Vytvořte fakturu

ALEF - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALEF
IČO 00683281
TIN 2020297103
DIČ SK2020297103
Datum vytvoření 21 Srpen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALEF
Špitálska 39
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 76 272 €
Zisk 2 561 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264531362, 0264530708
Fax(y) 0264531363
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,704
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 7,704
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,089
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 78,055
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 0
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 123
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,501
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 95,793
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,194
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,898
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 19,096
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,561
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,599
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 65,597
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57,455
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 15
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,673
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,454
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 76,272
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 75,419
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 852
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 72,079
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 41,561
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,454
C. Služby (účtová skupina 51) 25,507
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 271
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 173
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 0
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,113
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,193
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,749
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 1
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 674
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 32
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 642
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -672
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,521
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,561
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :00683281 TIN: 2020297103 DIČ: SK2020297103
 • Sídlo: ALEF, Špitálska 39, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Srpen 1990
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Stanislav Weinlich Kafendova 14 Bratislava 17.11.1993
  Štefan Mada Lamačská cesta 20 Bratislava 841 03 17.02.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Stanislav Weinlich 6 639 € (100%) Kafendova 14 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Štefan Mada Lamačská cesta 20 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 17.02.2003
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Weinlich Kafendova 14 Bratislava
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Weinlich Kafendova 14 Bratislava
   17.11.1993Nové sidlo:
   Špitálska 39 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Weinlich Kafendova 14 Bratislava
   16.11.1993Zrušené sidlo:
   Čs. armády 39 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   strojárska a kovospracujúca výroba
   produktívne a ostatné výrobky
   opravy a údržba výrobkov elektrotechnického a elektronického priemyslu
   výkony pri strojnom spracovaní pri nákupu a predaji
   sprostredkovanie nákupu a predaja licenčných a multilicenčných projektov a programového vybavenia
   požičovňa strojných zariadení
   výkony vedecko-tech. dokumentácie a skúšobníctva
   Zahraničnoobchodná činnosť
   Registráciu zahraničnoobchodnej činnosti vykonálo FMZO Praha rozhodnutím č.j. 13/15856/90 reg. číslo 108 005994 zo dňa 7.1.1991 v tomto rozsahu:
   1.Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, uvedených pod nomeklatúrou podľa colného sadzobníka hs 8485
   2.Dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe organizácie -obchodné služby, -nákup a predaj-výpočtovej techniky a doplnkov k nej
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.08.1990Nové obchodné meno:
   ALEF, spoločnosť s r.o.
   Nové sidlo:
   Čs. armády 39 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   strojárska a kovospracujúca výroba
   produktívne a ostatné výrobky
   opravy a údržba výrobkov elektrotechnického a elektronického priemyslu
   výkony pri strojnom spracovaní pri nákupu a predaji
   sprostredkovanie nákupu a predaja licenčných a multilicenčných projektov a programového vybavenia
   požičovňa strojných zariadení
   výkony vedecko-tech. dokumentácie a skúšobníctva
   Zahraničnoobchodná činnosť
   Registráciu zahraničnoobchodnej činnosti vykonálo FMZO Praha rozhodnutím č.j. 13/15856/90 reg. číslo 108 005994 zo dňa 7.1.1991 v tomto rozsahu:
   1.Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, uvedených pod nomeklatúrou podľa colného sadzobníka hs 8485
   2.Dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe organizácie -obchodné služby, -nákup a predaj-výpočtovej techniky a doplnkov k nej
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Weinlich Kafendova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia