Vytvořte fakturu

SOFTEC, skrátene: SOFTEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.03.2016
Basic information
Obchodní název SOFTEC, skrátene: SOFTEC
IČO 00683540
TIN 2020341268
DIČ SK2020341268
Datum vytvoření 29 Srpen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOFTEC, skrátene: SOFTEC
Jarošova 1
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 14 868 436 €
Zisk 793 227 €
Kontaktní informace
Email softec@softec.sk
webové stránky http://www.softec.sk
Telefon(y) +421249490000
Fax(y) 0249490103
Date of updating data: 10.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,118,423
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,271,570
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 484,076
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 33,194
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 301,306
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 146,004
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,572
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,787,494
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,787,494
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,513,680
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 504,539
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 504,539
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 50,701
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 697
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 697
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,284
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 41,720
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,873,412
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,167,657
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,167,657
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 147,089
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 558,620
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,085,028
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25,859
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,059,169
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 333,173
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 40,363
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 292,810
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,118,423
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,840,894
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 40,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 40,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 101,268
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,578
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,578
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,421,907
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 1,421,907
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,464,914
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,464,914
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 793,227
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,178,948
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 19,835
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 17,023
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,812
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,700,316
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,689,572
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,689,572
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,000,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 277,651
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 185,257
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 524,265
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,571
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,454,321
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 231,640
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,222,681
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,476
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 98,581
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 9,261
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 6,025
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 83,295
Date of updating data: 10.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 14,903,275
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 14,868,436
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,110,767
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -353,109
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,007,013
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 103,765
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,821,699
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 163,128
D. Služby (účtová skupina 51) 5,976,281
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,074,582
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,270,334
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,671,673
4. Sociální náklady (527, 528) 132,575
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,321
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 150,495
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 150,495
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 187,758
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 40,704
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 218,430
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,046,737
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,618,249
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34,839
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12,950
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12,950
XII. Kurzové zisky (663) 21,889
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 42,465
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 726
2. Ostatní náklady (562A) 726
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 23,597
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 18,142
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,626
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,039,111
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 245,884
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 261,844
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -15,960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 793,227
Date of updating data: 10.03.2016
Date of updating data: 10.03.2016