Vytvořte fakturu

Wertheim - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název Wertheim
IČO 00683990
TIN 2020369186
DIČ SK2020369186
Datum vytvoření 01 Říjen 1990
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wertheim
Kračanská cesta 49
92901
Dunajská Streda
Financial information
Prodej a příjem 65 991 502 €
Zisk 2 191 240 €
Kontaktní informace
Email verwaltung@wertheim.sk
webové stránky http://www.wertheim.sk
Telefon(y) +421315913111, +421315502861, +421315900052, +421315900053, +421315900055, +421315902061, +421336905532, +421315913116
Mobile(y) +421903407982, +421903475425
Fax(y) 0315913190, 0336905529
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 34,335,727
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,528,207
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 174,059
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 18,784
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 134,375
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 20,900
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,354,148
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,295,993
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,926,592
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,239,800
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,465
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 780,144
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 107,154
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,749,037
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,060,936
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,072,352
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,263,289
3. Výrobky (123) - /194/ 1,721,337
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,958
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,381,019
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,362,556
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,362,556
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,534
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,929
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,307,082
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,981
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,286,101
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 58,483
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 8,508
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 44,975
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,335,727
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,060,660
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 79,666
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 79,666
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,401,830
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,967
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,967
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 3,319
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 10,376,638
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,376,638
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,191,240
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,272,255
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 762,226
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 465,106
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 149,701
12. Odložený daňový závazek (481A) 147,419
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 5,277,350
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,069,002
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,384,081
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,384,081
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 350,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 435,413
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 290,737
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 608,401
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 370
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 293,356
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 293,356
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,870,321
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,812
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,812
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 65,991,502
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 67,884,701
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 273,379
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -4,063,415
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 75,216
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,821,621
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,685,180
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 40,684,738
D. Služby (účtová skupina 51) 8,977,251
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,750,891
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,939,767
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,483,088
4. Sociální náklady (527, 528) 328,036
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 138,466
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,862,636
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,862,636
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 74,716
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 196,482
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,306,322
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,432,676
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 968
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 296
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 296
XII. Kurzové zisky (663) 672
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 474,132
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 425,685
2. Ostatní náklady (562A) 425,685
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12,239
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 36,208
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -473,164
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,833,158
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 641,918
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 692,025
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -50,107
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,191,240
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015