia obchodných kontaktov v tuzemsku
   pomoc pri komerčných jednaniach
   vykonáva ďaľšiu činnosť podľa želania v oblasti výskumu trhu
   zabezpečovanie kúpy a predaja reklamných práv
   export a import tovaru všetkého druhu /okrem takého, ktorého predaj či nákup vyžaduje osobitné povolenie/
   Noví spoločníci:
   UIng. Martin Podnuša Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia