Vytvořte fakturu

IMOS-Systemair - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název IMOS-Systemair
IČO 00683868
TIN 2020363290
DIČ SK2020363290
Datum vytvoření 12 Září 1990
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo IMOS-Systemair
Kalinkovo 371
90043
Kalinkovo
Financial information
Prodej a příjem 16 147 377 €
Zisk 1 191 078 €
Kontaktní informace
Email imos@imos.sk
Telefon(y) 0240203111, 0240203112
Fax(y) 0245989179
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,493,006
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,489,780
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 26,391
2. Software (013) - /073, 091A/ 26,391
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,463,389
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 723,231
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,132,699
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,141,937
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,026,754
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 438,768
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,974,975
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,381,935
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,798,098
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 259,214
3. Výrobky (123) - /194/ 318,869
4. Zvířata (124) - /195/ 33
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,721
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 78,664
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,615
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 77,049
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,879,105
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,455,237
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,455,237
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 422,549
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,319
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 635,271
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,017
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 629,254
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 28,251
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 171
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 28,078
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,493,006
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,094,692
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 26,560
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 26,560
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 33
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 36,512
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 36,512
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,840,509
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,840,509
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,191,078
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,398,081
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 75,520
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 21,614
12. Odložený daňový závazek (481A) 53,906
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 22,928
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 22,928
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,676,653
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,254,200
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,917,327
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,917,327
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 188,096
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 120,368
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,855
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,554
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 246,780
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 213,444
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 33,336
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,122,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 233
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 233
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,739,843
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 16,147,377
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 88
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 15,230,030
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 509,725
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 107,058
V. Aktivace (účtová skupina 62) 31,881
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 256,725
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,870
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,553,048
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 114
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,153,212
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -15,238
D. Služby (účtová skupina 51) 1,398,892
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,271,621
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,094,843
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,080,043
4. Sociální náklady (527, 528) 96,735
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,820
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 436,949
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 436,949
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 209,258
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -53,814
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 141,234
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,594,329
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,341,802
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,464
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 50
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 50
XII. Kurzové zisky (663) 8,305
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3,109
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 73,620
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 36,826
2. Ostatní náklady (562A) 36,826
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16,121
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 20,673
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -62,156
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,532,173
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 341,095
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 340,011
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,084
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,191,078
Date of updating data: 23.11.2015